برنامه دروس کارشناسی فیزیولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/07/30-9:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان نظری عملی تاریخ اجرا  
11 فیزیولوژی 1 اطاق عمل *   نیمسال اول 99-1398 طرح دوره
10 فیزیولوژی 1 جدید تغذیه *   نیمسال اول 99-1398 طرح دوره
9 فیزیولوژی تغذیه *   نیمسال اول 99-1398 طرح دوره
8 فیزیولوژی علوم آزمایشگاهی و بهداشت حرفه ای *   نیمسال دوم 98-1397 طرح دوره
7 فیزیولوژی 2 تغذیه *   نیمسال دوم 98-1397 طرح دوره
6 فیزیولوژی 2 مامایی *   نیمسال دوم 98-1397 طرح دوره
5 فیزیولوژی علوم آزمایشگاهی *   نیمسال دوم 98-1397 طرح دوره
4 فیزیولوژی پرستاری *   نیمسال دوم 98-1397 طرح دوره
3 فیزیولوژی کتابداری *   نیمسال دوم 98-1397 طرح دوره
2 فیزیولوژی شنوایی سنجی *   نیمسال دوم 98-1397 طرح دوره
1 فیزیولوژی فیزیوتراپی *   نیمسال دوم 98-1397 طرح دوره

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir