برنامه دروس کارشناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/06/07-13:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده رشته نام درس نوع درس
پرستاری پرستاری میکروب شناسی نظری پرستاری نظری
پرستاری میکروب شناسی عملی پرستاری عملی
مامایی میکروب شناسی نظری مامایی نظری
مامایی میکروب شناسی عملی مامایی عملی
اتاق عمل میکروب شناسی نظری اتاق عمل نظری
اتاق عمل میکروب شناسی عملی اتاق عمل عملی
پیراپزشکی هوشبری میکروب شناسی نظری هوشبری نظری
هوشبری میکروب شناسی عملی هوشبری عملی
علوم آزمایشگاهی میکروب شناسی عمومی علوم آزمایشگاهی نظری
علوم آزمایشگاهی میکروب شناسی عملی عمومی علوم آزمایشگاهی عملی
علوم آزمایشگاهی باکتری شناسی علوم آزمایشگاهی نظری
علوم آزمایشگاهی باکتری شناسی عملی علوم آزمایشگاهی عملی
علوم آزمایشگاهی آزمایشگاه باکتری شناسی عملی
علوم آزمایشگاهی ویروس شناسی علوم آزمایشگاهی نظری
علوم آزمایشگاهی روشهای کنترل کیفی در آزمایشگاه نظری
علوم آزمایشگاهی اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه نظری
علوم آزمایشگاهی اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاهی نظری
تغذیه مواد غذایی میکروب شناسی نظری تغذیه نظری
مواد غذایی میکروب شناسی عملی تغذیه عملی
       

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir