برنامه دروس نیمسال گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/06/27-6:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان برنامه تاریخ اجرا
8 نیمسال اول 1398-99
7 نیسمال دوم 1397-98
6 نیمسال دوم 1396-97
5 نیمسال اول 1396-97
4 نیمسال دوم   1395-96
3 نیمسال اول 1395-96
2 نیمسال دوم 1394-95
1 نیسمال اول 1394-95

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir