برنامه دروس نیمسال گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/11/06-10:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان برنامه تاریخ اجرا
1 نیمسال دوم 1399-400
2 نیمسال اول 1399-400
3 نیمسال دوم 1398-99
4 نیمسال اول 1398-99
5 نیسمال دوم 1397-98
6 نیمسال دوم 1396-97
7 نیمسال اول 1396-97
8 نیمسال دوم   1395-96
9 نیمسال اول 1395-96
10 نیمسال دوم 1394-95
11 نیسمال اول 1394-95

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir