برنامه درمانگاه گروه زنان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/04/11-11:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

بیمارستان های الزهرا (س) و شهید بهشتی

شنبه

یکشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

از ساعت 9 الی 11

 

 

بخش های زنان و مامایی و درمانگاه زنان بیمارستان الزهرا (س)

بخش های زنان و مامایی و درمانگاههای زنان و مامایی بیمارستان شهید بهشتی

گراند راند

بیمارستان الزهرا (س) 

بیمارستان شهید بهشتی

چهارشنبه

شنبه

7/30 صبح لغایت 8/30 صبح

 

 

بخش زنان و مامایی بیمارستان الزهرا(س) و شهید بهشتی

درمانگاه

بیمارستان های الزهرا (س) و شهید بهشتی

شنبه

یکشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

از ساعت 9 الی 13

 

 

درمانگاههای زنان و مامایی بیمارستاان الزهرا و شهید بهشتی

اطاق عمل

بیمارستان های الزهرا (س) و شهید بهشتی

همه روزه

از ساعت 8 صبح الی .....

اتاق عمل الکتیو و اورژانس مراکز الزهرا و شهید بهشتی

گزارش صبحگاهی

بیمارستان های الزهرا (س) و شهید بهشتی

شنبه

یکشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

از ساعت 7/45 الی 8/30

 

 

کلاس درس بیمارستان های الزهرا و شهید بهشتی

ژورنال کلاب

بيمارستان الزهرا

پنجشنبه

 9-10 صبح

كلاس درس بيمارستان الزهرا

کنفرانس هفتگی

شهید بهشتی

دوشنبه

از ساعت 9 صبح لغایت 10 صبح

کلاس درس بیمارستان شهید بهشتی

کنفرانس مشترک

شهید بهشتی

دوشنبه ( با گروه نوزادان )

از ساعت 9 صبح لغایت 10 صبح

کلاس درس بیمارستان شهید بهشتی

شورای گروه

شهید بهشتی

دوشنبه

از ساعت 10 صبح لغایت 12 دفتر ریاست بیمارستان بهشتی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir