برنامه درمانگاه گروه زنان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/12-8:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

بیمارستان های الزهرا (س)
و شهید بهشتی و امين

شنبه یکشنبه سه شنبه چهارشنبه

از ساعت 9 الی 11

 

بخش های زنان و مامایی و درمانگاه هاي زنان در بیمارستان الزهرا شهبد بهشتي امين

گراند راند

گراند راند هرسه بيمارستان بصورت متمركز در بیمارستان شهید بهشتی برگزار
مي گردد

دوشنبه هاي تابستان

9 صبح لغایت 10 صبح

بخش زنان و مامایی
بيمارستان شهید بهشتی

درمانگاه

بیمارستان های الزهرا (س)
و شهید بهشتی و امين

شنبه یکشنبه سه شنبه چهارشنبه
درمانگاه بيمارستان امين روزهاي پنجشنبه فعال مي باشد

از ساعت 9 الی 13

 

بیمارستاان هاي الزهرا و
شهید بهشتی و امين

اطاق عمل

بیمارستان های الزهرا (س) و شهید بهشتی و امين

همه روزه

از ساعت 8 صبح الی .....

اتاق عمل الکتیو و اورژانس مراکز الزهرا و شهید بهشتی و امين

گزارش صبحگاهی

بیمارستان های الزهرا (س) و شهید بهشتی و امين

شنبه یکشنبه سه شنبه چهارشنبه

در هر سه بيمارستان از ساعت 9 لغايت 10 صبح برگزار مي گردد

بخاطر شرايط كرونا در اسكاي روم برگزار مي گردد

ژورنال کلاب

در ايام تابستان نداريم

در ايام غير از تابستان روز هاي پنجشنبه برگزار مي گردد

در ايام تابستان نداريم

در ايام غير از تابستان روز هاي پنجشنبه برگزار مي گردد

در ايام تابستان نداريم

در ايام غير از تابستان روز هاي پنجشنبه برگزار مي گردد

در ايام تابستان نداريم

در ايام غير از تابستان روز هاي پنجشنبه برگزار مي گردد

کنفرانس هفتگی

در ايام تابستان نداريم

بجاي آن گراند راند برگزار مي گردد

 

در ايام تابستان نداريم

بجاي آن گراند راند برگزار مي گردد

در ايام تابستان نداريم

بجاي آن گراند راند برگزار مي گردد

در ايام تابستان نداريم

بجاي آن گراند راند برگزار مي گردد

کنفرانس مشترک

در ايام تابستان نداريم

در ايام تابستان نداريم

در ايام تابستان نداريم

در ايام تابستان نداريم

شورای گروه

بيمارستان شهید بهشتی

دوشنبه

از ساعت 10 صبح لغایت 12 دفتر معاونت آموزشي بيمارستان شهيد بهشتي

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir