برنامه درمانگاه گروه زنان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/27-8:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

بیمارستان های الزهرا (س) و شهید بهشتی

شنبه

یکشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

از ساعت 9 الی 11

 

 

بخش های زنان و مامایی و درمانگاه زنان بیمارستان الزهرا (س)

بخش های زنان و مامایی و درمانگاههای زنان و مامایی بیمارستان شهید بهشتی

گراند راند

بیمارستان الزهرا (س) 

بیمارستان شهید بهشتی

چهارشنبه

شنبه

دوشنبه هاي تابستان

7/30 صبح لغایت 9 صبح

 

 

بخش زنان و مامایی بیمارستان الزهرا(س) و شهید بهشتی

درمانگاه

بیمارستان های الزهرا (س) و شهید بهشتی

شنبه

یکشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

از ساعت 9 الی 13

 

 

درمانگاههای زنان و مامایی بیمارستاان الزهرا و شهید بهشتی

اطاق عمل

بیمارستان های الزهرا (س) و شهید بهشتی

همه روزه

از ساعت 8 صبح الی .....

اتاق عمل الکتیو و اورژانس مراکز الزهرا و شهید بهشتی

گزارش صبحگاهی

بیمارستان های الزهرا (س) و شهید بهشتی

شنبه

یکشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

بيمارستان الزهرا از ساعت 8/30 لغايت 9/30

بيمارستان بهشتي از ساعت 8 لغايت 9

 

 

کلاس درس بیمارستان های الزهرا و شهید بهشتی

ژورنال کلاب

بيمارستان الزهرا

پنجشنبه ها

به غير از تابستان

 9-10 صبح

كلاس درس بيمارستان الزهرا

کنفرانس هفتگی

شهید بهشتی

دوشنبه

از ساعت 9 صبح لغایت 10 صبح

کلاس درس بیمارستان شهید بهشتی

کنفرانس مشترک

شهید بهشتی

دوشنبه ( با گروه نوزادان )

به غير از تابستان

بجاي آن گراند راند برگزار ميشود

از ساعت 9 صبح لغایت 10 صبح

کلاس درس بیمارستان شهید بهشتی

شورای گروه

شهید بهشتی

دوشنبه

از ساعت 10 صبح لغایت 12 دفتر ریاست بیمارستان بهشتی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir