برنامه درمانگاه گروه جراحی مغزو اعصاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/30-7:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

الزهراء(س)


 

آیت اله کاشانی

یکشنبه تا سه شنبه
شنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه

یکشنبه تا سه شنبه

شنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه

ساعت 7/30 الی 8/30

ساعت 7/30 الی 8/30


ساعت 7/30 الی 8/30

ساعت 7/30 الی 8/30

بخش جراحی اعصاب


بخش جراحی اعصاب

گراند راند

الزهراء(س)

سه شنبه ها – پنجشنبه ها

ساعت 15/7 الی 15/8

بخش جراحی اعصاب

درمانگاه

الزهراء(س)


آیت اله کاشانی


امام حسین (ع)

شنبه – دوشنبه – سه شنبه و چهارشنبه


یکشنبه تا چهارشنبه


دوشنبه ها

ساعت 9 الی 12


ساعت 9 الی 12


ساعت 8 تا 9 صبح

درمانگاه جراحی اعصاب


درمانگاه جراحی اعصاب


درمانگاه بیمارستان امام حسین(ع)

اطاق عمل

الزهراء(س)


آیت اله کاشانی


امام حسین (ع)

شنبه تا چهارشنبه


شنبه تا چهارشنبه


شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 16


ساعت 9 الی 16


ساعت 9 تا 16

اتاق عمل 8 و 9 و 10


اتاق عمل کاشانی شماره 4و6و7


اتاق عمل بیمارستان امام حسین(ع)

گزارش صبحگاهی

الزهراء(س)

کاشانی

یکشنبه ها

دوشنبه ها

ساعت 7 تا 8

ساعت 7 تا 8

بخش جراحی اعصاب

سالن کنفرانس کاشانی

ژورنال کلاب

آیت اله کاشانی

ماهیانه

( پنجشنبه آخر هر ماه)

 

ساعت 7/30 الی 8/30

کلاس درس کاشانی

کنفرانس هفتگی

الزهراء(س)


آیت اله کاشانی

شنبه ها – چهارشنبه ها و پنجشنبه ها


یکشنبه ها

 

7/30 الی 8/30

کلاس درس شماره 5


سالن کنفرانس کاشانی

کنفرانس مشترک

الزهراء(س)


آیت اله کاشانی

چهارشنبه ها


چهارشنبه ها

ساعت 8 تا 9


ساعت 8 تا 10

سالن شهید مطهری


سالن کنفرانس  کاشانی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir