برنامه درسی mph

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/04-13:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
در حال حاضرپذیرش دانشجو در این دوره در گروه وجود ندارد

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir