برنامه درسی تخصصی گروه داخلی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/12/12-18:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

طرح دوره  بالینی یا course plan

سال تحصیلی:  99- 1398

 

گروه آموزشی: داخلی

دوره:

نام درس: بیماریهای داخلی

شماره درس :

نام مسوول دوره: دکتر فرزانه اشرفی-دکتر علی درخشنده

مکان برگزاری دوره:  بیمارستان الزهرا(س)

شروع و پایان دوره:98/7/01 الی 99/6/31

طول دوره: 12 ماه

آدرس دفتر گروه: شهدای صفه بیمارستان الزهر(س)- طبقه زیرزمین ورودی 3

تلفن دفتر گروه:03136201991

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: همه روزه از ساعت 9-8

 Email mui.ac.ir@internal

هدف کلی دوره:آشنایی با الزامات  تشخیصی درمانی مورد نیاز بر اساس کوریکولوم وزارتخانه

اهداف اختصاصی دوره:

آشنایی دستیاران با مهارتهای عملی ضروری

 آشنایی دستیاران با  نحوه ارزشيابی و بارم مربوط به هر ارزشيابی

 اشنایی دستیاران با شرح وظایف  در اورژانس، کشیک عصر و شب و مورنینگ

اشنایی دستیاران باقوانین و مقررات آموزشی دوره دستیاری

آشنایی دستیاران  با شرحوظایف فراگیران در ژورنال کلاب

 

جدول کلاس‌های نظری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

7/7

Deep Venous Thrombosis and Pulmonary Thromboembolism

دکتر غیاثی

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

2

9/7

Glomerular Disease2

دکتر معین زاده

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

3

11/7

Disorders of Lipoprotein Metabolism1

دکتر صالحی دوست

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

4

14/7

Liver Function tests disturbance

دکتر تیموری

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

5

16/7

Asthma

دکتر امامی

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

6

18/7

Disorders of Lipoprotein Metabolism2

دکتر صالحی دوست

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

7

21/7

Back and Neck Pain

دکتر موسوی

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

8

25/7

Bone Marrow Failure Syndromes Including Aplastic Anemia and Myelodysplasia

دکتر صادقی

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

9

28/7

Hypoglycemia

دکتر کریمی­فر

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

10

5/8

BMD and Osteoporosis1

دکتر فاطمی

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

11

7/8

Esophageal disease

دکتر خدادوستان

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

12

9/8

Systemic Lupus Erythematosus and Antiphospholipid Syndrome1

دکتر ثالثی

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

13

12/8

BMD and Osteoporosis2

دکتر فاطمی

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

14

19/8

Gastrointestinal Bleeding and Endoscopy

دکتر میناکاری

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

15

21/8

Gout and Other Crystal-Associated Arthropathies.

دکتر کریمی فر

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

16

23/8

Systemic Lupus Erythematosus and Antiphospholipid Syndrome1

دکتر ثالثی

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

17

26/8

Urinary Sediment

دکتر صیرفیان

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

18

28/8

Medical Evaluation of the Surgical Patient1

دکتر سلماسی

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

19

30/8

Disorders of the Parathyroid Gland and Calcium Homeostasis17

دکتر کریمی فر

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

20

3/9

Peripheral Blood Smear1

دکتر اشرفی

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

21

5/9

Medical Evaluation of the Surgical Patient2

دکتر سلماسی

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

22

7/9

Disorders of the Parathyroid Gland and Calcium Homeostasis2

دکتر کریمی فر

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

23

10/9

Peripheral Blood Smear2

دکتر اشرفی

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

24

12/9

Hypersensitivity Pneumonitis and pulmonary Infiltrates with Eosinophilia

دکتر صادقی

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

25

14/9

Chronic Obstructive Pulmonary Disease

دکتر نادری

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

26

17/9

Tubulointerstitial Diseases of the Kidney

دکتر وحدت

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

27

19/9

Acute Myeloid Leukemia

دکتر شریفی

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

28

21/9

Acute and Chronic Pancreatitis

دکتر سبقت­الهی

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

29

24/9

Peptic Ulcer Disease and Related Disorders

دکتر خدادوستان

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

30

26/9

Chronic myeloid Leukemia

دکتر شریفی

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

31

1/10

Hirsutism and Gynecomastia

دکتر صالحی دوست

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

32

3/10

Oncologic Emergencies

دکتر مکاریان

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

33

8/10

Acute Kidney Injury

دکتر متین فر

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

34

12/10

interstitial Lung Diseases and Occupational and Environmental Lung Disease1

دکتر صادقی

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

35

15/10

Pulmonary Hypertension

دکتر شهپریان

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

36

19/10

Interstitial Lung Diseases and Occupational and Environmental Lung Disease2

دکتر صادقی

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

37

22/10

Dialysis in the Treatment of Renal Failure

دکتر شهیدی

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

38

29/10

Dialysis in the Treatment of Renal Failure

دکتر شهیدی

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

39

1/11

Acute Respiratory Distress Syndrome

دکتر غیاثی

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

40

3/11

Nephrolithiasis

دکتر سجادیه

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

41

6/11

Disorders of Ventilation and Mechanical Ventilatory Support

دکتر سامی

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

42

8/11

Acute Viral Hepatitis

دکتر تیموری

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

43

10/11

Urinary Tract Obstruction

دکتر سجادیه

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

44

13/11

Disorders of Ventilation and Mechanical Ventilatory Support

دکتر سامی

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

45

15/11

Chronic Hepatitis

دکتر تیموری

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

46

17/11

Abdominal Swelling and Ascites

دکتر سهیلی پور

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

47

24/11

Cirrhosis and Its Complications

دکتر سهیلی پور

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

48

27/11

Rejection of Transplanted Kidney

دکتر طاهری

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

49

29/11

The Vasculitis Syndromes

دکتر موسوی

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

50

1/12

Diseases of the Gallbladder and Bile Ducts1

دکتر تابش

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

51

4/12

Acid, Base disturbance1

دکتر وحدت

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

52

6/12

Malignancies of Lymphoid Cells

دکتر شریفی

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

53

8/12

Medical Disorders During Pregnancy

دکتر گلشنی

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

54

11/12

Acid, Base disturbance2

دکتر وحدت

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

55

13/12

Rheumatoid Arthritis

دکتر فاطمی

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

56

15/12

Disorders of the Thyroid Gland1

دکتر سیاوش

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

57

18/12

Pulmonary Function test

دکتر سلطانی­نژاد

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

58

20/12

Plasma Cell Disorders

دکتر شریفی

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

59

22/12

Disorders of the Thyroid Gland2

دکتر سیاوش

12:30-14

بیمارستان الزهرا(س)

 

 

 

جدول مهارت‌های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

1

رگ گیری

10

 

 

2

ECG

20

 

 

3

ABG

10

 

 

4

لوله گذاری داخل تراشه

10

 

 

5

سنتز مایع پلور

5

 

 

6

بیوپسی پلور

10

 

 

7

LP

10

 

 

8

تنظیم و بکار گیری تهویه مکانیکی

10

 

 

9

گذاشتنNGT

10

 

 

10

شستشوی معده

10

 

 

11

گذاشتن سوند بلاک مور

1

 

 

12

گذاشتن لوله ادراری

6

 

 

13

استفاده از دستگاه الکتروشوک

10

 

 

14

آسپیراسیون پنوموتوراکس فشاری و کار گذاری کاتتر داخل جنبی

5

 

 

15

گذاشتن کاتتر ورید مرکزی

20

 

 

16

تهیه و خواندن لام خون محیطی

10

 

 

17

آسپیراسیون مغز استخوان

6

 

 

18

بیوپسی مغز استخوان

5

 

 

19

آسپراسیون غده لنفاوی سطحی

1

 

 

20

تستهای تحریکی و مهارتهای غدد

در هر مورد حداقل 1 بار

 

 

21

استفاده از گلوکومتر

10

 

 

22

اندازه گیری کتون خون و ادرار

5

 

 

23

اندازه گیری وزن مخصوص ادرار

10

 

 

24

ترزیق انسولین

5

 

 

25

نمونه برداری سوزنی تیروئید

5

 

 

26

احیای قلبی- ریوی

10

 

 

27

گذاشتن پیس میکر خارجی

10

 

 

28

کاردیوژن

10

 

 

29

پونکسیون مایع مفصل زانو

10

 

 

30

ترزیق داخل مفصلی

5

 

 

31

آنالیز مایع سینویال از نظر کریستال

10

 

 

32

پالس اکسی متری

5

 

 

33

تست مانتو

5

 

 

34

تست پاترژی

5

 

 

35

اسپیرومتری

20

 

 

36

پیک فلومتری

10

 

 

37

استفاده از بنولایزرها

10

 

 

38

بیوپسی کبد

5

 

 

39

رنگ آمیزی گرم و  زیل نلسون

15

 

 

40

انجام کشت خون

20

 

 

41

نمونه برداری از بافت های عفونی

3

 

 

42

گذاشتن کاتتر دابر لامن برای همودیالیز

5

 

 

43

شورت سیگوئیدوسکوپی

10

 

 

44

تراکئوستومی

3

 

 

45

سنتز سوپرا پوبیک

3

 

 

46

زمان سیلان و انعقاد

10

 

 

منابع اصلی درس

 Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e. J. Larry Jameson, Anthony S. Fauci, Dennis L. Kasper, Stephen L. Hauser, Dan L. Longo, Joseph Loscalzo.

 

منابع فرعی درس:

The New England Journal of Medicine, Massachusetts Medical Society

 

 

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

بر اساس مصوبه هفتاد و دومین نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مجموع نمره‌های ارتقای هرسال برابر 300 است. 50% كل نمره (150 نمره) اختصاص به ارزيابي درون بخشي با توجه به ضوابط مربوطه و 50% (150 نمره) اختصاص به آزمون كتبي دارد.

الف. تکوینی

سال چهارم

 •  نمره بخش )۴۰  نمره)+ آسکی)۳۰ نمره(  +PMP  ۳۰ نمره + اخلاق حرفه ای ۳۰ نمره + پرونده نویسی) ۱۰ نمره (+ لاگ بوگ) ۱۰ نمره (
 • حداقل نمره ۱۰۵
 • حداقل نمره برای اخلاق حرفه ای ۲۱ نمره

سال سوم

 • حداقل نمره بخش  )۴۰  نمره)+ آسکی)۳۰ نمره(  + mini CEX۳۰ نمره+ اخلاق حرفه ای ۳۰ نمره )+ پرونده نویسی(۱۰ نمره )+لاگ بوک( ۱۰ نمره )

سال دوم

 • حداقل نمره بخش  )۴۰  نمره)+ آسکی)۳۰ نمره(  + mini CEX۳۰ نمره+ اخلاق حرفه ای ۳۰ نمره )+ پرونده نویسی(۱۰ نمره )+لاگ بوک( ۱۰ نمره )

سال اول

 • حداقل نمره بخش (30 نمره)،  آسکی( ۳۰ نمره)+ mini CEX۳۰ نمره  +اخلاق حرفه ای (۳۰ نمره )+ پرونده نویسی (۱۰ نمره )+ لاگ بوک( ۱۰ نمره )+ کارگاه تواننمد سازی( ۱۰ نمره )

نمره اخلاق حرفه ای شامل

 •  نمره رفتار حرفه ای (۲۰ نمره )
 • حضور و غیاب (۱۰ نمره )  ±  تشویقی و تنبیهی

 

ب.تراکمی

150 نمره آزمون كتبي شامل اجزاي زير می‌باشد:

الف- آزمون كتبي دوره اي در طول سال: 60 نمره (تمامی دستیاران به جز دستیاران سال آخر)

ب- آزمون كتبي ساليانه (در تاريخي كه همه ساله از طرف دبيرخانه اعلام خواهد شد) : 90 نمره (تمامی دستیاران به جز دستیاران سال آخر) و 150 نمره (دستیاران سال آخر)

توضیحات: در حال حاضر نحوه محاسبه حداقل نمره كتبي، كف نمره كتبي مجاز، حداقل نمره ارزيابي درون بخشي، حداقل نمره كل و حداقل نمره كل مجاز به شرح زير است:

 

1 - جدول نمرات ارتقاء براي دوره­هاي سه‌ساله:

مقطع ارتقاء

حداقل نمره كتبي *** (نسبت به ملاك مقايسه) A

كف نمره كتبي مجاز

حداقل ارزيابي درون­بخشي
(از 150) 
B

حداقل نمره كل

حداقل نمره كل مجاز

1 به 2

50%

65

*26

105

15+َA+B

185

**39

2 به 3

60%

80

*32

105

15+َA+B

200

**48

 

* : كف نمره آزمون كتبي دوره­اي                                                 **: كف نمره آزمون كتبي ساليانه (تيرماه)

*** به منظور وحدت رويه در دانشگاهها ميانگين نمره 20% شركت كنندگان برتر هر رشته در هر دانشگاه كه بالاترين نمرات را در هر گروه كسب كرده­اند ، ملاك مقايسه تعيين مي­گردد.

 

2 - جدول نمرات ارتقاء براي دوره هاي چهار ساله

مقطع ارتقاء

حداقل نمره كتبي*** (نسبت به ملاك مقايسه) A

كف نمره كتبي مجاز

حداقل ارزيابي درون­بخشي (از 150) B

حداقل نمره كل

حداقل نمره كل مجاز

1 به 2

50%

65

*26

105

15+َA+B

185

**39

2 به 3

58%

75

*30

105

15+َA+B

195

**45

3 به 4

63%

85

*34

105

15+َA+B

205

**51

 

* : كف نمره آزمون كتبي دوره­اي                                                 **: كف نمره آزمون كتبي ساليانه (تيرماه)

 

قوانین و مقررات آموزشی دوره دستیاری:

 • طیف فعالیت ها:

دستیاران موظفند طبق برنامه ای که از طرف گروه آموزشی، بر اساس برنامه آموزشی مصوب رشته مربوطه تنظیم می شود، در کلیه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و تشخیص درمانی، طبق برنامه تنظیمی بخش بطور فعال شرکت نمایند.

 • حداقل ساعات کار در دوران دستیاری:

تحصیل در دوره دستیاری بطور تمام وقت بوده و براساس برنامه ای است که از طرف مدیرگروه یا مسئول برنامه دستیاری تنظیم می شود.

حداقل‌ ساعات‌ كار به شرح‌ زير است‌:

1 ـ روزهاي شنبه‌ الي چهارشنبه‌ از ساعت‌ 30/7 لغايت‌ 30/16

2 ـ پنج‌شنبه‌ها از ساعت‌ 30/7 لغايت‌ 30/12

تبصره1: گزارش ماهانه حضور و غیاب و کارکرد دستیاران، توسط رؤسای بخش ها به معاونت آموزشی بیمارستان یا مرکز آموزشی اعلام و از آن طریق به دانشکده ذیربط ارسال خواهد شد. یک نسخه از گزارش مذکور نیز به مدیر گروه/ مسئول برنامه دستیاری ارسال می شود.

تبصره 2: پرداخت کمک هزینه تحصیلی منوط به ارائه گزارش کار ماهانه دستیاران می باشد.

 • برنامة‌ كشيك‌ دستياران:             

حداقل‌ برنامة‌ كشيك‌ دستياران‌ در زمينه‌هاي باليني به‌ شرح‌ زير خواهد بود:

سال‌ اول‌ 12 كشيك‌ در ماه‌

سال‌ دوم‌ 10 كشيك‌ در ماه‌

سال‌ سوم‌ 8 كشيك‌ در ماه‌

سال‌ چهارم‌ و پنجم‌ 6 كشيك‌ در ماه‌

 • رعایت اصول رفتار حرفه ای (منش حرفه ای) در برخورد با بیمار و یا همراهان بیمار و ارائه توضیحات لازم و قانع کننده به آنان در خصوص نیاز به بستری یا عدم بستری بیمار و یا انجام هرگونه پروسیجر لازم برای بیمار.
 • رعایت اصول رفتار حرفه ای (منش حرفه ای) در برخورد با اساتید و کلیه همکاران تیم مراقبت سلامت از جمله فراگیران پزشکی، سایر دستیاران و پرسنل پرستاری.
 • رعایت سلسله مراتب آموزشی از نظر رده دستیاری در همه جوانب از جمله رعایت حد و مرز و احترام گذاری دستیاران سال پایین تر به دستیاران ارشدتر
 • احساس مسئولیت در حضور به موقع بر بالین بیماران مراجعه کننده به اورژانس یا بستری در بخش
 • همکاری و هماهنگی لازم با رزیدنت ارشد گروه و رزیدنت ارشد آموزشی گروه و سایر همکاران
 • همه دستیاران موظف‌اند مشکل خود را به دستیار ارشد گروه و یا دستیار مافوق خود اطلاع و کسب کمک و مشاوره نمایند. بدیهی است دستیاران مافوق در این گونه موارد به محض اطلاع نسبت به مشکل موجود مسئول خواهند بود.
 • در کلیه مواقع، نظر دستیار مافوق و ارشد (در گروه و در کشیک ها) لازم الاجرا است. در صورت بروز هرگونه اختلافی، لازم است در مواردی که سلامت بیمار مورد تهدید واقع نمی شود، ضمن اجرای نظرات دستیار مافوق و یا ارشد بدون هیچگونه بحث و مقاومتی، مراتب در فرصت مناسب به اطلاع دستیار ارشد گروه، مدیر برنامه دستیاری، معاون و یا مدیر گروه رسانده شود.
 • در راستای بندهای 3 و 7 دستیار ارشد گروه و دستیاران ارشد کشیک موظف به اعمال مدیریت صحیح تیمی از قبیل تقسیم وظایف و مسئولیت ها متناسب با سطح توانایی دستیاران و کارورزان و سال دستیاری، تقسیم عادلانه وظایف، نظارت بر عملکرد دستیاران سال های پایین تر و کارورزان و هدایت آنان ضمن دادن استقلال لازم به ایشان در تصمیم گیری در محدوده تعریف شده و قبول مسئولیت رفع مشکلات پیش آمده در بخش یا بیمارستان و حل اختلافات پیش آمده بین همکاران با یکدیگر یا با سایر پرسنل بیمارستان در زمان و مکان مناسب هستند.
 • احترام به قوانین و دستورالعمل های بیمارستان آموزشی مربوطه، دانشکده و دانشگاه و عمل به آن ها

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

از دستیاران انتظار می­رود در طول این دوره در رعایت  انضباط، حضور موثر علمی، همکاری حداکثری با اساتید و سایر دستیاران، مطالعه مراجع علمی داخلی و رعایت موازین اخلاقی کوشا باشند.

دستياران‌ موظف‌اند طبق‌ برنامه‌اي كه‌ از طرف‌ گروه‌ آموزشي مربوطه‌ تنظيم‌ می‌شود، در فعالیت‌های آموزشي‌، پژوهشي و درماني‌، ازجمله‌ کلاس‌های نظري‌، گزارش‌ صبحگاهي‌، گزارش‌های مرگ‌ومیر و گزارش‌ موردي (Case Report)، ژورنال‌ كلاب‌، کارورزی‌های بيمارستاني و درمانگاهي‌، آزمايشگاهي و کشیک‌های بخش‌ و درمانگاه‌ مربوطه‌ و مأموریت‌های علمي و طرح‌های تحقيقاتي‌، به‌طور فعال‌ شركت‌ نمايند.

با تلاش­های صورت گرفته، گروه داخلی اصفهان در طی سال­های اخیر بیش از پیش همت به ارتقای علمی و عملی دستیاران گماشته و مسیر خود را در راستای بکارگیری شیوه­های نوین آموزشی،  برگزاری منظم کلاس­ها و کارگاه­های علمی و سنجش مداوم دستیاران   پیش گرفته است. امید است دستیاران گرامی در محیطی علمی خدمت­رسان بیماران باشند و به متخصصینی توانمند تعالی یابند.

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش و درمانگاه:

 1. اجراي برنامه چرخشي دستياران سال‌های مختلف طبق برنامه‌های مشخص‌شده انجام می‌گیرد.
 2. ساعت حضور دستياران در بخش‌ها 7 صبح است كه اين زمان بر اساس تعداد بيماراني كه در بخش بستري هستند و يا درخواست استاد ممكن است زودتر باشد.
 3. دستياران سال اول در ماه اول شروع دستياري چرخش‌های 30 روزه در بخش‌هاي مشخص‌شده خواهند داشت.
 4. دستياران سال اول در 3 ماه اول شروع دوره دستياري خود تحت نظر دستيار سال دوم يا سوم بيماران را معاينه و معالجه می‌نمایند و مجاز به زدن مهر در دستورات دارویی بیمار نیستند.
 5. 6 روز در هفته كليه بيماران جديد بستري توسط اتندينگ و دستياران و ساير كادر آموزشي آن بخش ويزيت و مورد بحث قرار می‌گیرند.
 6. در شرایط خاص و با رعایت برنامه های آموزشی گروه، مسئوليت راند كامل بخش همراه با دانشجويان و اینترن‌ها در صورت عدم حضور استاد به عهده دستياران است و در صورت لزوم مسائل بخش را با اساتيد مورد بحث قرار می‌دهند. در بخش های دارای دستیار فوق تخصصی در صورت حضور این مسئولیت بر عهده وی خواهد بود.
 7. مسئوليت راند بخش‌های عمومي با دستياران سال دوم يا سوم است.
 8. انجام كارهاي عملي بخش و نظارت بر كارهاي اینترن‌ها عمدتاً به عهده دستيار است.
 9. دستیار موظف است راند صبح خود را همراه با کارورزان بخش انجام داده و راند را قبل از شروع کلاس‌های آموزشی صبح به پایان برساند.
 10. دستياران هر بخش موظف به آموزش اصول پرونده نويسي به دانشجویان و كارورزان در ابتدای دوره چرخشی ایشان در آن بخش هستند.
 11. دستيار هر بخش موظف به آموزش حداقل‌های آموزشي آن بخش به دانشجويان و كارورزان در قالب کنفرانس‌های آموزشی درون بخشی و یا راند آموزشی است.
 12. در بخش‌های فوق تخصصي طبق ضوابط درون بخشي، بيماران توسط استاد و دستياران مورد بحث قرار می‌گیرند.
 13. دستياران در بخش‌های فوق تخصصي موظف به شركت در کنفرانس‌های بخش فوق تخصصي خود هستند و بايد طبق برنامه‌ریزی بخش در درمانگاه‌های فوق تخصصي شركت فعال داشته باشند.
 14. بيماران در درمانگاه‌ها توسط دستياران معاينه می‌شوند و با استاد مربوطه مورد مشورت قرار می‌گیرند.
 15. دستياران مسائل بيماران بستری‌شده در ساعات اداري را با استاد آن بخش در ميان می‌گذارند و در مورد بيماران جديد كه در ساعات غير اداري بستري می‌گردند با استاد كشيك مشورت می‌کنند و در صورت نياز می‌توانند با نظر استاد كشيك در هر زمان با اساتيد ديگر غير كشيك مشورت نمايند.
 16.  اساتيد كشيك در روزهاي تعطيل و غير تعطيل موظف به پاسخگويي به مشاوره‌ها و در صورت لزوم حضور در بيمارستان هستند.
 17. دستياران موظف هستند آمار بيماران بستري در بخش خود را پس از جمع‌بندی و ثبت در فرم آمار ماهيانه بيماران به امضا استاد بخش رسانده و در اولين فرصت به دستيار مسئول كنفرانس مورتاليتي تحويل نمايند.
 18. ویزیت بیمارانی که تا ساعت 14 در کلیه بخش ها بستری می شوند به عهده دستیار گروه مربوطه است و پس از آن به عهده دستیار کشیک است. مگر در مورد بیماران بدحال که بایستی در اولین فرصت توسط دستیاران ویزیت شوند. در روزهای تعطیل ویزیت بیمارانی که تا ساعت 8 صبح در بخش یا اورژانس بستری شده اند  به عهده دستیار کشیک روز قبل است.
 19. زمان راند تحویل بیماران هرروز رأس ساعت 14:30 بوده و دستياران موظف هستند قبل از شروع راند تحويل، آزمايش‌هاي ارسال‌شده، گرافی‌ها و نيز مشاوره‌های درخواست شده در شیفت صبح را پيگيري نموده، اقدامات درماني لازم را انجام دهند و در هنگام راند تحويل نتايج پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده را به دستياران كشيك اعلام نمايند. حضور کلیه دستیاران در راند تحویل بخش الزامی است.
 20. دستیاران اورژانس و بخش های ICU موظف‌اند در ساعت تعویض کشیک با حضور بر بالین بیماران، همه آن ها را به‌صورت حضوری به دستیار کشیک تحویل دهند. بیماران مشکل دار و نیازمند follow up دقیق در سایر بخش ها نیز لازم است به همین منوال به دستیار کشیک تحویل داده شود. صبح و پس از اتمام کشیک نیز لازم است به همین منوال بیماران تحویل دستیار اصلی بخش مربوطه شود.
 21. چنانچه هر کدام از کارهای بیماران به هر دلیل توسط دستیار مسئول بیمار انجام نشده باشد، لازم است دستیار مسئول کشیک ضمن انجام کلیه موارد، مسئله را در روز بعد به اطلاع دستیار ارشد گروه برساند.

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس، کشیک عصر و شب:

 1. تعداد كشيك دستياران در ماه بر طبق نياز بخش و آیین‌نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی  است و در زمان کشیک دستيار بايد به طور تمام وقت در بيمارستان حضورداشته باشد.
 2. در صورت امكان سعي می‌شود اغلب كشيك دستياران در همان بیمارستان محل روتيشن روزانه آن ها باشد.
 3. دستیاران در صورت وجود محدودیت خاص در برنامه کشیک هر ماه، بایستی مورد را حداکثر تا 15 ماه قبل به اطلاع دستیار ارشد برساند تا در صورت امکان در برنامه ریزی در نظر گیرد.
 4. تغییر و جابجایی در برنامه کشیک ممنوع است و در موارد بسیار خاص با اطلاع و موافقت دستیار ارشد و در صورت لزوم اتندینگ یا دستیار فوق تخصصی بخش مربوطه و تعیین جانشین امکان‌پذیر است. در این موارد لازم است دستیار ارشد کشیک به‌صورت مقتضی در جریان قرار گیرد، در غیر این صورت دستیار مشخص‌شده در برنامه مسئول کشیک خواهد بود. مسئولیت هرگونه مشکلی در این موارد متوجه دستیار کشیکی است که در برنامه ماهیانه نام او درج شده است.
 5. برنامه‌ریزی كشيك ايام نوروز به طور جداگانه انجام می‌گیرد.
 6. كشيك دستياران از ساعت 14:30 بعد از ظهر شروع شده و تا ساعت 7 صبح فردا ادامه می‌یابد. دستیار کشیک موظف است کلیه بیماران بستری شده در شب قبل را به دستیار بخش تحویل دهد. در خصوص مراکزی که خارج از بیمارستان ... هستند، دستیاران کشیک و بخش باید به نحوی تعامل کنند که دستیار کشیک بتواند به موقع در بخش خود حضور یافته و ویزیت صبح بیماران خود را انجام دهد. تمام دستياران و کارورزان كشيك باید در مورنينگ ریپورت مربوطه حضور داشته باشند.
 7. كشيك روزهاي تعطيل از ساعت 8 صبح آغاز می‌شود. در روزهای تعطیل تحویل کشیک با حضور در بخش و در کنار تخت بیماران صورت می گیرد.
 8. در زمان بستری بیمار از اورژانس به کلیه بخش ها لازم است شرح حال بیمار منتقل شده مجدداً توسط دستیار کشیک بخش شخصاً گرفته شود و بیمار مجدداً معاینه و ارزیابی گردد و در پرونده وی یادداشت گذاشته شود. کپی برداری مستقیم شرح حال و دستورات دارویی درج شده در پرونده اورژانس قویاً مطرود و غیرقابل قبول است. دستیار بخش بایستی ضمن رویت پرونده و آشنا شدن با امور انجام شده در اورژانس، آزمایش ها و دستورات دارویی را متناسب با شرایط فعلی بیمار تنظیم نماید.
 9. در صورتی که بيمار قرار است طبق برنامه قبلی در روز تعطیل مرخص شود، دستیار اصلی بخش مربوطه موظف است علاوه بر نوشتن خلاصه پرونده بیمار، پرونده وی را تکمیل نموده و کلیه اقدامات قبل از ترخیص را برای بیمار انجام دهد.
 10. در صورت نیاز به مشورت با اساتید در زمان کشیک، در سه ماه اول دستیاری صرفاً دستیار سال بالاتر مجاز به تماس با استاد است و در سایر ماه‌ها قبل از مشورت با اساتید بایستی دستیار ارشد بیمار را ویزیت نموده و مواردی که نیاز است از استاد کسب تکلیف و یا راهنمایی گرفته شود مشخص شده باشد.
 11. دستيار سال دو كشيك در زمان كشيك خود موظف است به درخواست‌هاي اخذ پذيرش از ساير بیمارستان‌ها و مراكز ديگر و مشاوره‌های ساير گروه‌ها پاسخ دهد. وی در سه ماه اول سال تحصيلي باید شرح‌حال و معاینه باليني بيماران جديد بخش‌های تحت پوشش را انجام داده و دستورات دارويي نوشته‌شده توسط دستياران سال اول را مهر و امضا و تأييد نموده و در ماه های ديگر به جز در بخش كشيك خود كه شرح‌حال و معاينه باليني بيماران جديد را می‌نویسد، در بخش‌های ديگر تحت پوشش خود يك يادداشت چند سطري از خلاصه شرح‌حال و معاينه باليني و تشخيص بيمار (Introducing note) در پرونده بيماران جديد نوشته و دستورات و برنامه درماني اين بيماران را كنترل نماید.
 12. دستیار ارشد اورژانس موطف است در زمان تحویل کشیک، تمامی بیماران ویزیت شده را تعیین تکلیف نماید.
 13. لازم است دستیار ارشد کشیک در جریان جزئیات کامل بیماران بدحال بستری در بیمارستان باشد و بر کار دیگر دستیاران از نزدیک نظارت داشته باشد. با توجه به این که وی پاسخگوی بروز هر مشکل در مراقبت از بیمار است، لازم است با درایت و مدیریت بر همه امور اشراف داشته باشد و ضمن پیشگیری از بروز مشکل، مشکلات پیش آمده را حل و فصل نماید و در صورت نیاز از دیگر مسئولین مانند سوپروایزر، اتند آنکال و یا مدیر برنامه دستیاری گروه (و در شرایط خاص معاون و یا مدیر گروه) کمک بگیرد.
 14. دستیار ارشد موظف است بین ساعت 20 - 18 راند آموزشی با حضور سایر دستیاران و فراگیران برگزار کرده و تعدادی از بیماران مهم بخش و اورژانس را مورد بحث قرار داده و نکات مهم بیمار را برای آن‌ها توضیح دهد.
 15. دستیار ارشد کشیک می‌تواند با توجه به تعداد بیماران هر بخش بر اساس صلاح دید خود نسبت به جابجایی دستیاران کشیک سال پایین تر به‌صورت عادلانه و بر حسب سطح توانایی آن ها اقدام نماید.
 16. دستياران ارشد در هر كشيك موظف به تكميل فرم گزارش دستياران ارشد كشيك بوده و باید در پايان كشيك آن را به دستيار ارشد گروه تحويل دهند.
 17. دستیاران سال اول در 3 ماه نخست باید سایه به سایه دستیار سال بالاتر بخش و یا اورژانس بر بالین بیماران حضور داشته باشند، آن ها موظف به ویزیت بیماران، اخذ شرح حاال، انجام معاینه بالینی و ثبت یادداشت در پرونده بیماران هستند. كشيك دستياران سال اول در 3 ماه نخست شروع دستياري در کنار دستياران سال بالاتر و تحت نظارت ایشان خواهد بود و تمام دستورات دارويي بيماران با مهر و امضای دستيار سال بالاتر معتبر خواهد بود. در ماه‌هاي بعد نيز بايد با دستيار ارشد مشاوره كنند.
 18. در موارد ضروری، دستیاران سال پایین تر باید مشکلات بیماران در کلیه بخش ها را به اطلاع دستیار ارشد کشیک برسانند و در غیر این صورت دستیار مربوطه جداً مسئول و پاسخگوی مشکلات پیش آمده است.
 19. دستيار كشيك موظف است در صورت فوت بيمار، فرم جمع‌آوری اطلاعات بيماران فوت‌شده مربوط به بيمار را پس از تكميل امضاء نموده و به دستيار اصلی بخش مربوطه تحويل نماید و دستيار اصلی بخش پس از تكميل نمودن فرم، آن را به مسئول كنفرانس مورتاليتي تحويل می‌دهد.
 20. هر هفته در جلسه مورتاليتي دستیاری موارد مورتاليتي هفته قبل با حضور مدیر برنامه دستیاری بررسي خواهند شد.
 21.  در صورت بدحال شدن بیمار یا expire شدن باید در اولین فرصت دستیار ارشد و اتندینگ در جریان قرار بگیرند.
 22. در زمان کشیک ویزیت بیماران بستری در ICU به‌صورت روتین بر عهده دستیاران سال دوم و بالاتر است. در مواقع اضطراری دستیاران سال اول حسب درخواست دستیار مسئول ICU موظف به کمک به ویزیت بیماران این بخش هستند ولی مجاز به ثبت دستورات تشخیصی و درمانی در پرونده بیماران نیستند. در موارد بسیار خاص و اورژانس  در صورت ثبت دستور توسط دستیار سال اول، دستیار مسئول موظف است حداکثر تا نیم ساعت بعد با ممهور کردن آن دستور خاص آن را تایید نماید.
 23. غیر از موارد بسیار اورژانس دستورات تلفنی دستیاران وجهه قانونی ندارد. در موارد بسیار اورژانس دستیار بایستی در اولین فرصت بر بالین بیمار حضور یافته و پس از رفع مشکل، دستورات تلفنی را مکتوب نماید.

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی:

در گزارش صبحگاهی فرايند پذيرش (گرفتن شرح حال و انجام معاینه) و تصميم گيري بالینی (تشخیصی و درمانی) بیماران بستری شده توسط رزيدنتها و اينترنها در اورژانس و بخش ها ارائه می گردد. این روش بخشي از آموزش دوره رزيدنتي، اينترني و دانشجویی است كه در آن با تمركز بر مشكلات باليني بیماران جالب و موجود، اطلاعات جديد آموزش داده شده و مهارتهاي استدلال باليني تقویت می شود. از آنجا كه در اين نوع آموزش بيماران مهم و پيچيده با مشاركت فعال اساتيد از ابعاد مختلف مورد بحث قرار مي گيرند، تمام رده های فراگیر از دستياران فوق تخصصی تا اینترن ها و دانشجویان از آن بهره مند می شوند.

کاربرد های مهم دیگر گزارش صبحگاهی عبارتند از: ارائه دید کلی از فعالیت های انجام‌شده در بیمارستان، تحلیل ابعاد مختلف تشخیصی و درمانی بیماران، ارزیابی عملکرد دستیاران، ارزیابی خدمات ارائه شده به بیماران، آگاهی نسبت به حوادث نامطلوب و دلایل احتمالی آنها و نحوه و کیفیت تعامل بین کادر پزشکی. به عبارت دیگر گزارش صبحگاهی به عنوان ابزاری برای ارزیابی خدمات بالینی و وسیله ای برای تضمین کیفیت به کار می رود.

اين جلسه‌ها با حضور اساتيدي كه در بخش‌های بیمارستان‌های آموزشي راند مي‌نمايند به همراه كليه فراگيران پزشكي و دستياران تشكيل خواهد شد. در شرایط خاص که یک دستيار به دليل داشتن بيمار بدحال موظف به ماندن در بخش خود است از شركت در اين جلسه‌ها معاف است.

در اين جلسه‌ها ابتدا آمار بيماران مراجعه كرده به اورژانس داخلی در طی 24 ساعت گذشته همراه با خلاصه‌ای از سابقه و یافته‌های باليني و پاراکلینیکی بيماران بستری‌شده در اورژانس توسط دستیار ارشد ارائه می شود.

حداقل دو بيمار از ليست بيماران معرفی‌شده، به انتخاب دستيار ارشد کشیک و يا اساتيد مورد بحث قرار می گیرند. اینترن کشیک مسئول بیمار انتخاب شده موظف است خلاصه‌ای از شرح‌حال، معاينه باليني و آزمایش‌های مهم بيمار و ليست مشكلات وي به همراه تشخیص های افتراقی مهم بیمار را ارائه کند. سپس دستياران مسئول بيمار (دستیاران سال پایین تر و ارشد) در صورت لزوم اطلاعات بیمار را تکمیل کرده و اقدامات صورت گرفته را تشریح می کنند. در انتها با كسب نظر اساتيد، جمع‌بندی لازم و نتیجه‌گیری از بحث انجام می گیرد.

نکات ضروری:

1- در سه ماه اول سال تحصیلی دستیاران سال دوم به بالا مسئول تشریح اقدامات صورت گرفته برای بیمار هستند.

2- ثبت کلیه بیماران بستری شده در اورژانس و بخش  های بیمارستان در زمان کشیک الزامی است.

3- موارد جالب بستری بهتر است شب قبل به اطلاع اساتید moderator جلسه گزارش صبحگاهی مربوطه رسانده شوند.

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها:

1- Conference Attending Management:

اين جلسه‌ها به‌صورت هفتگي، توسط اساتيد گروه و در پاره ای موارد اساتید مدعو سایر گروه های بالینی و طبق برنامه از پيش تعیین‌شده ارائه می‌شود. در این جلسه‌ها علاوه بر اساتيد، دستياران و اینترن‌های گروه؛ ساير متخصصين شاغل در مراكز درماني غير وابسته به دانشگاه اصفهان و پزشكان عمومي هم حضور دارند و مشكلات شايع و جديدترين روش تشخيص و درمان اين بیماری‌ها به بحث گذاشته می‌شود. در ضمن اين برنامه داراي امتياز بازآموزی است و برنامه تنظیم‌شده اين کنفرانس‌ها پیشاپیش در اختيار ساير متخصصين شاغل در مراكز درماني غیردانشگاهی نیز قرار داده می‌شود.

3- Radiology Conference و كنفرانس های مشترك با گروه (گروه های) ... :

 در بخشی از اين جلسه‌ها فیلم‌های راديولوژي جالب و قابل آموزش جمع‌آوری شده در طول ماه، توسط اساتيد راديولوژي و اساتيد و دستياران بخش‌ها مورد بحث قرار خواهد گرفت. در هر جلسه يكي از دستياران موظف است فیلم‌های يكي از بيماران را كه توسط دستيار ارشد انتخاب‌شده است را با مراجعه به كتب راديولوژي و اساتيد مربوطه مرور نموده و در ساعت كنفرانس در مورد یافته‌های آن فيلم و تشخيص افتراقي آن بحث نمايد. اين جلسه‌ها روزهای ... تشكيل خواهند شد.

 

4- Mortality Conference:

در روزهای چهارشنبه هرماه در جلسه ای آمار بيماران بستری‌شده در بخش‌های مختلف که طبق فرم آمار ماهيانه بيماران بستري توسط دستیاران هر بخش جمع آوری و جمع بندی شده‌اند همراه با آمار و اطلاعات مختصر در خصوص بيماران فوت‌شده در طي ماه گذشته، توسط دستیار ارشد آموزشی ارائه می‌گردد. پس از اظهار نظر در خصوص آمارهاي ارائه شده و بيماران فوت شده توسط اساتيد، موارد دارای اشكال و يا جنبه‌های آموزشي در مرگ بيماران مورد ارزيابي قرار می‌گیرند. سپس بیمار فوت شده اي كه در جلسات مورتاليتي هفتگي توسط دستياران براي طرح در كنفرانس مورتاليتي انتخاب شده است، توسط دستيار کشیک در زمان فوت بیمار - مسئول ارائه کنفرانس- و دستیار بخش مربوط معرفي شده و در مورد سیر بیماری در بیمارستان، حوادث منجر به فوت بیمار و احیاناً اشكالات و یا اشتباهات رخ داده در مراقبت‌های بيمار توضيح داده می‌شود و به ارائه راه حل در خصوص پیشگیری از موارد مشابه پرداخته می‌شود. در صورت لزوم از اساتيد گروه‌های ديگر نظير راديولوژي و پاتولوژي نيز دعوت به عمل خواهد آمد. نحوه ارائه كنفرانس دستياران، توسط اساتید ارزشیابی شده و به آن نمره تعلق می‌گیرد.

جلسات مورتاليتي هفتگي هر هفته در جلسه ای با حضور دستياران و مدیر برنامه دستیاری (يا اتندینگ مسئول مورتالیتی گروه و یا دستيار ارشد به نمايندگي ايشان)، گزارش های بيماران فوت‌شده در طول هفته گذشته بررسی می‌شود تا ضمن بحث و تبادل نظر در مورد بيماران فوت شده در طي هفته گذشته، یک مورد از بيماراني كه داراي جنبه‌های آموزشي بوده و يا در درمان آن‌ها قصوري رخ‌داده است جهت معرفي انتخاب شود و در مرکز الزهرا آخرین چهارشنبه هر ماه از ساعت 7:30 صبح و در مرکز المهدی نیز از ساعت 8:15 صبح در كنفرانس ماهیانه معرفی گردد.

5- Case Presentation:

اين كنفرانس روزهاي چهارشنبه آخرین هفته هرماه در مرکز الزهرا تشكيل می‌گردد. در اين جلسه‌ها بيماران جالب و آموزنده بخش‌ها يا درمانگاه‌هاي آموزشي و يا بيماران معرفي شده از مطب اساتيد و همچنين بيماران Problem Case بخش‌های مختلف معرفي و در مورد آنان بحث و تبادل نظر خواهد شد. دستياران موظف‌اند طبق برنامه تنظيم شده ساليانه در فرصت مقتضي بيمار خود را انتخاب و پس از تهيه پاورپوينت لازم آن را به استاد مربوط پيش ارائه نموده و پس از اعمال نظرات احتمالي استاد آن را در جلسه ارائه نمايند. نحوه ارائه كنفرانس دستياران، توسط اساتید ارزشیابی شده و به آن نمره تعلق می‌گیرد.

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

اين جلسه در مرکز المهدی روزهاي یکشنبه و در مرکز الزهرا روزهای چهارشنبه ساعت 12:30 ظهر تشكيل می‌شود. يك نوبت ارائه مقاله به عهده اعضاي محترم هيئت علمي و سه نوبت در ماه به عهده دستياران است. در هر نوبت یک مقاله به وسیله دستياران یا اساتيد ارائه و مورد بحث قرار مي گيرند.  نحوه ارائه مقاله دستياران، توسط اساتید ارزشیابی شده و به آن نمره تعلق می‌گیرد.

دستياران موظف‌اند طبق برنامه تنظيم شده ساليانه در هر ماه يك نوبت مقاله original  و يك نوبت مقاله Review و ياGuideline هاي جديد ارائه نمايند. مقاله ها بايد صرفاً از مقاله هاي 3 سال آخر مجلات رفرانس بورد انتخاب شوند. لازم است دستياران مقاله خود را با توجه به دستورالعمل ارائه مقاله ارائه نمايند.

 

جدول زمان‌بندی ارائه دوره

ساعت

14-13

ساعت

13-12

ساعت

12-11

ساعت

11-10

ساعت

10-9

ساعت

9-8

ساعت

8-7

روز

ردیف

کلاس اپروچ

کلاس اپروچ

راند اتندینگ

راند اتندینگ

راند اتندینگ

راند اتندینگ

گزارش صبحگاهی

شنبه

1

کلاس Board & MKSAP

کلاس Board & MKSAP

راند اتندینگ

راند اتندینگ

راند اتندینگ

راند اتندینگ

گزارش صبحگاهی

یکشنبه

2

مرور Text book

مرور Text book

راند اتندینگ

راند اتندینگ

راند اتندینگ

راند اتندینگ

گزارش صبحگاهی

دوشنبه

3

کلاس Board & MKSAP

کلاس Board & MKSAP

راند اتندینگ

راند اتندینگ

راند اتندینگ

راند اتندینگ

گزارش صبحگاهی

سه شنبه

4

مرور Text book

مرور Text book

راند اتندینگ

راند اتندینگ

راند اتندینگ

راند اتندینگ

کنفرانس هفتگی

چهارشنبه

5

 

 

راند اتندینگ

راند اتندینگ

راند اتندینگ

راند اتندینگ

کلاس قلب

پنج شنبه

6

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

7

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir