برنامه درسی تخصصی گروه عفونی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/30-11:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره بالینی یا course plan

سال تحصیلی: 98-97

 

گروه آموزشی: بیماریهای عفونی

دوره:

نام درس: بیماریهای عفونی

شماره درس :

نام مسوول دوره: دکتر فرزین خوروش

مکان برگزاری دوره: مرکز اموزشی درمانی الزهرا(س)

شروع و پایان دوره:97/7/1 الی 98/6/31

طول دوره: 12 ماه

آدرس دفتر گروه: خیابان شهدای صفه- بیمارستان الزهرا(س)- ورودی 3- طبقه ی زیرزمین

تلفن دفتر گروه:03136202086

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: همه روزه

Email: infectious@med.mui.ac.ir

هدف کلی دوره:اشنایی با اقدامات تشخیص و درمانی  بر اساس کوریکولوم وزارتخانه

جدول کلاس‌های نظری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

 

 

 

 

 

 

2

4

.

 

 

 

 

 

 

2

4

.

 

 

 

 

 

 

2

4

.

 

 

 

 

 

 

2

4

.

جدول مهارت‌های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

Principles and Practice of INFECTIOUS DISEASES Mandell, Douglas, and Bennett’s

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

New England Journal of Medicine (NEJM

 

Clinical Infectious Diseases

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی‌های حین دوره)                                                                                                         بارم:

 

ب) تراکمی (ارزشیابی‌های پایان دوره)                                                                                                          بارم:

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

 

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:

 

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:

 

 

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب:

 

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل*:

 

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی:

 

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها:

 

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

 

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت‌های بالینی*:

جدول زمان‌بندی ارائه دوره

ساعت

14-13

ساعت

13-12

ساعت

12-11

ساعت

11-10

ساعت

10-9

ساعت

9-8

ساعت

8-7

روز

ردیف

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

گزارش صبحگاهی

گزارش صبحگاهی

شنبه

1

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

کلاس درس دستیاری

(book review)

کلاس درس دستیاری

(book review)

یکشنبه

2

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

گزارش صبحگاهی

گزارش صبحگاهی

دوشنبه

3

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

(گراند راند)

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

کنفرانس مشترک رادیولوژی- جلسه ی معرفی کیس

کنفرانس مشترک رادیولوژی- جلسه ی معرفی کیس

سه شنبه

4

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

گزارش صبحگاهی

گزارش صبحکاهی

چهارشنبه

5

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

پنج شنبه

6

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

7

 

* این قسمت توسط گروه‌های آموزشی که ارائه می‌شود تکمیل می‌گردد.

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir