برنامه درسی گروه طب فیزیکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/12/07-7:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره بالینی یا course plan

سال تحصیلی:99-98

 

گروه آموزشی: طب فیزیکی و توانبخشی

دوره: دستیاری تخصصی بالینی

نام درس: اصول طب فیزیکی و توانبخشی

شماره درس :

نام مسوول دوره: دکتر مغروری

مکان برگزاری دوره: بیمارستان های الزهرا و امین

شروع و پایان دوره: مهر 98 الی خرداد 99

طول دوره: یک سال

آدرس دفتر گروه: بیمارستان الزهرا(س) - طبقه زیرزمین

تلفن دفتر گروه:36700666

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره:

Email:

هدف کلی دوره:

هدف از دوره آموزشی دستیاری رشته طب فیزیکی و توانبخشی تربیت پزشک متخصصی است که پس از طی دوره دستیاری بتواند خدمات تخصصی و علمی را در محدوده تعریف شده این رشته به جامعه ارائه نماید. 

اهداف اختصاصی دوره:

متخصص این رشته باید آگاهی کاملی از آناتومی و کینزیولوژی سیستم عضلانی اسکلتی، فیزیولوژی و آناتومی اعصاب محیطی و مرکزی، روش انجام و تفسیر مطالعات طب الکترودیاگنوز، تشخیص و درمان انواع سندرم های درد عصبی، اسکلتی عضلانی، تشخیص اختلالات و نواقص عملکردی در انواع بیماری ها و روش بهبود عملکرد به کمک تکنیک های توانبخشی و طب فیزیکی را دارا بوده و توانایی های لازم در حیطه های دانشی، نگرشی و عملکردی کسب نموده و بتواند از این توانایی ها به شکل فردی و به عوان رهبر تیم توانبخشی برای پیشگیری، تشخیص، درمان، توانبخشی، آموزشی و پژوهشی در حیطه طب فیزیکی و توانبخشی و در جهت حفظ و ارتقای سلامت جامعه استفاده نماید.

جدول کلاس‌های نظری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

شنبه ها

اصول طب فیزیکی و توانبخشی برادوم/دلیزا

دستیاران سال 2

8 تا 9:15

بیمارستان الزهرا کلاس درس پاتولوژی

   

.

2 یکشنبه ها صول طب فیزیکی و توانبخشی برادوم/دلیزا دستیاران سال 2 8:15 تا 9:15 بیمارستان الزهرا کلاس درس یک      

3

دوشنبه ها

الکترودیاگنوز دومیترو

دستیاران سال 3

8 تا 9:15

بیمارستان الزهرا کلاس درس پاتولوژی

   

.

4

سه شنبه ها

اصول طب فیزیکی و توانبخشی برادوم/دلیزا

دستیران سال 2

8:15 تا 9:15

بیمارستان الزهرا کلاس درس یک

   

.

5

چهارشنبه ها

اصول طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا

دستیاران سال 1

8:15 تا 9:15

بیمارستان امین کلاس درس

   

.

6 پنجشنبه ها کنفرانس هفتگی اساتید 8 تا 10 بیمارستان های الزهرا و امین      

جدول مهارت‌های عملی ضروری

 پروسيجرهاي طب فيزيكي مورد انتظار به تفكيك سال 

رديف

عنوان پروسيجر

سال اول

سال دوم

سال سوم

تعداد كل پروسيجر
مورد انتظار در كل دوره

1

تزريق نواحي Trigger Point (هركدام در نواحي جداگانه)

2

2

0

4

2

تزريق داخل مفصلي (هر كدام در مفاصل مختلف)

0

3

1

4

3

تزريق مفصل SI

0

0

1

1

4

تزريق PRP

0

0

1

1

5

تزريق داخل بورس (بورساي مختلف)

0

3

1

4

6

تزريق انگشت‌ماشه‌اي

0

1

2

3

7

تزريق پلانتار فاشيا

0

1

1

2

8

تزريق CTS

0

0

3

3

9

پونكسيون تشخيصي مفاصل

0

1

0

1

10

تزريق دكوروان

0

1

0

1

11

تزريق تاندونيت‌هاي اندام فوقاني (آرنج، شانه)

0

1

1

2

12

شوك ويو (هركدام در مناطق مختلف)

4

2

1

7

13

بيوفيدبك

3

2

0

5

14

rTMS

0

1

1

2

15

Tapping

0

1

0

1

16

طب سوزني

0

1

1

2

 
 

پروسيجرهاي الكترودياگنوزيس جهت سال 2 و 3 

رديف

عنوان پروسيجر

سال دوم

سال سوم

تعداد كل پروسيجر
مورد انتظار در كل دوره

1

راديكولوپاتي‌ لومبوساكرال

16

10

26

2

راديكولوپاتي سرويكال

10

5

15

3

ميوپاتي‌ها

2

5

7

4

پلكسوپاتي لومبوساكرال/اسفنگتر آنال

1

1

2

5

پلكسوپاتي براكيال (شامل TOS)

2

2

4

6

نوروپاتي‌هاي ارثي

2

3

5

7

نوروپاتي‌هاي اكتسابي

3

5

8

8

Median Neuropathy

30

10

40

9

Ulnar Neuropathy

5

3

8

10

Radial Neuropathy

3

3

6

11

Peroneal Neuropathy

2

2

4

12

Other Focal Entrapment Neuropathy (tibial-TTS ….)

1

2

3

13

MND

2

3

5

14

NMJ Disorders

1

1

2

15

EP

1

2

3

16

Blink Reflex and Facial EDX

1

2

3

17

SSR

2

1

3

18

Pediatric EDX

2

4

6

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

آناتومی اندام، هولینشید، 2008
اصول طب فیزیکی و توانبخشی، دلیزا و همکاران، 2010
اصول طب فیزیکی و توانبخشی، برادوم و همکاران، 2016
طب الکترودیاگنوز، دومیترو، 2001
اصول طب فیزیکی و توانبخشی، فرونترا، 2019
کینزیولوژی برانستورم، 2012

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

Archieves of physical medicine and rehabilitatin-May 2018-Dec 2019
Americak journal of physical medicine and rehabilitation-May 2018-Dec 2019

 

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی‌های حین دوره)            آزمون های درون بخشی کتبی ویژه دستیاران سال اول، آزمون mini-CEX                                                                                              بارم:

 

ب) تراکمی (ارزشیابی‌های پایان دوره)                    آزمون کتبی پره ارتقا، آزمون OSCE، آزمون کتبی ارتقا                                                                                      بارم:

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

اجرای برنامه چرخشی دستیارن طبق برنامه مشخص شده – ساعت حضور دستیاران در کلاس 8 الی 9 صبح- حضور در درمانگاه و بخش توانبخشی ساعت 10 تا 14- شرکت در کلاسهای آموزشی طبق برنامه و تدریس سرفصل های تعیین شده -انجام وظایف آموزشی طبق برنامه-انتخاب و تصویب موضوع پایان نامه قبل از آزمون ارتقای سال اول به دوم و  و دفاع از پایان نامه شش ماه قبل از آزمون بورد - شرکت در ازمون های کتبی و عملی

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

دستیاران موظفند طبق برنامه ای که از طرف گروه بر اساس برنامه آموزشی مصوب رشته تنظیم می شود، در کلیه فعالیت های آموزشی پژوهشی و تشخیصی درمانی به طور فعال شرکت نمایند.

 

 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

پاسخگویی به مشاوره های درخواست شده از سوی بخش های بالینی تحت نظر استاد مربوطه

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:

اخذ شرح حال و معاینه بالینی از بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های طب فیزیکی و توانبخشی و درمانگاه نوار عصب و عضله
ارائه و بررسی تشخیص های افتراقی تحت نظر استاد مربوطه
ارائه طرح درمان برای بیماران تحت نظر استاد مربوطه
انجام/کمک در انجام نوار عصب و عضله تحت نظر استاد مربوطه

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها:

ارائه فصل یا فصول تعیین شده مطابق سرفصل های آموزشی از کتب مرجع تحت نظارت استاد مربوطه

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

ارائه آخرین مقالات موجود در ژورنال های معتبر طب فیزیکی و توانبخشی و بحث و مقایسه مقالات تحت نظارت استاد مربوطه 

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت‌های بالینی*:

جدول زمان‌بندی ارائه دوره

ساعت

14-13

ساعت

13-12

ساعت

12-11

ساعت

11-10

ساعت

10-9

ساعت

9-8

ساعت

8-7

روز

ردیف

 

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

 

کلاس درس

 

شنبه

1

 

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

کلاس درس

 

یکشنبه

2

 

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

کلاس درس

 

دوشنبه

3

 

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

کلاس درس

 

سه شنبه

4

 

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

کلاس درس

 

چهارشنبه

5

 

 

 

 

کنفرانس

کنفرانس

 

پنج شنبه

6

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

7

 

* این قسمت توسط گروه‌های آموزشی که ارائه می‌شود تکمیل می‌گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir