برنامه درسی کارورزی گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد شنبه,1399/06/29-4:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره بالینی یا course plan

سال تحصیلی:1400-1399

ماه: مهر ماه 99

گروه آموزشی: طب اورژانس

دوره: کارورزی

نام درس:کارورزی طب اورژانس

شماره درس :41138102

نام مسوول دوره:دکتر مجید زمانی

مکان برگزاری دوره:مراکز آموزشی درمانی الزهرا(س) و آیت اله کاشانی

شروع و پایان دوره:اول تا سی ام هر ماه

طول دوره: یک ماه

آدرس دفتر گروه:مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) زیرزمین ورودی سه دفتر گروه طب اورژانس

تلفن دفتر گروه:36202085

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره:هر روز در ساعات اداری

Email:idem@med.mui.ac.ir

هدف کلی دوره: آموزش و تدریس مفاهیم basic و مبانی طب اورژانس

اهداف اختصاصی دوره:

 • آموزش تئوری و عملی مدیریت راه هوایی در بیماریهای مختلف Airway Management ) ) بصورت کلاس تئوری و کارگاه عملی
 • آموزش تئوری و عملی اقدامات احیا مقدماتی  ( Basic Life Support ) بصورت کلاس تئوری و کارگاه عملی
 • آموزش تئوری و عملی اقدامات احیا پیشرفته ( Advance Life Support ) بصورت کلاس تئوری و کارگاه عملی
 • آموزش تئوری و عملی برخورد با بیمار ترومایی و مولتیپل تروما ( Advance Trauma Life Support ) بصورت کلاس تئوری و کارگاه عملی
 •  آموزش تئوری اقدامات احیا مقدماتی و پیشرفته در شرایط خاص ( CPR in Special Situation)
 •  برخورد با بیمار دچار کاهش سطح هوشیاری ( Loss of Consciousness )  
 •  برخورد با شوک ( Shock Management )
 •  تریاژ و مستند سازی ( Triage and Documentation)

جدول کلاس‌های نظری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

مجازی

سامانه نوید

Documentation and triage

دکتر رضا عزیزخانی

مجازی

سامانه نوید

مجازی

سامانه نوید

 

 

 

2

مجازی

سامانه نوید

ATLS

دکتر رضا عزیزخانی

مجازی

سامانه نوید

مجازی

سامانه نوید

لینک

 

 

3

مجازی

سامانه نوید

مسمومیت با استامینوفن

دکتر رضا عزیزخانی

مجازی

سامانه نوید

مجازی

سامانه نوید

 

 

 

4

مجازی

سامانه نوید

مسمومیت با اپیوئیدها

دکتر مهرداد اسماعیلیان

دکتر رضا عزیزخانی

دکتر شیوا صمصام شریعت

مجازی

سامانه نوید

مجازی

سامانه نوید

     
5

مجازی

سامانه نوید

تفسیر نوار قلب در اورژانس (سطح مقدماتی) دکتر رضا عزیزخانی

مجازی

سامانه نوید

مجازی

سامانه نوید

     
6

مجازی

سامانه نوید

مسمومیت با گاز مونوکسید کربن دکتر مهرداد اسماعیلیان

مجازی

سامانه نوید

مجازی

سامانه نوید

     
7

مجازی

سامانه نوید

احیاء قلبی ریوی پایه دکتر علیرضا ابوطالبی

مجازی

سامانه نوید

مجازی

سامانه نوید

     
8

مجازی

سامانه نوید

تعبیه راه ورید محیطی دکتر سعید مجیدی نژاد

مجازی

سامانه نوید

مجازی

سامانه نوید

     
9

مجازی

سامانه نوید

کاهش سطح هوشیاری دکتر فرهاد حیدری

مجازی

سامانه نوید

مجازی

سامانه نوید

     
10

مجازی

سامانه نوید

علائم حیاتی  دکتر کیهان گلشنی

مجازی

سامانه نوید

مجازی

سامانه نوید

     
11

مجازی

سامانه نوید

 تریاژ در حوادث دکتر مهدی نصر اصفهانی

مجازی

سامانه نوید

مجازی

سامانه نوید

     
12

مجازی

سامانه نوید

 اختلال اسید و باز دکترسعید مجیدی نژاد

مجازی

سامانه نوید

مجازی

سامانه نوید

     
13

مجازی

سامانه نوید
ترمیم زخم دکتر آذردخت رحیمی نیک

مجازی

سامانه نوید

مجازی

سامانه نوید
     

جدول مهارت‌های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

1.American Heart Association  2015

2.Rosen Emergency Medicine   2014

3.Hedjes Emergency Medicine Procedures  2014

4.Advance Trauma Life Support  2013

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

-

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت دانشجو در بخش، تکالیف،....)                                                            بارم: 8 نمره

ب) پايان دوره:   امتحان کتبی و OSCE                                                                                           بارم: 12 نمره

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

 • هر جلسه غیبت غیر موجه در کارگاهها یا کلاسهای آموزشی باعث کسر 2 نمره از نمره کل پایان دوره
 • هر جلسه غیبت غیر موجه در کشیک باعث معرفی به کمیته انظباطی گروه و تصمیم گیری
 • هر گونه مشکل اخلاقی و رفتاری و اخلاق حرفه ای ، معرفی به کمیته انظباطی گروه و تصمیم گیری

 

 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

شرکت در کارگاههای تئوری و عملی در ابتدای دوره ( Skill Lab)

شرکت در کلاسهای تئوری در طول دوره ( کلاسهای سمعی و بصری الزهرا(س)

ویزیت و معاینه و اخذ شرح حال و order نویسی بیماران مراجعه کننده به اورژانسهای بیمارستان الزهرا (س) و آیت اله کاشانی تحت نظر رزیدنتهای گروه طب اورژانس

شرکت در راندهای بالینی برگزار شده توسط اساتید و دستیاران طب اورژانس

انجام پروسیجرهای مختلف تحت نظر اساتید و دستیاران طب اورژانس

شرکت در گزارشات صبحگاهی دو جلسه در هفته

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:

این بخش درمانگاه ندارد

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب:

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل*:

این بخش اتاق عمل ندارد

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی:

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها:

این بخش کنفرانس ندارد

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت‌های بالینی*:

جدول زمان‌بندی ارائه دوره

ساعت

14-13

ساعت

13-12

ساعت

12-11

ساعت

11-10

ساعت

10-9

ساعت

9-8

ساعت

8-7

روز

ردیف

برگزاری کارگاههای تئوری و عملی در Skill lab

برگزاری کارگاههای تئوری و عملی در Skill lab

برگزاری کارگاههای تئوری و عملی در Skill lab

برگزاری کارگاههای تئوری و عملی در Skill lab

برگزاری کارگاههای تئوری و عملی در Skill lab

برگزاری کارگاههای تئوری و عملی در Skill lab

برگزاری کارگاههای تئوری و عملی در Skill lab

شنبه

1

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

یکشنبه

2

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

گزارش صبحگاهی

گزارش صبحگاهی

دوشنبه

3

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

کلاسهای تئوری اساتید

کلاسهای تئوری اساتید

سه شنبه

4

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

گزارش صبحگاهی

گزارش صبحگاهی

چهارشنبه

5

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

پنج شنبه

6

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

جمعه

7

 

* این قسمت توسط گروه‌های آموزشی که ارائه می‌شود تکمیل می‌گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir