برنامه درسی کارورزی گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/11/27-9:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره بالینی یا course plan

سال تحصیلی: 99-98

ماه: اسفند ماه 98

گروه آموزشی: طب اورژانس

دوره:  کارورزی 

نام درس: روتیشن کارورزی یک ماهه طب اورژانس

شماره درس : 41138102

نام مسوول درس (واحد): دکتر مجید زمانی

محل برگزاری دوره: Skill Lab ، کلاسهای سمعی بصری الزهرا(س)

بخش: اورژانس بیمارستان های الزهرا(س) و آیت اله کاشانی

 

شروع و پایان دوره: اول تا سی ام هر ماه

طول دوره: یک ماه

آدرس دفتر : مرکز آموزشی درمانی الزهرا(ُس) زیرزمین ورودی سه دفتر گروه طب اورژانس

تلفن:  36202085

ساعت و روزهای تماس: ساعات اداری . هر روز

Email: idem@med.mui.ac.ir

هدف کلی درس: آموزش و تدریس مفاهیم basic و مبانی طب اورژانس

اهداف اختصاصی :

 • آموزش تئوری و عملی مدیریت راه هوایی در بیماریهای مختلف Airway Management ) ) بصورت کلاس تئوری و کارگاه عملی
 • آموزش تئوری و عملی اقدامات احیا مقدماتی  ( Basic Life Support ) بصورت کلاس تئوری و کارگاه عملی
 • آموزش تئوری و عملی اقدامات احیا پیشرفته ( Advance Life Support ) بصورت کلاس تئوری و کارگاه عملی
 • آموزش تئوری و عملی برخورد با بیمار ترومایی و مولتیپل تروما ( Advance Trauma Life Support ) بصورت کلاس تئوری و کارگاه عملی
 •  آموزش تئوری اقدامات احیا مقدماتی و پیشرفته در شرایط خاص ( CPR in Special Situation)
 •  برخورد با بیمار دچار کاهش سطح هوشیاری ( Loss of Consciousness )  
 •  برخورد با شوک ( Shock Management )
 •  تریاژ و مستند سازی ( Triage and Documentation)

جدول کلاس‌های نظری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

مجازی

Documentation and triage

دکتر رضا عزیزخانی

-

-

 

 

.

2

مجازی

ATLS

دکتر رضا عزیزخانی

-

-

لینک

 

.

3

98/12/4

BLS – ACLS workshop

 دکتر محسن فرقانی

8-9:30

مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه

لینک1

لینک2

 

.

4

98/12/4

Airway management Workshop

 

 دکتر مهدی نصر

9:30-11

مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه

لینک

 

.

5 98/12/5

Ill patient management in thermal burns and electrical injury 

دکتر بابک معصومی   مجموعه کلاسهای مرکز الزهار(س)      
6 98/12/6 Shock دکتر حامد خواجه باشی   مجموعه کلاسهای مرکز الزهار(س)      
7 98/12/10

LOC

دکتر کیهان گلشنی   مجموعه کلاسهای مرکز الزهار(س) لینک    
8 98/12/13

Wound management work shop

دکتر مجید زمانی   مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه      

جدول مهارت‌های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

1.American Heart Association  2015

2.Rosen Emergency Medicine   2014

3.Hedjes Emergency Medicine Procedures  2014

4.Advance Trauma Life Support  2013

منابع فرعی درس:

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت دانشجو در بخش، تکالیف،....)                                                            بارم: 8 نمره

ب) پايان دوره:   امتحان کتبی و OSCE                                                                                           بارم: 12 نمره

وظایف دانشجو:

شرکت در کارگاههای تئوری و عملی در ابتدای دوره ( Skill Lab)

شرکت در کلاسهای تئوری در طول دوره ( کلاسهای سمعی و بصری الزهرا )

ویزیت و معاینه و اخذ شرح حال و order نویسی بیماران مراجعه کننده به اورژانسهای بیمارستان الزهرا (س) و کاشانی تحت نظر رزیدنتهای گروه طب اورژانس

شرکت در راندهای بالینی برگزار شده توسط اساتید و دستیاران طب اورژانس

انجام پروسیجرهای مختلف تحت نظر اساتید و دستیاران طب اورژانس

شرکت در گزارشات صبحگاهی دو جلسه در هفته

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین:

 • هر جلسه غیبت غیر موجه در کارگاهها یا کلاسهای آموزشی باعث کسر 2 نمره از نمره کل پایان دوره
 • هر جلسه غیبت غیر موجه در کشیک باعث معرفی به کمیته انظباطی گروه و تصمیم گیری
 • هر گونه مشکل اخلاقی و رفتاری و اخلاق حرفه ای ، معرفی به کمیته انظباطی گروه و تصمیم گیری
 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:این بخش درمانگاه ندارد

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب:

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل*:این بخش اتاق عمل ندارد

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی:

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها:این بخش کنفرانس ندارد

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت‌های بالینی*:

تاریخ و نحوه امتحان کتبی پایان دوره:   تاریخ امتحان 30 یا 31 آخر هر ماه میباشد

 امتحان شامل 30 سئوال تستی و 5 سئوال تشریحی میباشد

تاریخ و نحوه امتحان عملی پایان دوره: تاریخ امتحان عملی که بصورت OSCE میباشد در 30 یا 31 هر ماه و بعد از امتحان کتبی میباشد

سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:

 
 

جدول زمان بندی ارائه کارآموزی بالینی در بخش:

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

برگزاری کارگاههای تئوری و عملی در Skill lab

برگزاری کارگاههای تئوری و عملی در Skill lab

برگزاری کارگاههای تئوری و عملی در Skill lab

برگزاری کارگاههای تئوری و عملی در Skill lab

برگزاری کارگاههای تئوری و عملی در Skill lab

برگزاری کارگاههای تئوری و عملی در Skill lab

برگزاری کارگاههای تئوری و عملی در Skill lab

 

شنبه

1

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

 

یکشنبه

2

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

گزارش صبحگاهی

گزارش صبحگاهی

 

دوشنبه

3

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

کلاسهای تئوری اساتید

کلاسهای تئوری اساتید

 

سه شنبه

4

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

گزارش صبحگاهی

گزارش صبحگاهی

 

چهارشنبه

5

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

 

پنج شنبه

6

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

 

شنبه

7

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

کلاسهای تئوری اساتید

کلاسهای تئوری اساتید

 

یکشنبه

8

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

گزارش صبحگاهی

گزارش صبحگاهی

 

دوشنبه

9

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

 

سه شنبه

10

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

گزارش صبحگاهی

گزارش صبحگاهی

 

چهارشنبه

11

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

 

پنج شنبه

12

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

کلاسهای تئوری اساتید

کلاسهای تئوری اساتید

 

شنبه

13

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

 

یکشنبه

14

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

گزارش صبحگاهی

گزارش صبحگاهی

 

دوشنبه

15

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

 

سه شنبه

16

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

گزارش صبحگاهی

گزارش صبحگاهی

 

چهارشنبه

17

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

 

پنج شنبه

18

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

کلاسهای تئوری اساتید

کلاسهای تئوری اساتید

 

شنبه

19

 

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

 

یکشنبه

20

 

 

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

گزارش صبحگاهی

گزارش صبحگاهی

 

دوشنبه

21

 

 

 

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

 

سه شنبه

22

 

 

 

 

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

گزارش صبحگاهی

گزارش صبحگاهی

 

چهارشنبه

 23

 

 

 

 

 

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

 

پنج شنبه

24

 

 

 

 

 

 

حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید

 

جمعه

25

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

26

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

27

 

 

 

 

 

گزارش صبحگاهی

گزارش صبحگاهی

 

دوشنبه

28

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

29

 

 

 

امتحان کتبی و OSCE

امتحان کتبی و OSCE

امتحان کتبی و OSCE

امتحان کتبی و OSCE

 

چهارشنبه

30

 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir