برنامه درسی کارورزی گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/06/30-5:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

سال تحصیلی:1400-1399

ماه:مهر ماه 99

گروه آموزشی:ارتوپدی

دوره:کارورزی جراحی 2 (ارتوپدی)

نام درس:کارورزی جراحی 2 (ارتوپدی)

شماره درس :41112114

نام مسوول دوره:دکتر حسین اکبری اقدم

مکان برگزاری دوره:بیماستان های الزهرا(س) و آیت اله کاشانی

شروع و پایان دوره:اول تا سی ام هر ماه

طول دوره: یک ماه

آدرس دفتر گروه:بیمارستان الزهرا(س) زیرزمین ورودی 3

تلفن دفتر گروه:36202085

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره:ساعات اداری شنبه تا چهارشنبه

Email:orthopaedic@med.mui.ac.ir

هدف کلی دوره: آموزش مفاهیم پایه ارتوپدی

اهداف اختصاصی دوره:

جدول کلاس تئوری

در کلاس های صبحگاهی گروه از ساعت 7:30 لغایت 8 مباحث تئوری بحث می شود.

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

1

آموزش نحوۀ آتل گیری (دست و پا)

 

رزیدنت ارتوپدی

 

2

آموزش سوچور زدن

 

رزیدنت ارتوپدی

 

3

آموزش تفسیر رادیوگرافی بیماران ارتوپدی و تروما

 

رزیدنت ارتوپدی

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

کتابهای خلاصه ارتوپدی و ترومای آدامز

درسنامه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کتاب ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منابع فرعی درس:

-

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....) نمره اساتید             بارم:8 نمره

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)  آزمون آسکی                                                                      بارم: 12 نمره

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

شرط قبولی دوره این است که در امتحان OSCE ، کسب حداقل 6 از 12 می باشد.

هرگونه تعويض كشيك فقط با اطلاع رزيدنت كشيك مجاز مي باشد.

ساعت شروع كشيك در روزهاي عادي ساعت 14 ، روزهاي پنجشنبه ساعت 13 و روزهاي تعطيل ساعت 8 است.

جلسه توجيهي روز اول هر نيمه ساعت7:30 صبح در بخش ارتوپدي مردان بيمارستان هاي كاشاني و الزهرا(س) مي باشد.

در صورت مشاهده واگذاري كشيك به افراد غير مسئول (غير از انترن كشيك) طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد.

حضور كلية كارورزان در درمانگاه رأس ساعت 9 صبح الزامي مي باشد. 

کارورزان مي بايست در پايان هر نيمه، نمره پایانی خود را با تأیید (مهر و امضاء) اتند مربوطه به دفتر گروه تحويل نمايند.

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

هر جلسه غیبت غیرموجه در کشیک های موظف یا درمانگاه باعث کسر 2 نمره از نمره کل پایان دوره می گردد.

هر گونه مشکل اخلاقی، رفتاری و حرفه ای پس از معرفی به کمیته انضباطی گروه، تصمیم گیری می گردد.

 

شرح وظایف فراگیران در بخش

ویزیت، اخذ شرح حال و انجام معاینه و order نویسی بیماران

آگاهی از وضعیت آزمایشات و رادیوگرافی بیماران

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

ویزیت، اخذ شرح حال و انجام معاینه و order نویسی بیماران

آگاهی از وضعیت آزمایشات و رادیوگرافی بیماران

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

اخذ شرح حال، معاینه و order نویسی زیر نظر رزیدنت ارتوپدی

پیگیری ازمایشات و رادیوگرافی و CT بیماران   

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

ویزیت، اخذ شرح حال، معاینه، order نویسی زیر نظر رزیدنت ارتوپدی

پیگیری ازمایشات و رادیوگرافی و CT بیماران 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

-

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

حضور در کلاس های گزارش صبحگاهی ارتوپدی در بخش های ارتوپدی مراکز الزهرا(س) و آیت اله کاشانی (8-7:30 صبح)

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

-

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب

-

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی

-

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

حضور در کشیک

حضور در کشیک

درمانگاه ارتوپدی

درمانگاه ارتوپدی

درمانگاه ارتوپدی

انجام امور بخش

کلاس صبحگاهی

 

شنبه

1

حضور در کشیک

حضور در کشیک

درمانگاه ارتوپدی

درمانگاه ارتوپدی

درمانگاه ارتوپدی

انجام امور بخش

کلاس صبحگاهی

 

یکشنبه

2

حضور در کشیک

حضور در کشیک

درمانگاه ارتوپدی

درمانگاه ارتوپدی

درمانگاه ارتوپدی

انجام امور بخش

کلاس صبحگاهی

 

دوشنبه

3

حضور در کشیک

حضور در کشیک

درمانگاه ارتوپدی

درمانگاه ارتوپدی

درمانگاه ارتوپدی

انجام امور بخش

کلاس صبحگاهی

 

سه شنبه

4

حضور در کشیک

حضور در کشیک

درمانگاه ارتوپدی

درمانگاه ارتوپدی

درمانگاه ارتوپدی

انجام امور بخش

کلاس صبحگاهی

 

چهارشنبه

5

حضور در کشیک

حضور در کشیک

انجام امور بخش

انجام امور بخش

انجام امور بخش

کنفرانس هفتگی گروه

انجام امور بخش

 

پنج شنبه

6

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir