برنامه درسی کارورزی پزشک خانواده

تاریخ ایجاد شنبه,2017/11/11-13:22
Printer-friendly versionPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی:97-96

ماه:

گروه آموزشی:پزشکی اجتماعی

دوره:

نام درس: کارورزی پزشک خانواده

شماره درس :

نام مسوول دوره: دکتر آناهیتا بابک

مکان برگزاری دوره: مراکز جامع سلامت شهری

شروع و پایان دوره:چرخش های یک ماهه

طول دوره: یک ماه

آدرس دفتر گروه: دانشکده پزشکی، ساختمان پزشکی اجتماعی

تلفن دفتر گروه: 37928110

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: دوشنبه 11-8

Email: babakanahita@yahoo.com

هدف کلی دوره:

کسب مهارتهای شناختی، عاطفی و روانی حرکتی در مدیریت بیماری های شایع سرپایی

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

 

شنبه تا چهارشنبه هر هفته

مدیریت بیماری های شایع سرپایی

اساتید گروه و یا مدعو از گروه های بالینی

14-12

کلاس درس بیمارستان امین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

مشاهده

اجرای زیر نظر

اجرای مستقل

 

مصاحبه

 

 

*

 

معاینه

 

 

*

 

درخواست منطقی پاراکلینیک

 

*

 

  تجویز منطقی دارو   *  

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

مجموعه راهنماهای بالینی مورد استفاده در نظام سلامت)کتاب راهنماهای بالینی ایران و ...(

منابع فرعی درس:

 

 1. Rakel Textbook of Family Medicine, 9th Edition. 2015
 2. John Murtagh’s general practice, 6th Edition. 2015
 3. راهنمای جامع نظام مراقبت بیماری های واگیر براي پزشك خانواده
 4. راهنماي كشوري تغذيه براي برنامه پزشك خانواده
 5. مجموعه مداخلات اساسي بيماري هاي غيرواگير در نظام مراقبت هاي بهداشتي اوليه ايران "ايراپن"
 6. دستورالعملهای مراقبتی طرح پزشک خانواده
 7. موارد مرتبط از Uptodate (online)
 

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                                                     بارم:

 • آزمون OSCE پایان دوره: 50% کل نمره
 • ارزیابی تکوینی طول دوره ( بر اساس فرم  Mini-Cex که روزانه توسط اساتید یا دستیاران تکمیل می گردد): 35% کل نمره
 • نظم و حضور به موقع در درمانگاه و کشیک: 15% کل نمره
 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                                                                        بارم:

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

 1. ساعت حضور در مرکز سلامت جامعه هر روز از ساعت 8 تا 12 به جز ایام تعطیل می باشد.
 2. ساعت حضور در کلاس درس هر روز از ساعت 12 تا 14 به جز ایام تعطیل می باشد.
 3. برنامه کشیک عصر و شب از ساعت 14 تا 7:30 صبح روز بعد در fast track اورژانس بیمارستان امین طبق برنامه مشخص شده در اول دوره انجام می شود.
 4. پوشیدن روپوش و نصب اتیکت نام بر روی آن جهت همه کارورزان الزامی است.
 5. کارورزان موظف به مطالعه منابع معرفی شده و انجام به موقع تکالیف محوله از طرف اساتید هستند.
 6. کارورزان می توانند دو روز مرخصی در طی دوره داشته باشند که تنها با اطلاع قبلی به مسئول دوره و مجوز پزشک مرکز می توانند از آن استفاده کنند. در صورت عدم اطلاع، غیبت از محل آموزش محسوب می شود.
 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 1. غیبت مجاز (با ارائه گواهی معتبر) تا 3 روز: قابل قبول
 2. غیبت مجاز (با ارائه گواهی معتبر) 7-4 روز: جبران روزهای از دست رفته آموزشی
 3. غیبت مجاز (با ارائه گواهی معتبر) بیشتر از 7 روز: حذف دوره
 4. غیبت غیر مجاز تا 3 روز: کسر نمره (10 نمره از 100 به ازاء هر روز)
 5. غیبت غیر مجاز بیشتر از 3 روز: نمره صفر بابت این دوره در نظر گرفته می شود
 6. هرگونه نقض قانون سبب کسر نمره از قسمت ارزشیابی تکوینی دوره می گردد
 
                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در فیلد بهداشت

 

 1. حضور به موقع در مرکز سلامت جامعه از ساعت 8 تا 12
 2. حضور فعال و به موقع در برنامه کشیک عصر و شب fast track اورژانس بیمارستان امین طبق برنامه مشخص شده
 3. حضور با ظاهری آراسته، با روپوش و نصب اتیکت نام بر روی روپوش
 4. برقراری ارتباط و تعامل توام با احترام دوجانبه با پزشک مرکز
 5. اخذ شرح حال کامل، معاینه جسمی بیماران سرپایی، نسخه نویسی و ثبت در سامانه سیب زیر نظر پزشک مرکز 
 6. ارائه آموزش های لازم در رابطه با بیماری و نحوه درمان به بیمار و همراه
 7. رعایت اصول اخلاق حرفه ای در تمام مراحل تعامل با بیمار
 8. اعلام شخصی ورود و خروج در دفتر حضور و غیاب واحد آموزش
 9. خروج کارورز از درمانگاه تنها با اجازه پزشک مسئول مجاز است
 10. کارورزان می توانند دو روز مرخصی در طی دوره داشته باشند که تنها با اطلاع قبلی به مسئول دوره و مجوز پزشک مرکز می توانند از آن استفاده کنند

شرح وظایف فراگیران در کارگاه آموزشی

 

 1. حضور به موقع و منظم در جلسات كنفرانس و كلاس هاي درس از ساعت 12 تا 14
 2. مشاركت فعال در مباحث علمی و عملي در راندهای درمانگاه و كلاس های درسی

جدول زمان بندی ارائه دوره:

محل فعالیت

روز

ردیف

مراکز جامع سلامت مراقبت جامع بیماران سرپایی

شنبه تا پنج شنبه هر هفته

1

کلاس درس بیمارستان امین کلاس آموزشی (شامل کنفرانس، کلاس تئوری، case report و case discussion )

شنبه تا چهار شنبه هر هفته

2

   

 

3

   

 

4

   

 

5

   

 

6

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir