برنامه درسی کارورزی پزشک خانواده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/17-12:47
Printer-friendly versionPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-1397

ماه: مهر 97

گروه آموزشی:پزشکی اجتماعی

دوره: کارورزی پزشک خانواده

نام درس: کارورزی پزشک خانواده

شماره درس :41136111

نام مسئول دوره: دکتر آناهیتا بابک

مکان برگزاری دوره: مراکز جامع سلامت شهری

شروع و پایان دوره: چرخش های یک ماهه

طول دوره: یک ماه

آدرس دفتر گروه: دانشکده پزشکی، ساختمان پزشکی اجتماعی

تلفن دفتر گروه: 37928110

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: دوشنبه 11-8

Email: babakanahita@yahoo.com

هدف کلی دوره:

کسب مهارتهای شناختی، عاطفی و روانی حرکتی در مدیریت بیماری های شایع سرپایی

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

 

97/7/1

 

توچیه دوره

 

دکتر آناهیتا بابک

8-9

کلاس درس شماره 2 بیمارستان امین

 

اسلاید 14

 

 

2 97/7/1  اصول کلی مراقبت سرپایی و نسخه نویسی دکتر آناهیتا بابک 9-10:15 کلاس درس شماره 2 بیمارستان امین      
3 97/7/1 دستورالعمل دیس پپسی و هلیکوباکتر دکتر آناهیتا بابک 10:30-12:30 کلاس درس شماره 2 بیمارستان امین      
4 97/7/4 weekly report اساتید گروه 12-13 کلاس درس شماره 2 بیمارستان امین - -  
5 97/7/11 اصول رویکرد و نسخه نویسی منطقی در بیماریهای عفونی 2 (پنومونی، اسهال حاد و مزمن، بیماریهای بثوری تبدار) دکتر آتوسا حکمی فرد 8-10 کلاس درس شماره 2 بیمارستان امین      
6 97/7/11 اصول رویکرد و نسخه نویسی منطقی در بیماری های داخلی 2 (هیپوتیروئیدی، دیس لیپیدمی) دکتر سمیه شمسایی 10:30-12 کلاس درس شماره 2 بیمارستان امین

هیپوتیروئیدی

   
7 97/7/11 weekly report اساتید گروه 12-13 کلاس درس شماره 2 بیمارستان امین - -  
8 97/7/18 دستورالعمل استئوپروز دکتر محمودیان 8-9:30 کلاس درس شماره 2 بیمارستان امین      

9

97/7/18

نسخه نویسی در بیماریهای شایع داخلی 1 (فشارخون بالا و دیابت و هیپرلیپیدمی)

دکتر سمیه شمسایی

10-11:30

کلاس درس شماره 2 بیمارستان امین

فشارخون بالا

دیابت

هیپرلیپیدمی

اسلاید 1

اسلاید 2

اسلاید 3

 

10 97/7/18 weekly report اساتید گروه 12-13 کلاس درس شماره 2 بیمارستان امین - -  

11

97/7/4

نسخه نویسی در بیماریهای شایع داخلی 2 ( آنمی و آسم و سوء هاضه)

دکتر سمیه شمسایی

8-9:30

کلاس درس شماره 2 بیمارستان امین

آنمی

آسم

اسلاید 4

اسلاید 5

اسلاید 6

 

12 97/7/25 آشنایی با دستورالعمل کشوری ایراپن 1 و 2 و 3 دکتر آناهیتا بابک 8-11:30 کلاس درس شماره 2 بیمارستان امین      
13 97/7/25 weekly report اساتید گروه 12-13 کلاس درس شماره 2 بیمارستان امین - -  

14

97/7/4

 

اصول رویکرد و نسخه نویسی منطقی در بیماریهای عفونی 1 (عفونت ادراری، سینوزیت، فارنژیت، عفونت بافت نرم)

دکتر آتوسا حکمی فرد

 

 

10-12

کلاس درس شماره 2 بیمارستان امین

 

اسلاید 7

اسلاید 8

اسلاید 9

اسلاید 10

اسلاید 11

 

15 97/7/30 امتحان پایان دوره - - بیمارستان امین - - -
16

 

گایدلاین های پزشک خانواده (استئوپروز-سوءهاضمه- آنمی فقر آهن) دکتر آناهیتا بابک 8-12 کلاس درس شماره 2 بیمارستان امین

استئوپروز

سوء هاضمه

آنمی فقر آهن

اسلاید 12  
17

 

گایدلاین های پزشک خانواده (سرگیجه -افسردگی-اضطراب) دکتر آناهیتا بابک 9-12   افسردگی و اضطراب اسلاید 13  

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

مشاهده

اجرای زیر نظر

اجرای مستقل

1

مصاحبه

 

 

*

2

معاینه

 

 

*

3

درخواست منطقی پاراکلینیک

 

*

 

4 تجویز منطقی دارو   *  

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 - مجموعه راهنماهای بالینی مورد استفاده در نظام سلامت(کتاب راهنماهای بالینی ایران و ...)

منابع فرعی درس:

 1. Rakel Textbook of Family Medicine, 9th Edition. 2015
 2. John Murtagh’s general practice, 6th Edition. 2015
 3. راهنمای جامع نظام مراقبت بیماری های واگیر براي پزشك خانواده
 4. راهنماي كشوري تغذيه براي برنامه پزشك خانواده
 5. مجموعه مداخلات اساسي بيماري هاي غيرواگير در نظام مراقبت هاي بهداشتي اوليه ايران "ايراپن"
 6. دستورالعملهای مراقبتی طرح پزشک خانواده
 7. موارد مرتبط از Uptodate (online)
 

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                   بارم:

 • آزمون پایان دوره ( OSCE ، کتبی): 8 نمره از 20
 • تکلیف محوله از سوی اساتید: 1 نمره از 20
 • ارزیابی تکوینی طول دوره (بر اساس فرم  Mini-Cex که روزانه توسط اساتید یا دستیاران تکمیل می گردد): 9 نمره از 20
 • نظم و حضور به موقع در درمانگاه و کشیک و رعایت اخلاق حرفه ای: 2 نمره از 20
 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                   بارم:

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 1. ساعت حضور در مرکز سلامت جامعه هر روز از ساعت 8 تا 12 به جز ایام تعطیل می باشد.
 2. کلاس های تئوری چند روز در ماه از ساعت 8 تا 14 در کلاس درس بیمارستان امین طبق برنامه ای که در اول دوره ارائه می گردد برگزار می شود.
 3. برنامه کشیک عصر و شب از ساعت 14 تا 24 در fast track اورژانس بیمارستان امین طبق برنامه ای که در اول دوره مشخص می شود اجرا می گردد.
 4. کارورز موظف است در هر شیفت از پزشک مربوطه گواهی حضور فعال بگیرد.
 5. هر کارورز در طول دوره یک روز در درمانگاه دیابت (مرکز امام علی) حضور خواهد داشت. یک روز حضور در درمانگاه سالک (مرکز نواب صفوی) و درمانگاه مشاوره پیش از ازدواج (مرکز ابن سینا) بصورت اختیاری و با هماهنگی مسئول درس امکان پذیر است.
 6. پوشیدن روپوش و نصب اتیکت نام بر روی آن جهت همه کارورزان الزامی است.
 7. کارورزان موظف به مطالعه منابع معرفی شده و انجام به موقع تکالیف محوله از طرف اساتید هستند.
 8. در صورت عدم حضور پزشک مرکز به هر دلیل، غیبت مجاز نمی باشد و کارورز با هماهنگی مسئول دوره به یک پزشک یا مرکز دیگر معرفی خواهد شد.
 9. کارورزان می توانند دو روز مرخصی در طی دوره داشته باشند که تنها با اطلاع قبلی به مسئول دوره و مجوز پزشک مرکز می توانند از آن استفاده کنند. در صورت عدم اطلاع، غیبت غیر مجاز از محل آموزش محسوب شده مطابق ضوابط برخورد می گردد.
 10. عدم حضور در مرکز سلامت بیشتر از 2 ساعت، غیبت در آن روز به حساب می آید.
 11. درخواست مرخصی در روزهای کشیک، درمانگاه دیابت و سالک و کلاس های تئوری مجاز نمی باشد.
 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 1. غیبت مجاز (با ارائه گواهی معتبر و به تشخیص مسئول دوره): تا 3 روز قابل قبول بوده  و بیشتر از 3 روزسبب حذف دوره می شود. (گواهی استعلاجی باید به تایید پزشک معتمد رسیده باشد)
 2. غیبت غیر مجاز تا 3 روز: کسر نمره (2 نمره از 20 به ازاء هر روز)
 3. غیبت غیر مجاز بیشتر از 3 روز: نمره صفر بابت این دوره در نظر گرفته می شود
 4. غیبت غیر موجه در روز امتحان به منزله نمره صفر در این بخش می باشد. غیبت موجه سبب حذف بخش می گردد. تشخیص موجه بودن غیبت در روز امتحان به عهده شورای آموزشی دانشگاه است
 5. هرگونه نقض قانون سبب کسر نمره از قسمت ارزشیابی تکوینی دوره می گردد
 
 

 

شرح وظایف فراگیران در فیلد بهداشت

 1. طرز سلوك با اساتيد، بيماران و همراهان وي، همكاران و كاركنان، همراه با نوع دوستي، احساس و پذيرش مسئوليت، وظيفه شناسي، نجابت، راستي و احترام به ديگران باشد
 2. حضور به موقع و منظم در درمانگاه، جلسات كنفرانس و كلاس هاي درس
 3. ثبت گزارش ها، دستورات پزشكي و مشاوره با دقت كامل
 4. تسريع در انجام وظايف شامل امور بيماران، اقدامات تشخيصي، درماني و تكميل پرونده بيمار
 5. مشاركت فعال در مباحث عملي در راندهای درمانگاه، كلاس ها
 6. حضور به موقع در مرکز سلامت جامعه از ساعت 8 تا 12
 7. حضور به موقع در درمانگاه دیابت و سالک از ساعت 8 تا 12
 8. حضور به موقع و مشارکت فعال در کلاس های تئوری از ساعت 8 تا 14
 9. حضور فعال و به موقع در برنامه کشیک عصر و شب fast track اورژانس بیمارستان امین
 10. حضور با ظاهری آراسته، با روپوش و نصب اتیکت نام بر روی روپوش
 11. برقراری ارتباط و تعامل توام با احترام دوجانبه با پزشک مرکز
 12. اخذ شرح حال کامل، معاینه جسمی بیماران سرپایی، نسخه نویسی و ثبت در سامانه سیب زیر نظر پزشک مرکز
 13. ارائه آموزش های لازم در رابطه با بیماری و نحوه درمان به بیمار و همراه
 14. رعایت اصول اخلاق حرفه ای در تمام مراحل تعامل با بیمار
 15. اعلام شخصی ورود و خروج در دفتر حضور و غیاب واحد آموزش
 16. خروج کارورز از درمانگاه تنها با اجازه پزشک مسئول مجاز است
 17. اطلاع قبلی مرخصی درخواستی به مسئول دوره و پزشک مرکز و کسب موافقت

شرح وظایف فراگیران در کارگاه آموزشی

 1. حضور به موقع و منظم در جلسات كنفرانس و كلاس هاي درس از ساعت 8 تا 14
 2. مشاركت فعال در مباحث علمی و عملي در راندهای درمانگاه و كلاس های درسی

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه پزشک خانواده

       1. حضور به موقع در مرکز آموزشی- درمانی امین اصفهان از ساعت 8 تا 14 یا 14 تا 20 در درمانگاه سرپایی پزشک خانواده

        2. حضور با ظاهری آراسته، با روپوش و نصب اتیکت نام بر روی روپوش در درمانگاه

        3. اعلام شخصی ورود و خروج در دفتر حضور و غیاب واحد آموزش

        4. حضور به موقع و منظم درکلاس های آموزشی، جلسات معرفی بیمار طبق برنامه مرکز

        5. حضور به موقع و منظم در درمانگاه  طبق برنامه استاد و دستیار مربوطه

        6. خروج کارورز از درمانگاه تنها با اجازه استاد مسئول مجاز است.

        7. مسئولیت در درمانگاه:

 • نوشتن و ارائه شرح حال کامل و معاینه جسمی بیماران سرپایی و ارائه جمع بندی شده به استاد و دستیار مربوطه و درج در پرونده مخصوص بیماران.
 • کارورزان می توانند دو روز مرخصی در طی دوره داشته باشند که تنها با نظر استاد مربوطه می توانند از آن استفاده کنند.
 • کارورزان باید جدول"ارزیابی درون بخشی" را در پایان دوره یک ماهه به امضای دستیار مسئول خود برسانند و سپس به دفتر گروه تحویل دهند.

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir