برنامه درسی کارورزی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/11/29-8:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 طرح دوره  بالینی یا course plan

سال تحصیلی:1400-1399

ماه:اسفند 99

گروه آموزشی:پزشکی اجتماعی

دوره: کارورزی

نام درس:کارورزی پزشکی اجتماعی

شماره درس :41136112

نام مسوول دوره: دکتر نگاه توکلی فرد

مکان برگزاری دوره: گروه پزشکی اجتماعی و مراکز بهداشتی درمانی منتخب

شروع و پایان دوره: یکم لغایت پایان هر ماه

طول دوره: یک ماه

آدرس دفتر گروه: خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی، گروه پزشکی اجتماعی

تلفن دفتر گروه: 37928110

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: شنبه ها ساعت 8 الی 10

Email: negahtavakolifard@yahoo.com

هدف کلی دوره:

توانمند سازی کارورزان در مدیریت و ارايه خدمات در مراکز بهداشتی و درمانی و انجام موثرتر وظايف شغلی آينده خود در راستای حفظ، تامين و ارتقاء سلامت فرد و جامعه

اهداف اختصاصی دوره:

در پایان این دوره انتظار داریم کارورزان در مدیریت و ارايه خدمات در مراکز بهداشتی و درمانی و انجام موثرتر وظايف شغلی آينده خود در راستای حفظ، تامين و ارتقاء سلامت فرد و جامعه توانمد تر شوند. 

 • ایفای نقش مدیریت و رهبری خالقانه در سلامت جامعه و عوامل موثر بر آن و اجرای برنامه ها و دستور العمل های سلامتی ملی
 • ارزیابی ، مدیریت و کاهش خطرات سلامت در سطح فرد ، خانواده و جامعه و تدوین و ارائه برنامه پیشگیری در هر سطح و مدیریت عوامل خطرزای سلامت در جامعه تحت پوشش
 • مدیریت نظام عرضه خدمات بهداشتی – درمانی و مدیریت بیماری در جامعه تحت پوشش
 • انجام پژوهش در نظام سلامت و برنامه ریزی متناسب با وضعیت سلامت جامعه تحت پوشش و مدیریت حل مشکلات بهداشتی – درمانی
 • بکارگیری روش های موثر آموزشی و مشاوره ای در ارتقاء سطح سلامت فرد و جامعه
 • بررسی عدالت در سلامت در جامعه تحت پوشش و برنامه ریزی و اقدام برای ارتقاء عدالت در سلامت در جامعه تحت پوشش
 • بکارگیری خدمات غربالگری و پیشگیری از بیماری ها در سطح فرد ، جمعیت ها و جامعه
 • آشنایی با اصول مدیریت بیمارستانی و آشنایی با واحد بهبود کیفیت بیمارستانی در بیمارستان ها
 • آشنایی با مدیریت و پیشگیری از بیماریهای شغلی از طریق معاینات دوره ای و بدو استخدام شغلی در کلینیک های طب کار

جدول کلاس تئوری در 3 روز کارگاه

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

2 اسفند

معارفه و اهداف دوره

دکتر توکلی فرد

12-12:30

 

سامانه Big Blue buttom

-

اسلاید

 

2 2 اسفند شاخص های سیستم سلامت آقای دکتر عقدک 8-10 سامانه Big Blue Buttom طرح درس اسلاید  
3 2 اسفند مبانی معاینات شغلی آقای دکتر صفائیان 10-12 سامانه Big Blue Buttom طرح درس اسلاید  

4

4 اسفند

عدالت در سلامت

آقای دکتر خدیوی

8-10

سامانه Big Blue Buttom

طرح درس 

اسلاید

 

5

 

4 اسفند

برنامه عملیاتی آقای دکتر خدیوی 10-12 سامانه Big Blue Buttom طرح درس اسلاید   

6

اسفند

ارزیابی و مدیریت جامع ریسک فاکتورهای سلامتی به همراه کار گروهی

خانم دکتر معتمدی

-

سامانه نوید

طرح درس  اسلاید 

 

7 4 اسفند معرفی مراکز بهداشتی-درمانی و تقسیم بندی کارورزان خانم دکتر توکلی فرد 12-13 سامانه نوید - -  

8

اسفند

پیشگیری از بیماریهای شایع و اولویت دار

خانم دکتر توکلی

-

سامانه نوید

طرح درس 

اسلاید 

 

9

اسفند

ارزیابی و مدیریت چاقی به همراه کار گروهی

خانم دکتربابک

 -

سامانه نوید

طرح درس 

اسلاید 

 

10

-

ارزیابی و مدیریت استرس  - - - طرح درس  اسلاید   
11 اسفند ارزیابی و مدیریت مصرف دخانیات به همراه کار گروهی خانم دکتر امینی - سامانه نوید طرح درس اسلاید  
12 اسفند ارزیابی و مدیریت فعالیت فیزیکی ناکافی  خانم دکتر انصاری - سامانه نوید طرح درس  اسلاید  
13

5 اسفند

بیمه های سلامت آقای دکتر خدیوی 14-16 سامانه Big Blue Buttom طرح درس اسلاید  
14 3 اسفند بیماریهای ریوی شغلی آقای دکتر صفائیان 10-12 سامانه Big Blue Buttom طرح درس  اسلاید   
15 3 اسفند آشنایی با نظام سلامت در ایران آقای دکتر عقدک 8-10 سامانه Big Blue Buttom طرح درس اسلاید   

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

مشاهده

اجرای زیر نظر

اجرای مستقل

1

مصاحبه

 

 

*

2

معاینه

 

 

*

کار با سامانه سیب     *

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

1-مجموعه مداخلات اساسی بیماريهاي غیرواگیر در نظام مراقبتهاي بهداشتی اولیه ایران "ایراپن" – ویژه پزشک و ماما

2-مجموعه مداخلات اساسی بیماريهاي غیرواگیر در نظام مراقبتهاي بهداشتی اولیه ایران "ایراپن" – ویژه مراقبت سلامت

3-خطر سنجی سکته های قلبی، مغزی و سرطان، راهنمای خودمراقبتی خانواده(2).

4-اسلاید های ارائه شده در کلاس های کارگاه

منابع فرعی:

5-دستور العمل ها و کتب راهنمای گروه سنی کودکان

6-دستور العمل ها و کتب راهنمای گروه سنی نوجوانان

7-دستور العمل ها و کتب راهنمای گروه سنی جوانان

8-دستور العمل ها و کتب راهنمای گروه سنی میانسالان

9-دستور العمل ها و کتب راهنمای گروه سنی سالمندان

10-دستور العمل ها و کتب راهنمای گروه باروری سالم 

11-دستور العمل ها و کتب راهنمای گروه سنی قبل از بارداری تا پس از زایمان

12-دستور العمل ها و کتب راهنمای گروه مبارزه با بیماریها واگیر 

13-دستورالعمل و کتب راهنمای گروه مبارزه با بیماریهای غیر واگیر 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی*

 الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت کارورز در فیلد و لاگ بوک) (14 نمره)

فعالیت

نمره از 20

انجام تکالیف در سامانه نوید در زمان مقرر

4

نظم و حضور به موقع در مراکز خدمات جامع سلامت

2

حضور در کلاس های مجازی آنلاین

2

انجام فعالیت های محوله و ارائه گزارشات پایان دوره

6

 

ب) پایان دوره(کتبی و عملی) (6 نمره)

آیتم

نمره

آزمون پایان دوره

6

*حداقل نمره  قبولی بر مبنای 12 از 20 خواهد بود. کسب حداقل 50 % از کل نمره قبولی در هر جزء الزامی می باشد.

شرح دوره:

در اين دوره با حضور در مراکز جامع خدمات سلامت با مراجعين سالم و بيماری مواجه خواهيد شد که همزمان خدمات پيشگيری و درمانی را در چارچوب نظام ارائه خدمات سلامتی اوليه (PHC) دريافت می کنند. هدف از این دوره آشنایی شما با شرح وظایف پزشک و پرسنل مراکز خدمات جامع سلامت در حیطه مدیریت سیستم بهداشتی و درمانی و مدیریت سلامت جمعیت تحت پوشش و آشنایی با اصول ارائه خدمات پیشگیری و ارزیابی جامعه بیوسایکوسوشیال در بیماران می باشد. در این راستا شما در این دوره مدیریت فرایند های جاری مراکز و مدیریت سلامت جمعیت تحت پوشش وارزیابی جامع و آموزش بیماران دارای فاکتورهای خطر بیماریهای غیرواگیر در این دوره را برعهده خواهید داشت.

یادگیری ازطریق حضور فیزیکی در مراکز و کلاس ها در کنار یادگیری غیر حضوری و الکترونیک مطالب کارگاه و کلاسها به اموزش بهتر و کامل تر کارورزان کمک خواهد نمود.

با توجه به همه گیری کرونا در دنیا و ایران، کلاس های کارگاه کارورزان بصورت غیر حضوری و از طریق سامانه های یادگیری الکترونیک همزمان مثل Big Blue Buttom برگزار می شود. دروس کارگاه توسط اساتید گروه پزشکی اجتماعی و اساتید میهمان برگزار می گردد. بخشی از کلاس های کارگاه بصورت فایل های صداگذاری شده از طریق سامانه نوید در اختیار کارورزان قرار دارد. پس از پایان دوره 3 تا 4 روزه کارگاه، کارورزان در مراکز خدمات جامع سلامت به مدت یک هفته توزیع خواهند شد و پس از پایان یک هفته در روتیشن طب کار و مدیریت بیمارستانی وارد کلینیک های طب کار و بیمارستان های آموزشی هماهنگ شده خواهند شد.

در پایان انتظار می رود کارورزان طرح دوره و تمام مطالب و محتواهای بارگذاری شده در سامانه نوید را مطالعه نموده و در بخشی از کلاس های کارگاه که به صورت غیر حضوری همزمان برگزار می شود شرکت به موقع و منظم داشته و بر اساس ان تکالیف محول شده به کارورزان در طول دوره و تکالیف بارگذاری شده در سامانه نوید را در موعد مقرر انجام دهند.

در ضمن در خلال دوره آزمون های غیرحضوری از طریق سامانه نوید برگزار می شود که انتظار میرود کارورزان با مطالعه محتوای دوره بارگذاری شده در سامانه در ازمون شرکت به موقع داشته باشند.

روش تدریس(در جلسات آفلاین و جلسات آنلاین به تفکیک):

 • در جلسات آفلاین سامانه نوید: فایل های صوتی ذخیره شده از تدریس اساتید
 • در جلسات آنلاین سامانه Big Blue Buttom بصورت همزمان –پرسش و پاسخ- اسلاید - سخنرانی

وظایف فراگیران (در جلسات آفلاین و جلسات آنلاین به تفکیک):

در جلسات آفلاین:

 1. مطالعه و مشاهده فایل های صداگذاری شده در سامانه نوید همزمان با شروع دوره.
 2. مطالعه برنامه درسی و طرح درسهای دوره بارگذاری شده در سامانه نوید و وبسایت گروه قبل از شروع دوره.
 3. انجام به موقع تکالیف بارگذاری شده در سامانه نوید.

در جلسات آنلاین:

 1. حضور به موقع و منظم در جلسات کلاس های برگزار شده در سامانه Big Blue Buttom
 2. مشارکت فعال در مباحث علمی در حال تدریس توسط اساتید در سامانه Big Blue Buttom
 3. انجام به موقع تکالیف محول شده به کارورزان در سامانه

قوانین و مقرات کلاس(در جلسات آفلاین و جلسات آنلاین به تفکیک):

در جلسات آفلاین:

 1. انجام به موقع تکالیف بارگذاری شده در سامانه نوید.
 2. مشارکت فعال در گفتگوهای برگزار شده در سامانه نوید.

در جلسات آنلاین:

 1. حضور به موقع و منظم در جلسات کلاس های مجازی برگزار شده در سامانه Big Blue Buttom.
 2. مشارکت فعال در مباحث کلاس های برگزار شده در سامانه Big Blue Buttom.
 3. رعایت اصول اخلاقی و نظم و انظباط در زمان برگذاری کلاس ها در سامانه Big Blue Buttom.

قوانین و مقررات دوره:

    1. در دوره کارورزی پزشکی اجتماعی هر کارورز مجاز به استفاده از 2 روز مرخصی می باشد.  

    2. علاوه بر اخذ مرخصی کتبی از مدیر مرکز، ضروری است زمان مرخصی 24 ساعت قبل از طریق نماینده دوره به اطلاع مسئول کارورزی رسیده شود.

    3. زمان حضور در مراکز خدمات جامع سلامت از 8 صبح الی 13 می باشد.

    4. در آخر دوره، آزمون پایان دوره از طریق سامانه نوید برگزار می شود. 

    5. لاگ بوک آموزشی باید روزانه تکمیل شده و در بازدید مربی گروه ارائه شود.

    6. برای تکمیل لوگ بوک در صورتی که به هر دلیل موفق به انجام فعالیتی نشدید، علت آن را ذکر نمایید.

    7. عدم رعایت اخلاق حرفه ای، پوشش ظاهری غیرمناسب و غیراداری از خطوط قرمز گروه بوده و با فرد خاطی برخورد قانونی و انضباطی خواهد شد.

    8. استفاده از روپوش سفيد و اتيکت در طول دوره الزامی است.

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 1. هر کارورز مجاز به استفاده از ۲ روز مرخصی در طول دوره است که تنها با اطلاع قبلی به مسئول دوره و اجازه پزشک مرکز امکانپذیر می باشد.
 2. در روز های کارگاه و روز گزارش برنامه عملیاتی و روز امتحان مجاز به استفاده از مرخصی نمی باشید.
 3. هیچ گونه پاس ساعتی برای هیچ یک از کارورزان وجود ندارد.
 4. حضور در ساعات مقرر برای تمامی کارورزان اجباری است و خروج زودتر از موعد از مراکز حتی با اجازه رئیس مراکز بدون هماهنگی با مسئول دوره قابل قبول نیست و غیبت غیرمجاز در نظر گرفته می شود.
 5. جهت ثبت ساعت ورود و خروج کارورزان در مراکز: هر کارورز باید ساعت ورود و خروج خود را به محض ورود و خروج، به مسئول مربوطه(معرفی شده از طرف رئیس مراکز و شبکه بهداشت و درمان) اطلاع دهد. حضور بدون ثبت ساعت ورود و خروج به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
 6. به ازای هر روز غیبت غیرمجاز ۲۰ نمره از ۱۰۰ نمره نهایی کارورز کسر میگردد.
 7. غیبت غیر مجاز بیش از ۲ روز منجر به ثبت نمره صفر جهت کارورز میگردد.
 8. غیبت مجاز در روز کارگاه و روز گزارش برنامه عملیاتی و روز امتحان آسکی پایان دوره منجر به حذف دوره میگردد.
 9. غیبت مجاز(با ارائه گواهی معتبر و تشخیص مسئول دوره): تا ۳ روز قابل قبول بوده، بیشتر از ۳ روز منجر به حذف دوره میگردد.
 10. ارائه گواهی مرتبط با استعلاجی حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از روز غیبت قابل قبول است و باید به تایید پزشک معتمد دانشگاه برسد.
 11. اطلاع رسانی درخصوص غیبت مجاز باید قبل از آن روز اطلاع داده شود.
 12. غیبت غیر مجاز در روز امتحان به منزله نمره صفر در این بخش می باشد. غیبت مجاز سبب حذف بخش می گردد.

*موارد زير غيبت مجاز تلقی می شود:

 • زايمان
 • ازدواج کارورز
 •  فوت اقوام درجه يک مانند پدر، مادر، خواهر، همسر و فرزند
 • سفر حج واجب
 • بيماری دانشجو با گواهی پزشک معتمد دانشگاه
 • نامه رسمی از معاونت های دانشجويی فرهنگی يا آموزشی دانشکده (به منظور حضور در المپيادهای علمی، فرهنگی، ورزشی و موارد مشابه

شرایط درخواست مرخصی:

 • حداقل ۲۴ ساعت قبل از روز مرخصی درخواست خود را در گروه اعلام کنند.
 • حتما جهت گرفتن مرخصی از رئیس مرکز اجازه گرفته شود.
 • حتما روز مرخصی به اطلاع رئیس مرکز و کارشناس مسئول حضور و غیاب (کارشناس امور اداری تعیین و معرفی شده از طرف شبکه) اطلاع داده شود.
 • فرمت درخواست مرخصی شامل: نام و نام خانوادگی کارورز- نام مرکز- تاریخ درخواست مرخصی.

جدول زمان بندی ارائه دوره:

محل فعالیت

روز

ردیف

گروه پزشکی اجتماعی کارگاه آموزشی

3 روز اول دوره

1

گروه پزشکی اجتماعی جلسه توجیهی کارورزان جهت کار در فیلد های آموزشی

پایان روز اول کارگاه

2

مراکز خدمات جامع سلامت کار در عرصه  روز چهارم تا پایان ماه 3
گروه پزشکی اجتماعی آزمون آسپی پایان دوره آخرین روز ماه 4
 

  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir