برنامه درسی کارورزی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/02-9:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی: 1396-97

ماه: اردیبهشت لغایت شهریور ماه 97

گروه آموزشی:پزشکی اجتماعی

دوره: کارورزی

نام درس:کارورزی پزشکی اجتماعی

شماره درس :41136112

نام مسوول دوره: دکتر نگاه توکلی فرد

مکان برگزاری دوره: گروه پزشکی اجتماعی و مراکز بهداشتی درمانی منتخب

شروع و پایان دوره: یکم لغایت 31هر ماه

طول دوره: یک ماه

آدرس دفتر گروه: خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی، گروه پزشکی اجتماعی

تلفن دفتر گروه: 37928110

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: دوشنبه ها 10-8

Email: negahtavakolifard@yahoo.com

هدف کلی دوره:

 

 • ایفای نقش مدیریت و رهبری خالقانه در سلامت جامعه و عوامل موثر بر آن و اجرای برنامه ها و دستور العمل های سلامتی ملی
 • ارزیابی ، مدیریت و کاهش خطرات سلامت در سطح فرد ، خانواده و جامعه و تدوین و ارائه برنامه پیشگیری در هر سطح و مدیریت عوامل خطرزای سلامت در جامعه تحت پوشش
 • مدیریت نظام عرضه خدمات بهداشتی – درمانی و مدیریت بیماری در جامعه تحت پوشش
 • انجام پژوهش در نظام سلامت و برنامه ریزی متناسب با وضعیت سلامت جامعه تحت پوشش و مدیریت حل مشکلات بهداشتی – درمانی
 • بکارگیری روش های موثر آموزشی و مشاوره ای در ارتقاء سطح سلامت فرد و جامعه
 • بسیج منابع و امکانات درون و برون بخشی و کار گروهی به منظور حفظ ،تامین و ارتقاء سطح سلامت جامعه در راستای اهداف نظام سلامت
 • بررسی عدالت در سلامت در جامعه تحت پوشش و برنامه ریزی و اقدام برای ارتقاء عدالت در سلامت در جامعه تحت پوشش
 • بکارگیری خدمات غربالگری و پیشگیری از بیماری ها در سطح فرد ، جمعیت ها و جامعه
 

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

روز اول

معارفه و اهداف دوره

مسئول درس کارورزی

8-9

گروه پزشکی اجتماعی

 

 

 

2

روز اول

مراقبت جامع بیمار(ارزیابی بیوسایکوسوشیال)

دکتر محمودیان

9-10

گروه پزشکی اجتماعی

 

مراقبت جامع بیمار(ارزیابی بیوسایکوسوشیال)

 

3

روز اول

اصول مهارتهای ارتباطی

دکتر معتمدی

10:45-10:15

گروه پزشکی اجتماعی

 

اصول مهارتهای ارتباطی

 

4

روز اول

روش های مختلف آموزش سلامت درسطح فرد جمعیت و جامعه

دکتر گلشیری

11:30-10:45

گروه پزشکی اجتماعی

 

روش های مختلف آموزش سلامت درسطح فرد جمعیت و جامعه

 

5

روز اول

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

دکتر معتمدی

12-11:30

گروه پزشکی اجتماعی

 

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 

6 روز اول ضوابط کار در مراکز جامع سلامت دکترتوکلی فرد، خانم حسینی 13-12 گروه پزشکی اجتماعی      
7 روز دوم مدیریت اپیدمی دکتر شاه ثنایی 9:30-8 گروه پزشکی اجتماعی   مدیریت اپیدمی  
8 روز دوم اصلاح روش زندگی را در سطح فرد (تغذیه و ورزش) دکتر بابک 10:30-9:30 گروه پزشکی اجتماعی   تغذیه و ورزش  
9 روز دوم غربالگری بیماریها دکترشیرانی 11:30-10:45 گروه پزشکی اجتماعی   غربالگری بیماریها  
10 روز دوم آشنایی با دستورالعمل های مراقبتی بیماری های شایع دکتر زاهد نژاد 12:30-11:30 گروه پزشکی اجتماعی   آشنایی با دستورالعمل های مراقبتی بیماری های شایع  
11 روز سوم اصلاح روش زندگی را در سطح فرد (سیگار و استرس) دکتر روزبهانی 9:15-8 گروه پزشکی اجتماعی      
12 روز سوم روش تحلیل شاخص های بهداشتی دکتر واعظی 10:15-9:15 گروه پزشکی اجتماعی   روش تحلیل شاخص های بهداشتی  
13 روز سوم اصول مدیریت و شرح وظایف مدیران مراکز درمانی دکتر شاه ثنایی 11:30-10:30 گروه پزشکی اجتماعی   مدیرت مرکز و نظام سلامت  
14 روز سوم معرفی لاگ بوک دکترتوکلی فرد، خانم حسینی 12:30-11:30 گروه پزشکی اجتماعی      

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

مشاهده

اجرای زیر نظر

اجرای مستقل

1

نحوه کار با سامانه سیب

5 مورد

5 مورد

10 مورد

2

معاینه بیمار و ارائه مشاوره اصلاح شیوه زندگی

2 مورد

5 مورد

10 مورد

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

1-  مطالب ارائه شده درکارگاه(اسلایدها در سایت گروه موجود می باشد)

2- فولدر الکترونیک کارورزی (پیشگیری و مشاوره سلامت، مدیریت مرکز و مدیریت بیماران )

3- کتاب الکترونیک بیماری واگیردار: تب مالت، هپاتیت ، ایدز، حیوان گزیدگی، سرخک

4- کتاب الکترونیک بیماری های غیر واگیر: فشارخون، دیابت ، اختلال چربی، مشاوره ترک سیگار، مشاوره ورزش

 

 

 

منابع فرعی درس:

 


دستور العمل ها و کتب راهنمای گروه سنی کودکان

دستور العمل ها و کتب راهنمای گروه سنی نوجوانان

دستور العمل ها و کتب راهنمای گروه سنی جوانان

دستور العمل ها و کتب راهنمای گروه سنی میانسالان

دستور العمل ها و کتب راهنمای گروه سنی سالمندان

دستور العمل ها و کتب راهنمای گروه باروری سالم 

دستور العمل ها و کتب راهنمای گروه سنی قبل از بارداری تا پس از زایمان

دستور العمل ها و کتب راهنمای گروه مبارزه با بیماریها واگیر 

دستورالعمل و کتب راهنمای گروه مباترزه با بیماریهای غیر واگیر 

 

 

 

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                                                     بارم: 82

 

 1. مشارکت در کارگاه                                                                                                                          6 نمره
 2. ارزشیابی مربیان گروه در طول دوره                                                                                                     40 نمره
 3. انجام پروژه تعریف شده                                                                                                                    12 نمره
 4. ارزشیابی مدیران مراکز                                                                                                                     12 نمره
 5. گزارشات لاگ بوک                                                                                                                          12 نمره

 

 

 

 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                                                                        بارم: 18

 

آزمون آسپی پایان دوره                                                                                                                                          18 نمره

 

 

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 • در دوره کارورزی پزشکی اجتماعی هر کارورز مجاز به استفاده از دو روز مرخصی می باشد.  علاوه بر اخذ مرخصی کتبی از مدیر مرکز، ضروری است زمان مرخصی 24 ساعت قبل به شماره همراه  09039473488 پیامک شود.
 • زمان حضور در کارگاه و مراکز از 8 صبح الی 13 می باشد.
 • در آخر دوره ، امتحان مهارت بالینی (آسپی) توسط مربیان گروه برگزار و گزارشات کتبی به آنان تحویل داده می شود.
 • در صورت عدم رعایت موازین اخلاقی و ادب ارتباطی 20 نمره توسط مربی کسر می شود.
 • لوگ بوک آموزشی باید روزانه تکمیل شده و در بازدید مربی گروه ارائه شود. ارائه لوگ و گزارشات در انتهای دوره در ارزشیابی نسبت به طول دوره نقش کمتری دارد.
 

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 

 1. در صورت غیبت مجاز(طبق آئئین نامه معاونت آموزشی) کمتر از سه روز در دوره کارورزی دانشجو می توانددر فیلد ادامه فعالیت دهد. در صورت غیبت مجاز بین 3 تا 7 روز، دانشجو ملزم به حضور در فیلد در ماه های بعد به تعداد روزهای غیبت بوده و می بایست تکلیف تعیین شده را به نحو احسن انجام دهد.
 2. در صورت غیبت مجاز بیش از 7 روز، کارورزی دانشجو حذف خواهد شد.
 3. در صورت غیبت غیر مجاز بیشتر از سه روز در طول دوره نمره صفر برای دانشجو درنظر گرفته خواهد شد.
 4. در صورت غیبت غیرمجاز کمتر از سه روز به ازای هر روز 10 نمره از نمره نهایی دانشجو کسر خواهد شد.
 5. در صورت غیبت در دو روز کارگاه نیز دانشجو مجاز به ادامه دوره نخواهد بود.
 

 

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در فیلد بهداشت

 1. رعایت اصول اخلاق حرفه ای
 2.  حضور منظم و فعال در تمام روزهای غیر تعطیل در مراکز بهداشتی درمانی تعیین شده
 3.  همکاری با مدیر و پرسنل مرکز
 4.  انجام تکالیف تعیین شده در وقت مقرر و ارائه گزارش به مربیان در طول بازدید
 5.  رعایت اصول و ضوابط موجود در مراکز بهداشتی درمانی
 6.  برخورد محترمانه با پرسنل و بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی

 

شرح وظایف فراگیران در کارگاه آموزشی

 1. حضور به موقع و فعال در کارگاه در ساعت تعیین شده
 2.  انجام تکالیف محول شده در زمان تعیین شده
 3.  رعایت اصول اخلاق حرفه ای

 

جدول زمان بندی ارائه دوره:

محل فعالیت

روز

ردیف

گروه پزشکی اجتماعی شرکت در کارگاه کارورزی

روز اول تا سوم هر ماه

1

مراکز بهداشتی درمانی منتخب معرفی به مدیر مرکز ، آشنایی با وظایف و برنامه حضور پرسنل

روز چهارم

2

مراکز بهداشتی درمانی منتخب انتخاب و مشارکت در فعالیت های مدیریتی مرکز  (نیروی انسانی، برنامه ریزی، مکاتبات، نظارت، برگزاری جلسات ...)

روز پنجم تا پایان ماه 

3

مراکز بهداشتی درمانی منتخب ارزیابی و مشاوره سلامت زنان و مردان و گروه های سنی مختلف

روز پنجم تا پایان ماه 

4

مراکز بهداشتی درمانی منتخب بررسی فرآیندهای تعریف شده در قالب مدیریت پروژه در هر مرکز

روز پنجم تا پانزدهم ماه

5

مراکز بهداشتی درمانی منتخب تعیین لیست مشکلات فرآیند تعریف شده 

روز پانزدهم تا هیجدهم هر ماه

6

مراکز بهداشتی درمانی منتخب تعیین مداخلات موثر با نظر تیم مدیریتی و پرسنل روز هیجدهم تا بیست و دوم 7
مراکز بهداشتی درمانی منتخب اجراو گزارش یکی از مداخلات تعیین شده روز بیست و دوم تا پایان هر ماه 8
 

 

 

گروه پزشکی اجتماعی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir