برنامه درسی کارورزی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/24-11:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

سال تحصیلی:98-1397

ماه:بهمن 97

گروه آموزشی:پزشکی اجتماعی

دوره: کارورزی

نام درس:کارورزی پزشکی اجتماعی

شماره درس :41136112

نام مسوول دوره: دکتر نگاه توکلی فرد

مکان برگزاری دوره: گروه پزشکی اجتماعی و مراکز بهداشتی درمانی منتخب

شروع و پایان دوره: یکم لغایت پایان هر ماه

طول دوره: یک ماه

آدرس دفتر گروه: خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی، گروه پزشکی اجتماعی

تلفن دفتر گروه: 37928110

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: شنبه ها ساعت 8 الی 10

Email: negahtavakolifard@yahoo.com

هدف کلی دوره:

توانمند سازی کارورزان در مدیریت و ارايه خدمات در مراکز بهداشتی و درمانی و انجام موثرتر وظايف شغلی آينده خود در راستای حفظ، تامين و ارتقاء سلامت فرد و جامعه

اهداف اختصاصی دوره:

 • ایفای نقش مدیریت و رهبری خالقانه در سلامت جامعه و عوامل موثر بر آن و اجرای برنامه ها و دستور العمل های سلامتی ملی
 • ارزیابی ، مدیریت و کاهش خطرات سلامت در سطح فرد ، خانواده و جامعه و تدوین و ارائه برنامه پیشگیری در هر سطح و مدیریت عوامل خطرزای سلامت در جامعه تحت پوشش
 • مدیریت نظام عرضه خدمات بهداشتی – درمانی و مدیریت بیماری در جامعه تحت پوشش
 • انجام پژوهش در نظام سلامت و برنامه ریزی متناسب با وضعیت سلامت جامعه تحت پوشش و مدیریت حل مشکلات بهداشتی – درمانی
 • بکارگیری روش های موثر آموزشی و مشاوره ای در ارتقاء سطح سلامت فرد و جامعه
 • بررسی عدالت در سلامت در جامعه تحت پوشش و برنامه ریزی و اقدام برای ارتقاء عدالت در سلامت در جامعه تحت پوشش
 • بکارگیری خدمات غربالگری و پیشگیری از بیماری ها در سطح فرد ، جمعیت ها و جامعه

جدول کلاس تئوری در 3 روز کارگاه

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

1 بهمن

معارفه و اهداف دوره

دکتر توکلی فرد

8:15-8:30

گروه پزشکی اجتماعی

-

اسلاید 10

 

2 2 بهمن مدیریت سیستم بهداشتی دکتر عاطفه واعظی 10:30-11:30 گروه پزشکی اجتماعی - -  
3 2 بهمن کار با سامانه سیب دکتر عاطفه واعظی 11:30-12:30 گروه پزشکی اجتماعی - -  

4

1 بهمن

مدیریت در سلامت

آقای دکتر خدیوی

8:30-10:30

گروه پزشکی اجتماعی

طرح درس 1

اسلاید 1

 

5 2 بهمن برنامه عملیاتی آقای دکتر خدیوی 8:15-10:15 گروه پزشکی اجتماعی طرح درس 9 اسلاید 9      

6

3 بهمن

ارزیابی و مدیریت جامع ریسک فاکتورهای سلامتی به همراه کار گروهی

خانم دکتر معتمدی

10:15-11:45

گروه پزشکی اجتماعی

طرح درس 2 اسلاید 2

 

7 1 بهمن معرفی مراکز بهداشتی-درمانی و تقسیم بندی کارورزان خانم دکتر توکلی فرد 11:45-12:30 گروه پزشکی اجتماعی - -  

8

3 بهمن

پیشگیری از بیماریهای شایع و اولویت دار

خانم دکتر توکلی

9:15-10

گروه پزشکی اجتماعی

طرح درس 3

اسلاید 3

 

9

3 بهمن

ارزیابی و مدیریت چاقی به همراه کار گروهی

خانم دکتر بابک

11:45-12:45

گروه پزشکی اجتماعی

طرح درس 4

اسلاید 4

 

 

-

ارزیابی و مدیریت استرس  خانم دکتر شاه ثنایی - گروه پزشکی اجتماعی طرح درس 5 اسلاید 5  
10 1 بهمن ارزیابی و مدیریت مصرف دخانیات به همراه کار گروهی آقای دکتر روزبهانی 10:45-11:45 گروه پزشکی اجتماعی طرح درس 6 اسلاید 6  
11 3 بهمن ارزیابی و مدیریت فعالیت فیزیکی ناکافی  خانم دکتر انصاری 8:15-9:15 گروه پزشکی اجتماعی طرح درس 7 اسلاید 7  
12

3 بهمن

آشنایی با لاگ بوک و کار در فیلد خانم دکتر توکلی فرد 12:45-13:15 گروه پزشکی اجتماعی - -  

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

مشاهده

اجرای زیر نظر

اجرای مستقل

1

مصاحبه

 

 

*

2

معاینه

 

 

*

کار با سامانه سیب     *

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

1-مجموعه مداخلات اساسی بیماريهاي غیرواگیر در نظام مراقبتهاي بهداشتی اولیه ایران "ایراپن" – ویژه پزشک و ماما

2-مجموعه مداخلات اساسی بیماريهاي غیرواگیر در نظام مراقبتهاي بهداشتی اولیه ایران "ایراپن" – ویژه مراقبت سلامت

3-خطر سنجی سکته های قلبی، مغزی و سرطان، راهنمای خودمراقبتی خانواده(2).

4-اسلاید های ارائه شده در کلاس های کارگاه

منابع فرعی:

5-دستور العمل ها و کتب راهنمای گروه سنی کودکان

6-دستور العمل ها و کتب راهنمای گروه سنی نوجوانان

7-دستور العمل ها و کتب راهنمای گروه سنی جوانان

8-دستور العمل ها و کتب راهنمای گروه سنی میانسالان

9-دستور العمل ها و کتب راهنمای گروه سنی سالمندان

10-دستور العمل ها و کتب راهنمای گروه باروری سالم 

11-دستور العمل ها و کتب راهنمای گروه سنی قبل از بارداری تا پس از زایمان

12-دستور العمل ها و کتب راهنمای گروه مبارزه با بیماریها واگیر 

13-دستورالعمل و کتب راهنمای گروه مبارزه با بیماریهای غیر واگیر 

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی*

 الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت کارورز در فیلد و لاگ بوک) (75 نمره)

آیتم

نمره

ارزشیابی تکوینی مربیان در طول دوره

25

ارزشیابی مدیر مراکز

10

ارائه گزارش برنامه عملیاتی 20

گزارشات لاگ بوک

20

 

ب) پایان دوره(کتبی و عملی) (25 نمره)

آیتم

نمره

آزمون عملی(آسپی) پایان دوره

25

 

*حداقل نمره  قبولی بر مبنای 12 از 20 و 60 از 100 خواهد بود. کسب حداقل 50 % از کل نمره قبولی در هر جزء الزامی می باشد.

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 1. در دوره کارورزی پزشکی اجتماعی هر کارورز مجاز به استفاده از 2 روز مرخصی می باشد.  
 2. علاوه بر اخذ مرخصی کتبی از مدیر مرکز، ضروری است زمان مرخصی 24 ساعت قبل در گروه کارورزی پزشکی اجتماعی در واتس آپ به اطلاع مسئول کارورزی رسیده شود.
 3. زمان حضور در کارگاه و مراکز از 8 صبح الی 13 می باشد.
 4. در آخر دوره ، امتحان مهارت بالینی (آسپی) توسط مربیان گروه برگزار و لوگ بوک و گزارشات کتبی به آنان تحویل داده می شود.
 5. در وسط دوره گزارش برنامه عملیاتی طراحی شده در گروه پزشکی اجتماعی توسط تک تک کارورزان ارئه خواهد شد.
 6. لوگ بوک آموزشی باید روزانه تکمیل شده و در بازدید مربی گروه ارائه شود.
 7. استفاده از روپوش سفيد و اتيکت در طول دوره الزامی است.
 8. برای تکمیل لوگ بوک در صورتی که به هر دلیل موفق به انجام فعالیتی نشدید، علت آن را ذکر نمایید.

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 1. در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات آموزشی و اخلاق حرفه ای در طول دوره حداقل 20 نمره توسط مربی کسر می شود.
 2. در صورت غیبت مجاز* (طبق آئین نامه معاونت آموزشی) کمتر از 3 روز در دوره کارورزی دانشجو می تواند در فیلد ادامه فعالیت دهد.
 3. در صورت غیبت مجاز بین 3 تا 7 روز، دانشجو ملزم به حضور در فیلد در ماه های بعد به تعداد روزهای غیبت بوده و می بایست تکلیف تعیین شده را به نحو احسن انجام دهد.
 4. غيبت مجاز بيش از يک هفته منجر به حذف دوره می شود.
 5. در صورت غیبت غیر مجاز بیشتر از 2 روز در طول دوره نمره صفر برای دانشجو درنظر گرفته خواهد شد.
 6. در صورت غیبت غیرمجاز کمتر از 2 روز به ازای هر روز 20 نمره از نمره نهایی دانشجو کسر خواهد شد.
 7. در صورت غیبت در یک روز کارگاه نیز دانشجو مجاز به ادامه دوره نخواهد بود.

*موارد زير غيبت مجاز تلقی می شود:

 • زايمان
 •  فوت اقوام درجه يک مانند پدر، مادر، خواهر، همسر و فرزند
 • سفر حج واجب
 • حادثه غيرمترقبه به دلايل مستند
 • بيماری دانشجو با گواهی پزشک معتمد دانشگاه
 • نامه رسمی از معاونت های دانشجويی فرهنگی يا آموزشی دانشکده (به منظور حضور در المپيادهای علمی، فرهنگی، ورزشی و موارد مشابه

شرح وظایف فراگیران در فیلد بهداشت

شرح وظایف فراگیران در کارگاه آموزشی:

 1. حضور به موقع و فعال در کارگاه در ساعت تعیین شده
 2.  انجام تکالیف محول شده در زمان تعیین شده
 3.  رعایت اصول اخلاق حرفه ای

شرح وظایف فراگیران در فیلد بهداشت:

 1. رعایت اصول اخلاق حرفه ای در محیط های آموزشی
 2.  حضور منظم و فعال در تمام روزهای غیر تعطیل در مراکز خدمات جامع سلامت تعیین شده
 3.  همکاری با مدیر و پرسنل مرکز
 4.  انجام تکالیف تعیین شده در وقت مقرر و ارائه گزارش به مربیان در طول بازدید
 5.  رعایت اصول و ضوابط موجود در مراکز جامع خدمات سلامت

جدول زمان بندی ارائه دوره:

محل فعالیت

روز

ردیف

گروه پزشکی اجتماعی کارگاه آموزشی

3 روز اول دوره

1

گروه پزشکی اجتماعی تقسیم بندی کارورزان در مراکز خدمات جامع سلامت منتخب 

پایان روز اول کارگاه

2

گروه پزشکی اجتماعی

جلسه توجیهی کارورزان جهت کار در فیلد های آموزشی

پایان روز آخر کارگاه 3
مراکز خدمات جامع سلامت کار در عرصه  روز چهارم تا پایان ماه 4
گروه پزشکی اجتماعی ارائه گزارش برنامه عملایاتی طراحی شده وسط دوره 5
مراکز خدمات جامع سلامت آزمون آسپی پایان دوره آخرین روز ماه 6
 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir