برنامه درسی کارورزی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/06/14-10:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی:

ماه:

گروه آموزشی:

دوره:

نام درس:

شماره درس :

نام مسوول دوره:

مکان برگزاری دوره:

شروع و پایان دوره:

طول دوره:

آدرس دفتر گروه:

تلفن دفتر گروه:

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره:

Email:

هدف کلی دوره:

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

مشاهده

اجرای زیر نظر

اجرای مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                                                     بارم:

 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                                                                        بارم:

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در فیلد بهداشت

 

 

شرح وظایف فراگیران در کارگاه آموزشی

 

 

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

1

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

2

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

3

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

4

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

5

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

6

 

 

 

موضوع

برنامه کارگاه کارورزی شهریور 96
برنامه کارگاه کارورزی مرداد 96
برنامه کارگاه کارورزی تیر 96
برنامه کارگاه کارورزی خرداد 96
برنامه کارگاه کارورزی اردیبهشت 96
برنامه کارگاه کارورزی اسفند 95
برنامه کارگاه کارورزی بهمن 95
برنامه کارگاه کارورزی دی 95
برنامه کارگاه کارورزی آذر 95
برنامه کارگاه کارورزی آبان 95
برنامه کارگاه کارورزی مهر 95
برنامه کارگاه کارورزی شهریور 95
برنامه کارگاه کارورزی مرداد 95
برنامه کارگاه کارورزی تیر 95
برنامه کارگاه کارورزی اردیبهشت 95
برنامه کارگاه کارورزی فروردین 95
کلیات برنامه کارگاه
اسامی و آدرس کل مراکز بهداشتی و درمانی

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir