برنامه درسی کارورزی روانپزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/03/07-4:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی کارورزی یا Intern course plan 

 

سال تحصیلی: 97-96

ماه: هر ماه

گروه آموزشی: روانپزشکی

دوره: کارورزی روانپزشکی

نام درس: کارورزی 

شماره درس :-

نام مسوول دوره: دکتر محمدرضا شعربافچی

مکان برگزاری دوره: بیمارستان خورشید، بیمارستان الزهرا (س)

شروع و پایان دوره: اول تا پایان هر ماه

طول دوره: یک ماه

آدرس دفتر گروه: خیابان استانداری- مرکز آموزشی پژوهشی خورشید- مرکز تحقیقات علوم رفتاری- دفتر گروه روانپزشکی

تلفن دفتر گروه: 32222475 - 031

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: شنبه تا پنج شنبه -7/30 تا 14

Email:psy_grou@mui.ac.ir

هدف کلی دوره:

کارورزان بخش روانپزشکی باید در پایان دورۀ یکماهه:

  • توانایی برقراری ارتباط مناسب با بیمار را داشته باشد.
  • توانایی انجام مصاحبۀ تشخیصی را داشته باشد.
  • توانایی اخذ شرح حال روانپزشکی، انجام معاینۀ وضعیت روانی و صورتبندی موارد شایع را داشته باشد.
  • توانایی ارزیابی عوامل خطر و اورژانس را داشته باشد.
  • توانایی اجرای مراقبت‌های اولیه را داشته باشد.
  • توانایی انتخاب داروی مناسب را داشته باشد.
  • توانایی شناسایی و مدیریت عوارض دارویی و تداخلات دارویی مهم را داشته باشد.
  • توانایی تشخیص موارد نیازمند ارجاع را داشته باشد.
  • توانایی آموزش بیمار و خانواده را داشته باشد.

جدول کلاس تئوری: کلاس تئوری ندارند

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)   

نمرات کارورزان طبق جدول زیر محاسبه می گردد:

معاینۀ وضعیت روانی (MSE)

2 نمره

آزمون علامت شناسی

1 نمره

امتحان کتبی

4 نمره

امتحان آسکی

3 نمره

ارزیابی درون بخشی

6 نمره (هر بخش 3 نمره)

حضور در درمانگاه

2 نمره

حضور در گزارش صبحگاهی

2 نمره

مجموع

20 نمره

 

آزمون‌های معاینۀ وضعیت روانی و علامت شناسی در پایان هفتۀ اول و امتحان کتبی و آسکی در پایان دورۀ یکماهه برگزار خواهند شد.

معاینۀ وضعیت روانی بر اساس فرم آموزشی که در اختیار کارورزان قرار می گیرد سنجش خواهد شد.

آزمون علامت شناسی به صورت شفاهی و بر اساس فصل «علامت شناسی» از منبع معرفی شده توسط وزارتخانه برگزار خواهد شد. در این آزمون کارورزان باید نام علمی علامتی که توسط ممتحن اجرا می شود را بیان نمایند.

                                                                  بارم: 

 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)  :

      امتحان کتبی شامل 16 سؤال چهارگزینه‌ای است که 20 دقیقه وقت دارد، هر سؤال 25/0 نمره داشته و 14 سؤال از منابع معرفی شده توسط وزارتخانه و 2 سؤال از اهم مطالب مطرح شده در گزارش‌های صبحگاهی همان ماه می باشد.

امتحان آسکی از مباحث شایع با تأکید بر مدیریت برقراری ارتباط با بیمار، شرح حال، معاینه، اقدامات آزمایشگاهی و درمان می‌باشد. کارورزان باید همانند یک پزشک عمومی، کلیۀ اقدامات را به طور مشخص و واضح انجام داده (مانند شرح حال و معاینه) یا مکتوب نموده (مانند آزمایشات و داروها به شکل مرسوم در نسخه‌نویسی) یا توضیح دهند (مانند آموزش به بیمار و خانواده‌اش). این امتحان شامل دو ایستگاه، هر کدام به مدت 4 دقیقه (جمعا 8 دقیقه) و دارای 5/1 نمره (جمعا 3 نمره) می‌باشد.

                                                                                                                بارم: 20

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

1- برنامه‌ریزی درمانگاه به‌طوری که دو کارورز در درمانگاه عمومی و دو کارورز در درمانگاه اطفال حضور یابند. هر کارورز باید حداقل یک بار در درمانگاه عمومی حاضر شود. درمانگاه عمومی روزهای زوج و درمانگاه اطفال همه روزه در کلینیک بیمارستان خورشید دایر می‌باشد. کارورزان الزهرا، ادمیت خورشید و دکتر کرباسی از حضور در درمانگاه معاف می‌باشند.

2- حضور در درمانگاه به معنی رفع مسئولیت از امور بخش نیست و کارورزان درمانگاه باید در صورت نیاز، جانشینی برای خود تعیین نموده یا جهت انجام مسئولیت سریعاً در بخش حاضر گردند. پس از پایان درمانگاه، کارورزان باید گواهی حضور در درمانگاه را از پزشک درمانگاه دریافت نموده و مجدداً تا پایان ساعت کاری در ویزیت بخش حضور یابند.

3- کارورزان باید در پایان هر بخش در نیمۀ اول و دوم ماه، فرم ارزیابی درون بخشی کارورزان را به دستیار بخش خود تحویل دهند. تمامی این فرم ها توسط دستیار مربوطه به دفتر گروه تحویل داده خواهد شد. بدیهی است فرم هایی که توسط کارورزان به دفتر گروه تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهند شد. عدم تحویل فرم به دستیار در زمان مذکور، به منزلۀ عدم دریافت نمره از آن بخش می‌باشد.

4-  کارورزان می‌توانند دو روز مرخصی در طی دوره داشته باشند. اخذ این مرخصی تنها در صورت موافقت استاد مربوطه، مهر و امضای دستیار بخش و معرفی کارورز جایگزین امکان پذیر است. کارورزان باید مدارک فوق را پیش از استفاده از مرخصی در اختیار دستیار مسئول کارورزان قرار دهند. عدم ارائۀ مدارک فوق به مثابۀ غیبت بوده و منجر به کسر نمره و برخورد انضباطی خواهد شد.

 

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 به ازای هر تأخیر0/25 نمره و در صورت غیبت غیرموجه به ازای هر غیبت0/75نمره از کارورز کسر خواهد شد.

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش: ضروری است کارورزان هر روز صبح بیماران را تا قبل از شروع ویزیت، معاینه کرده و سیر بیماری و دستورات دارویی و غیردارویی را مکتوب و مهر و امضا نمایند. همچنین باید تمامی موارد درخواست شده در روزهای گذشته، اعم از مشاوره، روان درمانی، آزمایش، تصویربرداری و امثالهم توسط کارورز پیگیری و در پرونده درج شود. تمامی این موارد باید بر بالین بیمار صورت گیرد و تجمع کارورزان در ایستگاه پرستاری علاوه بر ایجاد بی‌نظمی، به منزلۀ عدم معاینۀ بیماران تلقی می‌گردد. توصیه می‌شود کارورزان خانم معاینۀ بیماران مرد را در معیت دیگر پرسنل انجام دهند. کارورزان باید تا پایان ویزیت همراه با استاد و یا دستیار در بخش حضور داشته باشند.

 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس: کارورز اورژانس باید پیش از دستیار و با نظارت و همکاری او، از بیماران شرح حال و معاینات اولیه را اخذ نماید و پس از معرفی ایشان به دستیار اورژانس، به مدیریت و درمان آنها بپردازد. ضروری است در بدو بستری برگ شرح حال کارورزی تکمیل و توسط کارورز و دستیار، مهر و امضا شود.

 

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه: کارورزان باید طبق برنامۀ مدون و بعد از انجام امور بخش و اطلاع به دستیار یا استاد، رأس ساعت 8:30 در درمانگاه مربوطه حاضر شده، پس از اخذ شرح حال و معاینۀ اولیه، بیماران را معرفی نمایند. در صورتی که دستیار یا استاد به هر دلیلی با ترک بخش مخالفت کنند، کارورز باید از ایشان گواهی کتبی دریافت نماید.

 

   

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب:

1-  برنامه‌ریزی کشیک به‌طوری که اولا دو نفر کشیک بیمارستان خورشید و یک نفر کشیک بیمارستان الزهرا باشند، ثانیاً یک فرد دو روز پشت سر هم کشیک نباشد. حضور در کشیک خورشید رأس ساعت 12:30 و الزهرا 13:30 می‌باشد.

2- حضور تمامی کارورزان کشیک در بیمارستان ضروری است. همچنین لازم است حداقل یک کارورز در تمامی ساعات شبانه‌روز در ادمیت روانپزشکی خورشید حضور داشته باشد. ترک بیمارستان یا ادمیت تنها در موارد اورژانسی وَ پس از هماهنگی با دستیار کشیک وَ جایگزینی یک کاروز دیگر امکان‌پذیر است. بدیهی است در صورت عدم حضور کارورز در مکان و زمان مقرر، حتی در صورت هماهنگی با دستیار کشیک، کلیۀ مسئولیت و عواقب ناشی از این امر بر عهدۀ کارورز یا کارورزهای کشیک خواهد بود. مسئولیت رسیدگی به امور بخش بعد از ساعت کاری نیز بر عهدۀ کارورز کشیک همان روز می‌باشد.

 

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل:  ----

 

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی: حضور کارورزان در گزارش صبحگاهی روزهای شنبه و چهارشنبه رأس ساعت 7:30 الی8:30 ضروری است. در این جلسات بیمارانی که در روز گذشته به مرکز مراجعه کرده‌اند در حضور اعضای هیأت علمی معرفی می‌شوند. ورود پس از شروع یا خروج پیش از پایان جلسه، به منزلۀ غیبت تلقی خواهد شد. مطلوب است کارورزان ضمن استماع مطالب مطرح شده، در بحث‌های صورت گرفته مشارکت نمایند.

 

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

 

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب

 

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی: ---

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

 

 

حضور در راند بالینی به همراه دستیار و اتند مربوطه

 

شنبه

1

 

 

حضور در راند بالینی به همراه دستیار و اتند مربوطه

 

یکشنبه

2

 

 

حضور در راند بالینی به همراه دستیار و اتند مربوطه

 

دوشنبه

3

 

 

حضور در راند بالینی به همراه دستیار و اتند مربوطه

 

سه شنبه

4

 

 

حضور در راند بالینی به همراه دستیار و اتند مربوطه

 

چهارشنبه

5

 

 

حضور در راند بالینی به همراه دستیار و اتند مربوطه

 

پنج شنبه

6

 

 

 
 
 
 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir