برنامه درسی کارورزی روانپزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/03/06-5:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره بالینی یا course plan

سال تحصیلی: 99-1398

با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، برنامه های آموزشی گروه بصورت مجازی برگزار می گردد.

گروه آموزشی: روانپزشکی

دوره: کارورزی

نام درس: روانپزشکی

شماره درس : ---

نام مسوول دوره: دکتر محمدرضا شعربافچی زاده

مکان برگزاری دوره: بیمارستان خورشید

شروع و پایان دوره: اول تا پایان هر ماه

طول دوره: 30 روز

آدرس دفتر گروه: بیمارستان خورشید- طبقه فوقانی اورژانس مسمومین-  مرکز تحقیقات علوم رفتاری- دفتر گروه روانپزشکی

تلفن دفتر گروه: 32222475- 031

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: شنبه- یکشنبه- سه شنبه و پنج شنبه 12-8

Email:

هدف کلی دوره: توانمندسازی کارورزان در تشخیص و مدیریت سطح یک (Primary) اختلالات شایع روان‌پزشکی

اهداف اختصاصی دوره:

تشخیص و مدیریت اختلالات خلقی

تشخیص و مدیریت اختلالات روان‌تنی

تشخیص و مدیریت اختلالات اضطرابی

تشخیص و مدیریت اختلالات سایکوتیک

تشخیص و مدیریت اختلالات وابسته به مواد

تشخیص و مدیریت اختلالات وسواسی-جبری

تشخیص و مدیریت اختلالات شایع در اطفال و سالمندان

تشخیص و مدیریت اختلالات تکامل عصبی و عصبی شناختی

تشخیص و مدیریت اختلالات حرکتی ناشی از داروها و سایر عوارض داروها

تشخیص و مدیریت اختلالات مرتبط با تروما و استرس، تجزیه‌ای و کنترل تکانه

جدول کلاس‌های نظری:

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

هفته اول شروع دوره

آشنایی با داروهای روان‌پزشکی

دکتر نیلوفر قاسمی

12-13

کلاس درس روان‌پزشکی، بیمارستان خورشید

- - -

2

هفته اول شروع دوره

آشنایی با طبقه‌بندی و تشخیص گذاری اختلالات روان‌پزشکی

-

12-13

کلاس درس روان‌پزشکی، بیمارستان خورشید

- - -

3

هفته اول شروع دوره

مدیریت اورژانس‌های روان‌پزشکی

-

12-13

کلاس درس روان‌پزشکی، بیمارستان خورشید

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

جدول مهارت‌های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

1

مصاحبه ساختارمند روانپزشکی

20

10

5

2

آشنایی با شیوه انجام ECT

10

0

0

3

آشنایی با شیوه انجام مهار فیزیکی استاندارد

3

0

0

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

1. درسنامه روانپزشکی بالینی و علوم رفتاری چاپ 1396 (چاپ جدیدمنبع فعلی ) که متناسب با برنامه درسی ملی جدید به روز رسانی شده

2.  Pocket handbook of psychiatry/Kaplan & Sadock's/6th edition/Lippincott Williams & Wilkins/2018

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

1- اسلاید ها و پاورپوینت های اساتید

 

 

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی‌های حین دوره)  :  

  نمرات درون‌بخشی                                                                         بارم: 8

  شرکت منظم در برنامه‌های آموزشی (مورنینگ، ....)                                 بارم: 2                                                                 

ب) تراکمی (ارزشیابی‌های پایان دوره) :   

  امتحان کتبی چهارگزینه‌ای:                                                               بارم: 6
  امتحان OSCE :                                                                         بارم: 4                                                                                                 

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

1- رعایت کلیه قوانین انضباطی در محیط بیمارستان الزامی است.

2- حضور به موقع در بخش و انجام امور محوله الزامی است.

3- هر کارورز 2 روز مرخصی استحقاقی دارد که می‌تواند در هر دوره 10 روزه یک روز مرخصی بگیرد.

4- درخواست مرخصی باید با تعیین جانشین به تایید دستیار و سپس استاد مربوطه برسد.

5- در صورت ثبت غیبت توسط دستیار یا استاد در مورد حضور کارورز در بخش یا درمانگاه، تخلف انضباطی به حساب می‌آید.

6- ترک کشیک در هیج ساعتی از شبانه روز به هیچ عنوان قابل قبول نیست و با متخلف برخورد خواهد شد.

7- حضور به موقع در کشیک‌ها بصورت منظم و برنامه ریزی شده و انجام امور محوله الزامی است. خرید و فروش کشیک به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و در صورت مشاهده حتی یک مورد به کمیته انضباطی دانشگاه ارجاع داده خواهد شد.

8- جهت تعویض کشیک باید فرد جانشین فقط از بین کارورزانی که در حال حاضر در حال گذراندن کارورزی روانپزشکی هستند 24 ساعت قبل به دستیار مسئول کارورزان اطلاع داده شود.

9- شرکت در کلاسهای تئوری برنامه ریزی شده الزامی است.

10- پایش عملکرد کارورزان از طریق دستیاران در بخش، درمانگاه و در کشیک انجام می شود.

11- کارورزان موظف به انجام آموزش آبشاری به کارآموزان می باشند و بایستی به صورت مداوم و با هماهنگی دستیار و استاد به امر آموزش بپردازند.

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

1- ترتیب اثر دادن نمرات منفی در کل نمره محاسبه شده

2- کشیک اضافه و کسب گواهی مربوطه

3- معرفی افراد خاطی به کمیته اخلاق گروه روانپزشکی یا دانشگاه بر حسب مورد

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

1- ویزیت روزانه بیماران در بخش و نوشتن برگه ی سیر بیماری

2- مصاحبه و گرفتن شرح حال از بیماران جدید در بخش

3- نوشتن دستورات دارویی در برگه پرونده قبل از حضور دستیار

4- راند آموزشی با دستیار و اصلاح موارد ثبت شده

5- راند آموزشی با استاد و اصلاح دستورات دارویی

6-آموزش به کارآموزان بر اساس برنامه ی از پیش تعیین شده

7- نوشتن برگه درخواست مشاوره- پیگیری موارد درخواستی در مورد بیمار

8- مشاهده یا انجام پروسجرهای خواسته شده

9- نوشتن خلاصه پرونده تحت نظارت دستیار و پس از اصلاح توسط دستیار ممهور به مهر کارورز و دستیار

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:

1- ویزیت بیماران به محض ورود به ادمیت و نوشتن شرح حال

2- نوشتن دستورات اولیه بیماران

3- ویزیت بیمار با دستیار

4- ویزیت بیمار با استاد و برگزاری راند آموزشی و درمانی

5- درخواست و پیگیری مشاوره‌ها

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:

1- بررسی پرونده بیماران و نوشتن نکات اصلی

2- ویزیت بیماران همراه با دستیار و تعیین پلان درمانی

3- ویزیت بیمار همراه با استاد و تعیین پلان نهایی درمان

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب:

1- معرفی خود به دستیار کشیک و بخش پرستاری در ابتدای کشیک در محل اورژانس

2- در دسترس بودن در تمام ساعات کشیک

3- انجام امور محوله دستیاران

4- ویزیت بیماران به محض ورود به ادمیت و نوشتن شرح حال

5- نوشتن دستورات اولیه بیماران

6- ویزیت بیمار با دستیار

7- درخواست و پیگیری مشاوره‌ها

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل*:     ندارند

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی:

1- تهیه لیست بیماران بستری در اورژانس یا بخش‌ها در بورد محل تشکیل گزارش صبحگاهی به صورتیکه حریم خصوصی بیماران حفظ شود- بدون ذکر نام و نام خانوادگی بیماران.

2- در صورتیکه اقدامی توسط کارورز لازم به توضیح است ذکر شود.

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها:

1- حضور منظم در کنفرانس‌های برنامه ریزی شده

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

1- حضور منظم در کنفرانس‌های برنامه ریزی شده

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت‌های بالینی*:  ندارند

جدول زمان‌بندی ارائه دوره

ساعت

14-13

ساعت

13-12

ساعت

12-11

ساعت

11-10

ساعت

10-9

ساعت

9-8

ساعت

8-7

روز

ردیف

بخش و درمانگاه تحویل کشیک

بخش و درمانگاه

بخش و درمانگاه

بخش و درمانگاه

بخش و درمانگاه

بخش و درمانگاه

تحویل کشیک
گزارش صبح‌گاهی

شنبه

1

بخش و درمانگاه تحویل کشیک

بخش و درمانگاه

بخش و درمانگاه

بخش و درمانگاه

گراند راند

گراند راند

تحویل کشیک

یکشنبه

2

بخش و درمانگاه تحویل کشیک

بخش و درمانگاه

بخش و درمانگاه

بخش و درمانگاه

بخش و درمانگاه

بخش و درمانگاه

حویل کشیک
گزارش صبح‌گاهی

دوشنبه

3

بخش و درمانگاه تحویل کشیک

بخش و درمانگاه

بخش و درمانگاه

بخش و درمانگاه

بخش و درمانگاه

ژورنال کلاب

تحویل کشیک

سه شنبه

4

بخش و درمانگاه تحویل کشیک

بخش و درمانگاه

بخش و درمانگاه

بخش و درمانگاه

بخش و درمانگاه

بخش و درمانگاه

حویل کشیک
گزارش صبح‌گاهی

چهارشنبه

5

بخش و درمانگاه تحویل کشیک

بخش و درمانگاه تحویل کشیک

بخش و درمانگاه

بخش و درمانگاه

بخش و درمانگاه

بخش و درمانگاه

تحویل کشیک

پنج شنبه

6

-

-

-

-

-

-

تحویل کشیک

جمعه

7

 

* این قسمت توسط گروه‌های آموزشی که ارائه می‌شود تکمیل می‌گردد.