برنامه درسی کارورزان گروه اورولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/11/21-0:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره بالینی یا course plan

سال تحصیلی: 1400-99

 

گروه آموزشی:ارولوژي

دوره: دوهفته

نام درس:اصول اورولوژي براي اكسترن هاي ارولوژي

شماره درس :

نام مسوول دوره:خانم دكتر ضرغام

مکان برگزاری دوره:بيمارستان نور وعلي اصغر والزهرا

شروع و پایان دوره:براساس برنامه معاونت آموزشي كه به گروه ابلاغ مي گردد

طول دوره: دو هفته

آدرس دفتر گروه: بيمارستان الزهرا

تلفن دفتر گروه:36202087

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره:يكشنبه ها

Email:zargham@med.mui.ac.ir

هدف کلی دوره: آشنايي با اصول برخورد باليني واداره ي مشكلات حياتي  وارولوژي بيماران اورولوژي

اهداف اختصاصی دوره:

- با انواع تظاهر سنگ های ادراری و نحوه رویکرد به آن ها آشنا شود

- برخورد با هماچوری آشکار و میکروسکوپیک را بیاموزد

- برخورد با اورژانس های اورولوژی شامل اسکروتوم حاد، پریاپیسم، یوروسپسیس  و ترومای سیستم اداری را یاد بگیرد.

- نحوه برخورد با رنال کولیک را دانسته وعلائم هشدار نیازمند ارجاع فوری آن را بشناسد

- با نحوه تشخیص و درمان توده های اسکروتوم و اینگوئینال آشنا باشد.

جدول کلاس‌های نظری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

 

بيماريهاي مربوط به سنگهاي سيستم ادراري

دكتر محمدي

دكتر 

1

كلاس درس الزهرا و خورشيد

2

4*

.

2

 

برخورد با هماچوري

دكتر ضرغام

دكتر جاويد

1

كلاس درس الزهرا و خورشيد

2

4*

.

3

 

برخورد با اورژانسهاي ارولوژي

دكتر دهقاني

دكتر صابري

1

كلاس درس الزهرا و خورشيد

2

4*

.

4

 

برخورد و اداره ي توده هاي اسكرتوم واينگوئيال

دكتر عليزاده

 

دكتر كاظمي

1

كلاس درس الزهرا

و خورشيد

2

4*

.

جدول مهارت‌های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

1

معاينه ودرخواست آزمايشات وخطوط اوليه درمان در هماچوري

5

2

3

2

معاينه ودرخواست آزمايشات وخطوط اوليه درمان در احتباس ادراري وآنوري

5

2

3

3

معاينه ودرخواست آزمايشات وخطوط اوليه درمان در اسكروتوم حاد

5

2

3

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

كتاب ارولوژي عمومي استاد سيم فروش انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي – 1396 smith of urology -2015 -

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...): study guide مربوط به گروه ارولوژي دانشگاه پزشكي اصفهان

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی‌های حین دوره)   ارزيابي كلي مسئول درس آموزش اكسترن ها و دستياران واساتيد وتوجه به برنامه هاي حضور وغياب وهمكاري با پرسنل بخش                                                                                                      بارم:5 از 15

ب) تراکمی (ارزشیابی‌های پایان دوره) در پايان دوره امتحان osce توسط انتد هر دوره خانم دكتر صابري وآقاي دكتر جاويد برگزار مي گردد بارم:15/20.                                                                                                    

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

در صورتي كه تعداد غيبتها مجاز بيش از يك عدد وتعداد تذكرات در مورد عدم همكاري وهماهنگي با دستياران واساتيد وپرسنل بيش از دو بار باشد اكسترن تجديد دوره خواهد شد .

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

اعلام قوانين در شروع دوره ، نظر خواهي در مورد عملكرد اكسترن از دستياران درمانگاه واورژانس در موردهمكاري اكسترن ها ، توجه به عملكرد اكسترن در موقع راند بخش

 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

فراگير موظف است كه هر روز صبح در راند رزيدنت ارشد حضور وقبل از آن  progressبيماران را بنويسد وبعد از راند رزيدنت در كنار رزيدنتسال يم ودو نسخه نويسي و آموزش هاي هنگام ترخيص بيماران را ياد بگيرد .

پس از درمانگاه شرح حال بيماران تازه پذيرفته شده آماده عمل را بگيرد .

فراگير موظف است در بخش و دركنار رزيدنت مسئول اصول سونداژ و تعويض پانسمان را ياد بگيرد    

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:

فراگير موظف است همراه با رزيدنت كشيك بر بالين بيماران مراجعه كننده در اورزانس حضور پيدا كند و در گرفتن شرح حال وانجام معاينه باليني و مداخلات اورژانسي ارولوژي مهارت كسب كند .

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:

فراگير موظف است در ساعات مقرر شده در درمانگاه ارولوژي حضور پيدا كند و شرح حال بيماران مراجعه كننده به در مانگاه را بگيرد و در حضور استاد مربوطه شرح حال را پرزينت كن تا اشكالات مربوط به شرح حال برطرف شود و

در حين حال كيسهاي شايع به درمانگاه را مطالعه نمايد

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب:

فراگيردر ابتداي كشيك خود را به رزيدنت مسئول معرفي كند و در گرفتن شرح حال وانجام معاينه باليني و مداخلات اورژانسي ارولوژي مهارت كسب كند .

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل*:

حضور فراگيران در اتاق عمل الزامي نيست ولي درصورت تمايل به حضور در اتاق عمل با هماهنگي استاد مربوطه ومسئول اتاق عمل مي تواند يك روز در هفته در اتاق عمل حضور داشته باشد .

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی:

فراگيران در گزارش صبحگاهي كه روزهاي شنبه در كلاس درس برگزار مي شود حضور پيدا كند .

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها:ندارند

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

فراگيران در ژورنال كلاب روزهاي پنجشنبه براي آموزش ودرك مطلب هاي ارولوژي به صورت آموزش آبشاري شركت مي كنند

 

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت‌های بالینی*:

در طول دوره با هماهنگي اساتيد كلاسهاي براي آموزش سوند گزاري و آماده كردن بيمار براي اتاق عمل در  مهارتهاي باليني برگزار مي شود كه در آنجا اين مهارتها را آموزش ببينند

جدول زمان‌بندی ارائه دوره

ردیف

روز

ساعت

7-8

ساعت

8-9

ساعت

9-10

ساعت

10-11

ساعت

11-12

ساعت

12-13

ساعت 

13-14

1

شنبه

کلاس درس الزهرا

درمانگاه

مشاوره

حضور در بخش

2

یکشنبه

کلاس درس با رزیدنت

راند بخش درمانگاه

مشاوره

حضور در بخش

3

دوشنبه

کلاس درس با اساتید

راند بخش درمانگاه

مشاوره

حضور در بخش

4

سه شنبه

کلاس درس با اساتید

راند بخش درمانگاه

مشاوره

حضور در بخش

5

چهارشنبه

کلاس درس با اساتید

راند بخش  درمانگاه

مشاوره

حضور در بخش

6

پنج شنبه

ژورنال کلاب

راند بخش

مشاوره

حضور در بخش

7

جمعه

مشاوره

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir