برنامه درسی کارشناسی گروه قارچ و انگل شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/12-7:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دانشکده

رشته

نام درس

نوع درس

پرستاری

پرستاری

پرستاری انگل و قارچ شناسی پرستاری(01)

نظری

پرستاری

پرستاری انگل و قارچ شناسی پرستاری(02)

نظری 

پرستاری پرستاری انگل و قارچ شناسی پرستاری(01) عملی
پرستاری پرستاری انگل و قارچ شناسی پرستاری(02) عملی

مامایی

مامایی انگل و قارچ شناسی مامایی

نظری

پیراپزشکی

علوم آزمایشگاهی

انگل شناسی دوره ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

نظری

علوم آزمایشگاهی انگل شناسی دوره ناپیوسته علوم آزمایشگاهی عملی

علوم آزمایشگاهی

کرم شناسی علوم آزمایشگاهی

نظری

علوم آزمایشگاهی کرم شناسی علوم آزمایشگاهی(01) عملی
علوم آزمایشگاهی کرم شناسی علوم آزمایشگاهی(02) عملی

علوم آزمایشگاهی

تک یاخته شناسی علوم آزمایشگاهی

نظری

علوم آزمایشگاهی تک یاخته شناسی علوم آزمایشگاهی(01) عملی
علوم آزمایشگاهی تک یاخته شناسی علوم آزمایشگاهی(02) عملی

علوم آزمایشگاهی

قارچ شناسی علوم آزمایشگاهی ناپیوسته

نظری

علوم آزمایشگاهی قارچ شناسی علوم آزمایشگاهی ناپیوسته عملی

علوم آزمایشگاهی

قارچ شناسی علوم آزمایشگاهی پیوسته

نظری

  علوم آزمایشگاهی قارچ شناسی علوم آزمایشگاهی پیوسته عملی

تغذیه

تغذیه

انگل شناسی تغذیه

نظری

تغذیه تغذیه انگل شناسی تغذیه عملی

بهداشت

بهداشت محیط

پاتوبیولوژی انگل ها

نظری

بهداشت محیط پاتوبیولوژی انگل ها عملی

بهداشت عمومی

پاتوبیولوژی انگل ها

نظری

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir