برنامه درسی کارشناسی گروه قارچ و انگل شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/08/26-10:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دانشکده

رشته

نام درس

نوع درس

پرستاری

پرستاری

پرستاری انگل و قارچ شناسی پرستاری(02)

نظری

پرستاری

پرستاری انگل و قارچ شناسی پرستاری(01)

نظری 

مامایی

مامایی انگل و قارچ شناسی مامایی

نظری

پیراپزشکی

علوم آزمایشگاهی

انگل شناسی دوره ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

نظری

علوم آزمایشگاهی

کرم شناسی علوم آزمایشگاهی

نظری

علوم آزمایشگاهی

تک یاخته شناسی علوم آزمایشگاهی

نظری

علوم آزمایشگاهی

قارچ شناسی علوم آزمایشگاهی ناپیوسته

نظری

علوم آزمایشگاهی

قارچ شناسی علوم آزمایشگاهی پیوسته

نظری

تغذیه

تغذیه

انگل شناسی تغذیه

نظری

بهداشت

بهداشت محیط

پاتوبیولوژی انگل ها

نظری

بهداشت عمومی

پاتوبیولوژی انگل ها

نظری

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir