برنامه درسی کارشناسی گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/12/02-10:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده رشته نام درس نوع درس
پزشکی پرستاری تشریح نظری و عملی
هوشبری آناتومی  نظری و عملی
رادیولوژی آناتومی مقطعی نظری
رادیولوژی آناتومی3  نظری
علوم آزمایشگاهی  بافت شناسی نظری
فیزیوتراپی (خواهران) آناتومی سطحی نظری
فیزیوتراپی (برادران) آناتومی سطحی نظری
فوریت های پزشکی آناتومی نظری
فوریت های پزشکی تشریح نظری
کاردرمانی آناتومي تنه نظری
شنوایی سنجی آناتومی عمومی نظری
کاردرمانی آناتومی سطحی نظری
کاردرمانی آناتومي سرو گردن نظری
اعضای مصنوعی آناتومي اندام فوقانی نظری
اعضای مصنوعی آناتومی اعصاب نظری
آناتومی سطحی آناتومی اعصاب نظری
آناتومی مغز و اعصاب شنوایی شناسی نظری
تشریح (1) اتاق عمل نظری
اطاق عمل تشریح 1 نظری
اطاق عمل آناتومی پیشرفته نظری
تشريح (2) مامايي نظری
تشریح  مامایی نظری
کالبد شناسی بهداشت حرفه ای نظری و عملی 
آناتومی تغذیه نظری و عملی
اعضای مصنوعی  آناتومی سطحی  نظزی و عملی
اعضای مصنوعی  آناتومی اندام فوقانی عملی
اعضای مصنوعی آناتومی اعصاب عملی
آناتومی  اندام فوقانی  فیزیوتراپی عملی
آزمایشگاه بافت شناسی  علوم آزمایشگاهی  عملی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir