برنامه درسی کارشناسی گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه,2018/03/03-12:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده رشته نام درس نوع درس
پزشکی پرستاری تشریح نظری و عملی
هوشبری آناتومی  نظری و عملی
رادیولوژی آناتومی مقطعی نظری
رادیولوژی آناتومی3  نظری
هوشبری آناتومی 2 نظری
فیزیوتراپی (خواهران) آناتومی سطحی نظری
شنوایی شناسی بافت شناسی نظری
فوریت های پزشکی آناتومی نظری
فوریت های پزشکی تشریح نظری
کاردرمانی آناتومي تنه نظری
شنوایی سنجی آناتومی عمومی نظری
کاردرمانی آناتومی سطحی نظری
کاردرمانی آناتومي سرو گردن نظری
اعضای مصنوعی آناتومي اندام فوقانی نظری
اعضای مصنوعی آناتومی اعصاب نظری
علوم آزمایشگاهی  بافت شناسی  نظری
شنوایی شناسی آناتومی اعصاب نظری
اتاق عمل تشریح 1 نظری
اطاق عمل تشریح 2  نظری
اطاق عمل آناتومی پیشرفته نظری
مامایی تشریح (2) نظری
 مامایی شریح نظری
بهداشت حرفه ای کالبد شناسی نظری و عملی 
تغذیه آناتومی نظری و عملی
اعضای مصنوعی  آناتومی سطحی  نظزی و عملی
اعضای مصنوعی  آناتومی اندام فوقانی عملی
اعضای مصنوعی آناتومی اعصاب عملی
فیزیوتراپی   آناتومی اندام فوقانی عملی
علوم آزمایشگاهی  آزمایشگاه بافت شناسی  عملی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir