برنامه درسی کارشناسی گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/01-8:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
  نیمسال اول سال تحصیلی   نیمسال دوم سال تحصیلی
ردیف رشته نام درس ردیف رشته نام درس
1 اطاق عمل تشریح 1 1 اطاق عمل آناتومی پیشرفته
2 اطاق عمل بافت شناسی 2 اطاق عمل تشریح 2 
3 اعضای مصنوعی آناتومی ستون فقرات 3 اعضای مصنوعی آناتومی اعصاب
4 اعضای مصنوعی آناتومی اندام تحتانی 4 اعضای مصنوعی آناتومي اندام فوقانی
5 بهداشت عمومی آناتومی عمومی - 01 5 اعضای مصنوعی آناتومی سطحی 
6 پرستاری تشریح - 02 6 اعضای مصنوعی آناتومی سطحی 
7 تغذیه آناتومی 7 بهداشت حرفه ای کالبد شناسی
8 رادیولوژی آناتومی مقطعی 8 پرستاری تشریح
9 رادیولوژی آناتومی3  9 پروتزهای دندانی تشریح فک و صورت
10 رادیولوژی آناتومی 1 10 رادیولوژی آناتومی مقطعی
11 شنوایی سنجی آناتومی عمومی 11 رادیولوژی آناتومی 2
12 علوم آزمایشگاهی آناتومی عمومی - 01 12 شنوایی سنجی آناتومی مغز و اعصاب
13 فن آوری اطلاعات سلامت آناتومی عمومی - 03 13 شنوایی سنجی بافت شناسی
14 فیزیوتراپی (خ) آناتومی سطحی 14 علوم آزمایشگاهی بافت شناسی
15 فیزیوتراپی (ب) آناتومی سطحی 15 فوریت های پزشکی تشریح
16 فیزیوتراپی آناتومی تنه 16 فیزیوتراپی آناتومی اندام فوقانی
17 فیزیوتراپی آناتومی اندام تحتانی 17 کاردرمانی (خ) آناتومی سطحی
18 فیزیوتراپی بافت شناسی 18 کاردرمانی(ب) آناتومی سطحی
19 فیزیوتراپی آناتومی اعصاب -10 19 کاردرمانی آناتومی سر و گردن
20 فیزیوتراپی آناتومی سر و گردن - 10 20 کاردرمانی آناتومی تنه
21 کاردرمانی آناتومی اندام ها -10 21 مامایی تشریح 2 
22 کاردرمانی آناتومی اعصاب-11 22 مامایی تشریح
23 گفتاردرمانی آناتومی عمومی - 10 23 هوشبری آناتومی
24 گفتاردرمانی بافت شناسی 24 هوشبری آناتومی 2
25 مامایی  سلول شناسی و بافت شناسی 25    
26 مامایی جنین شناسی 26    
27 مامایی تشریح 1 27    
28 هوشبری آناتومی 1 28    

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir