برنامه درسی کارشناسی گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/07-9:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده رشته نام درس نوع درس
پزشکی علوم آزمایشگاهی ایمنی شناسی نظری تئوری
ایمنی شناسی عملی عملی
انتقال خون نظری تئوری
انتقال خون عملی عملی
اصول فنی و نگهداری مواد و تجهیزات آزمایشگاهی1پیوسته تئوری
اصول فنی و نگهداری مواد و تجهیزات آزمایشگاهی2ناپیوسته عملی
ایمنوهماتولوژی تئوری
آزمایشگاه ایمنوهماتولوژی عملی
پرستاری و مامائی پرستاری ژنتیک و ایمنولوژی نظری تئوری
ایمنی شناسی نظری تئوری
ایمنی شناسی عملی عملی
پرستاری و مامائی مامائی ایمنی شناسی نظری تئوری
ایمنی شناسی عملی عملی
پرستاری و مامائی اطاق عمل ایمنی شناسی نظری تئوری
ایمنی شناسی عملی عملی
خون شناسی و طب انتقال خون تئوری
خون شناسی و انتقال خون اتاق عمل  تئوری 
پرستاری و مامائی هوشبری ایمنولوژی تئوری
خون شناسی نظری تئوری
خون شناسی عملی عملی
بهداشت تغذیه اصول ایمنولوژی تئوری
بهداشت بهداشت مصون سازی تئوری

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir