برنامه درسی کارشناسی گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/01/27-6:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده رشته نام درس نوع درس
پزشکی علوم آزمایشگاهی ایمنی شناسی نظری تئوری
ایمنی شناسی عملی عملی
انتقال خون نظری تئوری
انتقال خون عملی عملی
اصول فنی و نگهداری مواد و تجهیزات آزمایشگاهی1 تئوری
ایمنوهماتولوژی تئوری
آزمایشگاه ایمنوهماتولوژی عملی
پزشکی علوم آزمایشگاهی ناپیوسته ایمنی شناسی 2 تئوری
ایمنی شناسی 2 عملی
اصول فنی و نگهداری مواد و تجهیزات آزمایشگاهی2 تئوری
پرستاری و مامائی پرستاری ژنتیک و ایمنولوژی تئوری
ژنتیک و ایمنولوژی  عملی
ایمنی شناسی نظری تئوری
ایمنی شناسی عملی عملی
پرستاری و مامائی مامائی ایمنی شناسی نظری تئوری
ایمنی شناسی عملی عملی
پرستاری و مامائی اطاق عمل ایمنی شناسی تئوری
ایمنی شناسی عملی
خون شناسی و طب انتقال خون تئوری
خون شناسی و انتقال خون اتاق عمل  تئوری 
پرستاری و مامائی هوشبری ایمنولوژی تئوری
خون شناسی نظری تئوری
خون شناسی عملی عملی
خون شناسی و انتقال خون ناپیوسته تئوری
بهداشت تغذیه اصول ایمنولوژی تئوری
بهداشت بهداشت مصون سازی تئوری

*بعضی دروسی که بارگزاری نشده است در این ترم ارائه نشده است*

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir