برنامه درسی کارشناسی گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/12/17-9:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دانشکده

رشته

نام درس

نظری

عملی

واحد

پزشکی

توانبخشی

آسیب شناسی ( گفتار درمانی )

*

 

1

آسیب شناسی( شنوایی سنجی)

*

 

1

آسیب شناسی ( فیزیوتراپی)

*

 

2

پیراپزشکی

آسیب شناسی ( علوم آزمایشگاهی پیوسته)

*

 

2

آسیب شناسی عملی ( علوم آزمایشگاهی ناپیوسته)

*

 

3

آسیب شناسی عملی (علوم آزمایشگاهی پیوسته عملی)

 

*

1

 

     

آسیب شناسی ( رادیولوژی )

*

 

2

پرستاری

آسیب شناسی ( مامایی پرستاری)   این ترم برگزار نمی گردد

*

 

1

آسیب شناسی (اطاق عمل پرستاری) این ترم برگزار نمی گردد.

*

 

1

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir