برنامه درسی کارشناسی ارشد گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/28-11:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نیمسال

نام درس

نظری

عملی

واحد

اول

بافت شناسی عمومی  (این ترم ارائه نمی شود) 1.5 * *
جنین شناسی عمومی (این ترم ارائه نمی شود) 1 *  
خون و غدد و سیستم لنفاوی (این ترم ارائه نمی شود) 1 * *
بیولوژی سلولی (این ترم ارائه نمی شود) 1 *  
علوم تشریح تنه 1 (این ترم ارائه نمی شود) 3.5 *  

علوم تشریح تنه(این ترم ارائه نمی شود)

1

 

*

 تکنیکهای ماکرومیکروآناتومی (این ترم ارائه نمی شود)

2

*

*

دوم

علوم تشریح تنه 2 2    
علوم تشریح سرو گردن 2.5    
علوم تشریح سرو گردن  1    
علوم تشریح اعصاب 2    
آسیب شناسی  2    
سیستم های اطلاع رسانی  1    

کارآموزی

 

 

 

سوم

علوم تشریح اندام (این ترم ازائه نمی شود.) 2 * *
تکنیکهای پیشرفته علوم تشریحی  (این ترم ازائه نمی شود.) 2    
کاربا حیوان آزمایشگاهی (این ترم ارائه نمی شود) 1    
کارورزی (این ترم ارائه نمی شود) 1    
آمار و روش تحقیق(این ترم ارائه نمی شود) 1    
کشت سلول جانوری      

چهارم

پایان نامه 6    

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir