برنامه درسی کارشناسی ارشد گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/07/17-7:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نیمسال

نام درس

نظری

عملی

واحد

اول

بافت شناسی عمومی   1.5 * *
جنین شناسی عمومی 1 *  
خون و غدد و سیستم لنفاوی 1 * *
بیولوژی سلولی  1 *  
علوم تشریح تنه 1  3.5 *  

علوم تشریح تنه

1

 

*

 تکنیکهای ماکرومیکروآناتومی

2

*

*

دوم

علوم تشریح تنه 2  (این ترم ازائه نمی شود.) 2    
علوم تشریح سرو گردن (این ترم ازائه نمی شود.) 2.5    
علوم تشریح سرو گردن (این ترم ازائه نمی شود.) 1    
علوم تشریح اعصاب 2    
آسیب شناسی (این ترم ازائه نمی شود.) 2    
سیستم های اطلاع رسانی (این ترم ازائه نمی شود.) 1    

کارآموزی

 

 

 

سوم

علوم تشریح اندام (این ترم ازائه نمی شود.) 2 * *
تکنیکهای پیشرفته علوم تشریحی  (این ترم ازائه نمی شود.) 2    
کاربا حیوان آزمایشگاهی 1    
کارورزی  1    
آمار و روش تحقیق 1    
کشت سلول جانوری      

چهارم

پایان نامه 6    

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir