برنامه درسی کارشناسی ارشد گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/02/19-10:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نیمسال

نام درس

نظری

عملی

واحد

اول

بافت شناسی عمومی این ترم ارائه نشده 2    
جنین شناسی عمومی این ترم ارائه نشده      
خون و غدد و سیستم لنفاوی این ترم ارائه نشده      
بیولوژی سلولی این ترم ارائه نشده      
علوم تشریح تنه 1 این ترم ارائه نشده      

علوم تشریح تنه این ترم ارائه نشده1

 

 

 

 تکنیکهای ماکرومیکروآناتومی این ترم ارائه نشده 

 

 

 

دوم

علوم تشریح تنه 2     2
علوم تشریح سرو گردن     2.5
علوم تشریح سرو گردن     1
علوم تشریح اعصاب     2.5
آسیب شناسی     2
سیستم های اطلاع رسانی     1

کارآموزی

 

 

 

سوم

علوم تشریح اندام      
تکنیکهای پیشرفته علوم تشریحی      
کاربا حیوان آزمایشگاهی      
کارورزی      
آمار و روش تحقیق      
پایان نامه      

چهارم

پایان نامه      

 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir