برنامه درسی کارشناسی ارشد گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/01-8:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نیمسال

نام درس

نظری

عملی

واحد

اول

بافت شناسی عمومی  (این ترم ارائه نمی شود.) 1.5 * *
جنین شناسی عمومی ا(این ترم ارائه نمی شود.) 1 *  
خون و غدد و سیستم لنفاوی (این ترم ارائه نمی شود.) 1 * *
بیولوژی سلولی (این ترم ارائه نمی شود.)      
علوم تشریح تنه 1 ا(این ترم ارائه نمی شود.)      

علوم تشریح تنه(این ترم ارائه نمی شود.)

 

 

 

 تکنیکهای ماکرومیکروآناتومی ا(این ترم ارائه نمی شود.)

2

 

 

دوم

علوم تشریح تنه 2     2
علوم تشریح سرو گردن     2.5
علوم تشریح سرو گردن     1
علوم تشریح اعصاب     2.5
آسیب شناسی     2
سیستم های اطلاع رسانی     1

کارآموزی

 

 

 

سوم

علوم تشریح اندام      
تکنیکهای پیشرفته علوم تشریحی      
کاربا حیوان آزمایشگاهی      
کارورزی      
آمار و روش تحقیق      
پایان نامه      

چهارم

پایان نامه      

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir