برنامه درسی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir