برنامه درسی کارشناسی ارشد قارچ شناسی گروه قارچ و انگل شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/05/04-8:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نیمسال نام درس نظری عملی واحد
اول سیستم های اطلاع رسانی پزشکی (در نیمسال دوم 99-98 ارائه نمی گردد) 0/5 0/5  
حشره شناسی پزشکی (در نیمسال دوم 99-98 ارائه نمی گردد) 1 1  
هماتولوژی مقدماتی ( در نیمسال دوم 99-98 ارائه نمی گردد)          1 1  
حیوانات آزمایشگاهی                 0/5 0/5  
آمار حیاتی کاربردی واستفاده از کامپیوتر درانالیزداده های بهداشتی (درنیمسال دوم 99-98 ارائه نمی گردد)    1/5 0/5  
روش تحقیق در علوم بهداشتی 1 1  
دوم تک  یاخته شناسی 1 2 1  
کرم شناسی 1 2 1  
قارچ شناسی پزشکی مقدماتی 1 1  
ایمنی شناسی 2  1 1  
سوم تک  یاخته شناسی 2 2 1  
کرم شناسی 2 2 1  
اصول اپیدمیولوژی (درنیمسال 99-98ارائه نمی گردد) 2    
کارورزی   2  
سمینار 1   1
چهارم پایان نامه     6

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir