برنامه درسی کارشناسی ارشد توانبخشی داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/07/30-10:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
برنامه درسی نورولوژی کارشناسی ارشد پاتوفیزیولوژِ نیمسال اول 99-98    ( نیمسال اول برنامه ندارد ).
برنامه درسی نورولوژی کارشناسی ارشد پاتوفیزیولوژی نیمسال دوم 98-97
نیسمال اول 97 برنامه ندارند.
برنامه دروس نورولوژی کارشناسی ارشد پاتوفیزیولوژی نیمسال دوم 97-96
برنامه دروس نورولوژی کارشناسی ارشد پاتوفیزیولوژی نیسمال دوم 96-95
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir