برنامه درسی کارشناسی ارشد توانبخشی داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/11/29-9:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان برنامه نظری عملی طرح دوره       تاریخ اجرا
10 برنامه درسی کارشناسی ارشد ( پاتوفیزیولوژی) * * نیمسال 2 نیمسال دوم00-99
9 گروه در این نیمسال  اول دانشجو ندارد. * * نیمسال 1 نیسمال اول 1400-99
8 برنامه دروس نورولوژی کارشناسی  دانشجویان فیزیوتراپی و کاردرمانی نیمسال 2 سال 99-98 * * نیمسال 2 نیمسال دوم 99-98
7 برنامه درسی نورولوژی کارشناسی ارشد پاتوفیزیولوژی نیمسال دوم 99-98 * * نیمسال 2 نیسمال دوم 98-99
6 برنامه درسی نورولوژی کارشناسی ارشد پاتوفیزیولوژِ نیمسال اول 99-98    ( نیمسال اول برنامه ندارد ). * * نیمسال 1 نیمسال اول 99-98
5 برنامه درسی نورولوژی کارشناسی ارشد پاتوفیزیولوژی نیمسال دوم 98-97 * * نیمسال 2 نیمسال دوم 98-97
4 نیسمال اول 97 برنامه ندارند. * * نیمسال 1 نیمسال اول 98-97
3 برنامه دروس نورولوژی کارشناسی ارشد پاتوفیزیولوژی نیمسال دوم 97-96 * * نیمسال 2 نیمسال دوم 96-97
2 برنامه دروس نورولوژی کارشناسی ارشد پاتوفیزیولوژی نیسمال دوم 96-95 * * نیسمال 2 نیمسال دوم 95-96
1 برنامه دروس نورولوژی کارشناسی ارشد پاتوفیزیولوژی نیمسال اول 96-95    ( دانشجو ندارند ) * * نیمسال 1 96-95

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir