برنامه درسی کارشناسی ارشد انگل شناسی گروه قارچ و انگل شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/08/29-9:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نیمسال نام درس نظری عملی واحد
اول سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 0/5 0/5 1
حشره شناسی پزشکی 1 1 2
هماتولوژی مقدماتی           1 1 2
حیوانات آزمایشگاهی                 0/5 0/5 1
آمار حیاتی کاربردی واستفاده از کامپیوتر درانالیزداده های بهداشتی    1/5 0/5 2
روش تحقیق در علوم بهداشتی 1 1 2
دوم تک  یاخته شناسی 1 2 1 3
کرم شناسی 1 2 1 3
قارچ شناسی پزشکی مقدماتی 1 1 2
ایمنی شناسی 2  1 1 2
سوم تک  یاخته شناسی 2 2 1 3
کرم شناسی 2 2 1 3
اصول اپیدمیولوژی 2    
کارورزی   2  
سمینار 1   1
چهارم پایان نامه     6
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir