برنامه درسی کارشناسی ارشد انگل شناسی گروه قارچ و انگل شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/05/04-8:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نیمسال نام درس نظری عملی واحد
اول حیوانات آزمایشگاهی (در نیمسال دوم 99-98 ارائه نمی گردد)   1 1
آمار حیاتی  پیشرفته  (در نیمسال دوم 99-98 ارائه نمی گردد)     3   3
مقدمات قارچ شناسی 2 1  
            سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی (در نیمسال دوم 99-98 ارائه نمی گردد)         0/5 0/5  
روش تحقیق در علوم بهداشتی 1 1  
دوم ایمنی شناسی بیماریهای قارچی     1 1  
 بیماریهای قارچی سطحی وجلدی   2 1  
بیماریهای قارچی زیر جلدی ومخاطی     1 1  
ژنتیک قارچها         1/5 0/5  
  بیماریهای قارچی احشایی  2 1  
سوم سمینار(در نیمسال دوم 99-98 ارائه نمی گردد) 1   1
کارآموزی در عرصه (درنیمسال دوم 99-98 ارائه نمی گردد)   2 2
چهارم پایان نامه      8
 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir