برنامه درسی کارآموز2(Extern) گروه بیماریهای عفونی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/12/04-7:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره بالینی یا course plan

سال تحصیلی:99-98

 

گروه آموزشی: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

دوره: كارآموزي

نام درس:تئوري عفوني  و كارآموزي عفوني 

شماره درس :31120113 و 31120112

نام مسوول دوره: خانم دكتر كيانا شيراني 

مکان برگزاری دوره: بيمارستان الزهرا 

شروع و پایان دوره: اول و پايان هر ماه 

طول دوره: 30-25

آدرس دفتر گروه:بيمارستان الزهرا طبقه زيرزمين ورود 3 دفتر گروههاي آموزشي

تلفن دفتر گروه:36202086

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: هر روز از 8 تا 13

Email:kianashirani@yahoo.com

هدف کلی دوره: آشنايي با بيماريهاي شايع عفوني ، اروژانس هاي رشته عفوني  و بيماريهاي خطير و مهم عفوني 

اهداف اختصاصی دوره:

 

برنامه درس نظري دانشجويان‌ گروه‌ بيماريهاي‌ عفوني اسفند ماه 98

******************************************************

    روز

تاريخ

مدرس

عنوان درس

پنجشنبه

1/12

آقاي دكتر پوراحمد

سل

شنبه

3/12

خانم دکتر شرکت

ايدز

يكشنبه

4/12

خانم دكتر نصري

عفونتهاي دستگاه تنفسي فوقاني

دوشنبه

5/12

آقاي دكتر عطايی

بيماريهاي منتقله جنسي

سه شنبه

6/12

خانم دكتر حكمي

عفونت هاي ادراري

چهارشنبه

7/12

آقاي دكتر يزداني

گاستروآنتريت ها و تيفوئيد

پنجشنبه

8/12

خانم دكتر شيراني

كزاز و بوتوليسم

شنبه

10/12

آقاي دكتر سلطاني

آنتي بيوتيك هاي يك و دو

يكشنبه

11/12

خانم دكتر نصري

پنوموني

دوشنبه

12/12

آقاي دكتر سلطاني

آنتي بيوتيك هاي يك و دو

سه شنبه

13/12

خانم دكتر حقيقيLP

عفونت دستگاه اعصاب مركزي

چهارشنبه

14/12

آقاي دكتر عطايي

هپاتيت هاي ويروسي

پنجشنبه

15/12

خانم دكتر حقيقي

نيدل استيك و پروفيلاكسي بعد تماس

شنبه

17/12

خانم دکتر شرکت

سپسيس

دو شنبه

19/12

خانم دكتر شيراني

عفونت بافت نرم و آنتراكس

سه شنبه

20/12

خانم دكترحكمي

عفونت ناشي از گزش و هاري

چهارشنبه

21/12

آقاي دكتر يزداني

 بروسلوز

پنج شنبه

22/12

آقاي دكتر پوراحمد

مالاريا

 

 

 

 

امتحان 26/12/98

 

جدول كلاسهاي نظري کارآموزان گروه عفونی

مدرس

عنوان درس

خانم دكتر حكمي فرد

پنوموني

آقاي دكتر يزداني

گاستروآنتريت ها و تيفوئيد

خانم دكترحكمي فرد

عفونت ناشي از گزش و هاري

خانم دكتر حقيقي پور

نيدل استيك و پروفيلاكسي بعد تماس

خانم دكتر شيراني

عفونت بافت نرم و آنتراكس

آقاي دكتر عطايی

بيماريهاي منتقله جنسي

آقاي دكتر پوراحمد

مالاريا

آقاي دكتر يزداني

 بروسلوز

خانم دكتر حقيقي پور

عفونت دستگاه اعصاب مركزي

آقاي دكتر پوراحمد

سل

آقاي دكتر عطايي

هپاتيت هاي ويروسي

خانم دکتر نصری

عفونتهاي دستگاه تنفسي فوقاني

خانم دکتر شرکت

ايدز

خانم دکتر شرکت

سپسيس

خانم دكتر شيراني

كزاز و بوتوليسم

آقاي دكتر سلطاني

آنتي بيوتيك هاي يك و دو

خانم دكتر نصری

عفونت هاي ادراري

آقاي دكتر سلطاني

آنتي بيوتيك هاي يك و دو

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

هاريسون 2015 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...): راهنماي كشوري مبارزه با سل

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی‌های حین دوره)   شرح حال گيري و معاينه بر بالين بيمار و در درمانگاه و رارائه شرح حال در مورنينگ و گزارش صبحگاهي     بارم:10 نمره

ب) تراکمی (ارزشیابی‌های پایان دوره)    امتحان تئوري 4 گزينه اي + امتحان شفاهي به صورت پرسش و پاسخ           بارم:  20+10نمره

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

حضور اكسترنها ساعت 8 صبح در بخش و در كنار دستياران به ويزيت بيماران مي پردازند. ساعت 8:30  جهت شركت در مورنينگ و برنامه هاي صبحگاهي در كلاس شماره 5 حضور مي يابند. پس از اتمام در ساعت 9:30 به بخش رفته و جهت ويزيت بيماران و راند آموزشي و درماني در كنار استاد مشغول شده و ساعت 11:30 كه در كلاسهاي تئوري واقع در كلاس شماره 5 حضور مييابند و در صورت ناتمام بودن راند بعد از كلاس به كارهاي بيماران رسيدگي مي كنند. مسئوليت اكسترنهاي كشيك از ساعت 8 صبح تا 8 صبح روز بعد مي باشد اكسترنهاي كشيك بايد دردسترس بوده و Pager را تحويل مي گيرند و بايد به محض شنيدن زنگ پيجر با شماره مربوطه تماس گرفتهو انجام وظيفه . حضور سريع بر بالين بيمار، اخذ شرح حال ، انجام معاينه و ثبت در پرونده از وظايف اكسترن است. هز گونه پروسجور در حضور دستيار انجام شود. Order نويسي با تاييد رزيدنت انجام شود آزمايشات و image ها و گزارشات راديولوژي پيگيري و خوانده شود و به دستيار كشيك اطلاع داده شود. 

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

انجام حضور و غياب در گزارش صبحگتاهي و كلاس تئوري - نظارت بر حضور و عملكرد اكسترنها در ساعات كشيك توسط دستياران كشيك ، رزيدنت ارشد كشيك ، رزيدنت مسئول اكسترنها ، اتند آنكال و اتند مسئول اكسترنها 

كسر نمره در صورت موجه نبودن غيبتها 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

گرفتن شرح حال . انجام معاينه باليني. ثبت روزانه Progress note - ثبت آزمايشات در پرونده بيماران - حضور در راند آموزشي و درماني_ نوشتن مشاوره و برگه هاي درخواست راديولوژي- مطالعه در مورد بيماران - مطالعه از مباحث تعيين شده توسط استاد 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:

گرفتن شرح حال - انجام معاينه باليني و ثبت در پرونده - نوشتن مشاوره و برگه درخواست راديولوژي و كل موارد بالا 

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:گرفتن شرح حال، انجام معاينه باليني، مطالعه در مورد بيماريهاي راجعه 

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب: گرفتن شرح حال ، انجام معاينه باليني - در دسترس بودن و حضور سريع بر بالين بيمار- اطلاع به دستيار پس از كسب شرح حال و معاينه در موارد اورژانسي - و اطلاع سريع- نوشتن برگه درخواست مشاوره و درخواست راديولوژي- مطالعه در مورد بيمار 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل*:

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی:

حضور به موقع در گزارش صبحگاهي - ارائه شرح حال و معاينه باليني انجام شده از بيماراين كه قرار است معرفي گردند - مطالعه در مورد بيمار - حضور فعالانه در گزارش صبحگاهي 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها:

حضور به موقع در كنفرانس - حضور فعالانه در كنفرانس 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

حضور به موقع در ژورنال - حضور فعالانه در ژورنال 

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت‌های بالینی*:

فرا گرفتن پروسيجورهايي چون LP

جدول زمان‌بندی ارائه دوره

 

 

ساعت

13-14

ساعت

11:30-13

ساعت

9:30-11:30

ساعت

8:30-9:30 

ساعت

7-8:30

روز

ردیف

 

 

تكميل وظايف در بخش

كلاس تئوري

راند و درمانگاه و مشاوره 

گزارش صبحگاهي 

ويزيت بيماران 

شنبه

1

 

 

تكميل وظايف در بخش

كلاس تئوري

راند و درمانگاه و مشاوره 

كلاس رزيدنتي 

ويزيت بيماران 

یکشنبه

2

 

 

تكميل وظايف در بخش

كلاس تئوري

راند و درمانگاه و مشاوره 

گزارش صبحگاهي

ويزيت بيماران 

دوشنبه

3

 

 

تكميل وظايف در بخش

كلاس تئوري

راند و درمانگاه و مشاوره 

كلاس راديولوژي

ويزيت بيماران 

سه شنبه

4

 

 

تكميل وظايف در بخش

كلاس تئوري

راند و درمانگاه و مشاوره 

گزارش صبحگاهي

ويزيت بيماران 

چهارشنبه

5

 

 

تكميل وظايف در بخش

 

راند و درمانگاه و مشاوره 

ژورنال كلاب - كنفرانس ادواري 

ويزيت بيماران 

پنج شنبه

6

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

7

 

* این قسمت توسط گروه‌های آموزشی که ارائه می‌شود تکمیل می‌گردد.

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir