برنامه درسی کارآموز2(Extern) گروه بیماریهای عفونی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/04/20-10:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره بالینی یا course plan

سال تحصیلی:98-97

 

گروه آموزشی: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

دوره: كارآموزي

نام درس:تئوري عفوني  و كارآموزي عفوني 

شماره درس :31120113 و 31120112

نام مسوول دوره: خانم دكتر كيانا شيراني 

مکان برگزاری دوره: بيمارستان الزهرا 

شروع و پایان دوره: اول و پايان هر ماه 

طول دوره: 30-25

آدرس دفتر گروه:بيمارستان الزهرا طبقه زيرزمين ورود 3 دفتر گروههاي آموزشي

تلفن دفتر گروه:36202086

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: هر روز از 8 تا 13

Email:kianashirani@yahoo.com

هدف کلی دوره: آشنايي با بيماريهاي شايع عفوني ، اروژانس هاي رشته عفوني  و بيماريهاي خطير و مهم عفوني 

جدول کلاس‌های نظری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

98/3/7

نيدل استيك و پروفيلاكسي بعد تماس

خانم دكتر حقيقي پور

11:30

كلاس شماره 5

2

4

.

2

98/3/8

سل

 آقاي دكتر پوراحمد

11:30

كلاس شماره 5

2

4

.

3

98/3/9

خانم دكتر شيراني 

كزاز و بوتوليسم

11:30

كلاس شماره 5

2

4

.

4 98/3/11  خانم دكتر حكمي  عفونت هاي ادراري  11:30 كلاس شماره 5 2 4  

5

98/3/12

اقاي دكتر رسول سلطاني 

انتي بيوتيك هاي يك و دو 

11:30

كلاس شماره 5

2

4

.

6 98/3/13 آقاي دكتر سلطاني  آنتي بيوتيك يك و دو  11:30 كلاس شماره 5 2 4  
7 98/3/18 خانم دكتر شركت  ايدز 11:30 كلاس شماره 5 2 4  
8 98/3/19 خانم دكتر شيراني  عفونت بافت نرم و آنتراكس  11:30 كلاس شماره 5 2 4  
9 98/3/20 اقاي دكتر عطايي هپاتيت هاي ويروسي  11:30 كلاس شماره 5 2 4  
10 98/3/21 خانم دكتر حقيقي عقونتهاي دستگاه تنفسي فوقاني  11:30 كلاس شماره 5 2 4  
11 98/3/22 آقاي دكتر يزداني  گاسترو آنتريت ها و تيفوئيد 11:30 كلاس شماره 5 2 4  
12 98/3/23 خانم دكتر حكمي  پنوموني  11:30 كلاس شماره 5 2 4  
13 98/3/25 خانم دكتر شركت  سپسيس 11:30 كلاس شماره 5 2 4  
14 98/3/26 آقاي دكتر پوراحمد  مالاريا 11:30 كلاس شماره 5 2 4  
15 98/3/27 آقاي دكتر يزداني  بروسلوز 11:30 كلاس شماره 5 2 4  
16 98/3/28 خانم دكتر حقيقي عفونت دستگاه اعصاب مركزي 11:30 كلاس شماره 5 2 4  
17 98/3/29 آقاي دكتر عطايي  بيماريهاي منتقله 11:30 كلاس شماره 5 2 4  
18 98/3/30 خانم دكتر حكمي  عفونت ناشي از گزش هاري 11:30 كلاس شماره 5 2 4  

جدول مهارت‌های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

1

تست پوستي  توبركولين 

2

1

1

2

پانكچر لومبار

3

0

0

3

تهيه اسمير و رنگ آميزي گرم

4

1

2

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

هاريسون 2015 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...): راهنماي كشوري مبارزه با سل

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی‌های حین دوره)   شرح حال گيري و معاينه بر بالين بيمار و در درمانگاه و رارائه شرح حال در مورنينگ و گزارش صبحگاهي     بارم:10 نمره

ب) تراکمی (ارزشیابی‌های پایان دوره)    امتحان تئوري 4 گزينه اي + امتحان شفاهي به صورت پرسش و پاسخ           بارم:  20+10نمره

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

حضور اكسترنها ساعت 8 صبح در بخش و در كنار دستياران به ويزيت بيماران مي پردازند. ساعت 8:30  جهت شركت در مورنينگ و برنامه هاي صبحگاهي در كلاس شماره 5 حضور مي يابند. پس از اتمام در ساعت 9:30 به بخش رفته و جهت ويزيت بيماران و راند آموزشي و درماني در كنار استاد مشغول شده و ساعت 11:30 كه در كلاسهاي تئوري واقع در كلاس شماره 5 حضور مييابند و در صورت ناتمام بودن راند بعد از كلاس به كارهاي بيماران رسيدگي مي كنند. مسئوليت اكسترنهاي كشيك از ساعت 8 صبح تا 8 صبح روز بعد مي باشد اكسترنهاي كشيك بايد دردسترس بوده و Pager را تحويل مي گيرند و بايد به محض شنيدن زنگ پيجر با شماره مربوطه تماس گرفتهو انجام وظيفه . حضور سريع بر بالين بيمار، اخذ شرح حال ، انجام معاينه و ثبت در پرونده از وظايف اكسترن است. هز گونه پروسجور در حضور دستيار انجام شود. Order نويسي با تاييد رزيدنت انجام شود آزمايشات و image ها و گزارشات راديولوژي پيگيري و خوانده شود و به دستيار كشيك اطلاع داده شود. 

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

انجام حضور و غياب در گزارش صبحگتاهي و كلاس تئوري - نظارت بر حضور و عملكرد اكسترنها در ساعات كشيك توسط دستياران كشيك ، رزيدنت ارشد كشيك ، رزيدنت مسئول اكسترنها ، اتند آنكال و اتند مسئول اكسترنها 

كسر نمره در صورت موجه نبودن غيبتها 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

گرفتن شرح حال . انجام معاينه باليني. ثبت روزانه Progress note - ثبت آزمايشات در پرونده بيماران - حضور در راند آموزشي و درماني_ نوشتن مشاوره و برگه هاي درخواست راديولوژي- مطالعه در مورد بيماران - مطالعه از مباحث تعيين شده توسط استاد 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:

گرفتن شرح حال - انجام معاينه باليني و ثبت در پرونده - نوشتن مشاوره و برگه درخواست راديولوژي و كل موارد بالا 

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:گرفتن شرح حال، انجام معاينه باليني، مطالعه در مورد بيماريهاي راجعه 

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب: گرفتن شرح حال ، انجام معاينه باليني - در دسترس بودن و حضور سريع بر بالين بيمار- اطلاع به دستيار پس از كسب شرح حال و معاينه در موارد اورژانسي - و اطلاع سريع- نوشتن برگه درخواست مشاوره و درخواست راديولوژي- مطالعه در مورد بيمار 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل*:

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی:

حضور به موقع در گزارش صبحگاهي - ارائه شرح حال و معاينه باليني انجام شده از بيماراين كه قرار است معرفي گردند - مطالعه در مورد بيمار - حضور فعالانه در گزارش صبحگاهي 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها:

حضور به موقع در كنفرانس - حضور فعالانه در كنفرانس 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

حضور به موقع در ژورنال - حضور فعالانه در ژورنال 

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت‌های بالینی*:

فرا گرفتن پروسيجورهايي چون LP

جدول زمان‌بندی ارائه دوره

 

 

ساعت

13-14

ساعت

11:30-13

ساعت

9:30-11:30

ساعت

8:30-9:30 

ساعت

7-8:30

روز

ردیف

 

 

تكميل وظايف در بخش

كلاس تئوري

راند و درمانگاه و مشاوره 

گزارش صبحگاهي 

ويزيت بيماران 

شنبه

1

 

 

تكميل وظايف در بخش

كلاس تئوري

راند و درمانگاه و مشاوره 

كلاس رزيدنتي 

ويزيت بيماران 

یکشنبه

2

 

 

تكميل وظايف در بخش

كلاس تئوري

راند و درمانگاه و مشاوره 

گزارش صبحگاهي

ويزيت بيماران 

دوشنبه

3

 

 

تكميل وظايف در بخش

كلاس تئوري

راند و درمانگاه و مشاوره 

كلاس راديولوژي

ويزيت بيماران 

سه شنبه

4

 

 

تكميل وظايف در بخش

كلاس تئوري

راند و درمانگاه و مشاوره 

گزارش صبحگاهي

ويزيت بيماران 

چهارشنبه

5

 

 

تكميل وظايف در بخش

 

راند و درمانگاه و مشاوره 

ژورنال كلاب - كنفرانس ادواري 

ويزيت بيماران 

پنج شنبه

6

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

7

 

* این قسمت توسط گروه‌های آموزشی که ارائه می‌شود تکمیل می‌گردد.

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir