برنامه درسی کارآموز2(Extern) گروه بیماریهای عفونی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/10/11-7:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره بالینی یا course plan

سال تحصیلی:98-97

 

گروه آموزشی: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

دوره: كارآموزي

نام درس:تئوري عفوني  و كارآموزي عفوني 

شماره درس :31120113 و 31120112

نام مسوول دوره: خانم دكتر كيانا شيراني 

مکان برگزاری دوره: بيمارستان الزهرا 

شروع و پایان دوره: اول و پايان هر ماه 

طول دوره: 30-25

آدرس دفتر گروه:بيمارستان الزهرا طبقه زيرزمين ورود 3 دفتر گروههاي آموزشي

تلفن دفتر گروه:36202086

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: هر روز از 8 تا 13

Email:kianashirani@yahoo.com

هدف کلی دوره: آشنايي با بيماريهاي شايع عفوني ، اروژانس هاي رشته عفوني  و بيماريهاي خطير و مهم عفوني 

اهداف اختصاصی دوره:

جدول كلاسهاي نظري مهر 98

    روز

تاريخ

مدرس

عنوان درس

دوشنبه

1/7

خانم دكترحكمي

پنوموني

سه شنبه

2/7

آقاي دكتر يزداني

گاستروآنتريت ها و تيفوئيد

چهار شنبه

3/7

خانم دكترحكمي

عفونت ناشي از گزش و هاري

شنبه

6/7

خانم دكتر حقيقي

نيدل استيك و پروفيلاكسي بعد تماس

يكشنبه

7/7

خانم دكتر شيراني

عفونت بافت نرم و آنتراكس

دوشنبه

8/7

آقاي دكتر عطايی

بيماريهاي منتقله جنسي

سه شنبه

9/7

آقاي دكتر پوراحمد

مالاريا

چهار شنبه

10/7

آقاي دكتر يزداني

 بروسلوز

شنبه

13/7

خانم دكتر حقيقيLP

عفونت دستگاه اعصاب مركزي

يكشنبه

14/7

آقاي دكتر پوراحمد

سل

دوشنبه

15/7

آقاي دكتر عطايي

هپاتيت هاي ويروسي

سه شنبه

16/7

آقاي دكتر يزداني

عفونتهاي دستگاه تنفسي فوقاني

چهارشنبه

17/7

خانم دکتر شرکت

ايدز

شنبه

20/7

خانم دکتر شرکت

سپسيس

يكشنبه

21/7

خانم دكتر شيراني

كزاز و بوتوليسم

دوشنبه

22/7

آقاي دكتر سلطاني

آنتي بيوتيك هاي يك و دو

سه شنبه

23/7

خانم دكتر حكمي

عفونت هاي ادراري

چهار شنبه

24/7

آقاي دكتر سلطاني

آنتي بيوتيك هاي يك و دو

امتحان 30/7/98

 

 

جدول كلاسهاي نظري 

    روز

تاريخ

مدرس

عنوان درس

سه شنبه

2/6/98

خانم دكتر شيراني

كزاز و بوتوليسم

چهارشنبه

3/6/98

خانم دكتر شيراني

عفونت بافت نرم و آنتراكس

پنجشنبه

4/6/98

آقاي دكتر عطايي

هپاتيت هاي ويروسي

شنبه

6/6/98

آقاي دكتر عطايی

بيماريهاي منتقله جنسي

يكشنبه 

7/6/98

آقاي دكتر يزداني

گاستروآنتريت ها و تيفوئيد

دوشنبه

9/6/98

خانم دكتر حكمي

عفونت هاي ادراري

سه شنبه

10/6/98

خانم دكترحكمي

پنوموني

چهارشنبه

12/6/98

خانم دكترحكمي

عفونت ناشي از گزش و هاري

پنجشنبه

13/6/98

آقاي دكتر يزداني

 بروسلوز

شنبه

16/6/98

خانم دكتر حقيقيLP

عفونت دستگاه اعصاب مركزي

يكشنبه

20/6/98

آقاي دكتر پوراحمد

مالاريا

دو شنبه

21/6/98

آقاي دكتر پوراحمد

سل

سه شنبه

23/6/98

آقاي دكتر سلطاني

آنتي بيوتيك هاي يك و دو

چهارشنبه

25/6/98

آقاي دكتر سلطاني

آنتي بيوتيك هاي يك و دو

پنجشنبه

26/6/98

خانم دكتر حقيقي

نيدل استيك و پروفيلاكسي بعد تماس

شنبه

28/6/98

خانم دكتر حقيقي

عفونتهاي دستگاه تنفسي فوقاني

يك شنبه

/6/98

خانم دکتر شرکت

ايدز

 

 

 

 

امتحان 31/6/98

 

جدول کلاس‌های نظری

    روز

تاريخ

مدرس

عنوان درس

سه شنبه

1/5/98

آقاي دكتر يزداني

گاستروآنتريت ها و تيفوئيد

چهارشنبه

2/5/98

آقاي دكتر عطايي

هپاتيت هاي ويروسي

پنجشنبه

3/5/98

خانم دكتر حكمي

عفونت هاي ادراري

شنبه

5/5/98

خانم دکتر شرکت

سپسيس

يكشنبه 

6/5/98

خانم دكتر شيراني

عفونتهاي دستگاه تنفسي فوقاني

دوشنبه

7/5/98

آقاي دكتر يزداني

 بروسلوز

سه شنبه

8/5/98

خانم دكترحكمي

پنوموني

چهارشنبه

9/5/98

آقاي دكتر سلطاني

آنتي بيوتيك هاي يك و دو

پنجشنبه

10/5/98

خانم دكتر شيراني

كزاز و بوتوليسم

شنبه

12/5/98

آقاي دكتر سلطاني

آنتي بيوتيك هاي يك و دو

يكشنبه

13/5/98

خانم دكتر حقيقيLP

عفونت دستگاه اعصاب مركزي

دو شنبه

14/5/98

خانم دكتر شيراني

عفونت بافت نرم و آنتراكس

سه شنبه

15/5/98

خانم دكتر حقيقي

نيدل استيك و پروفيلاكسي بعد تماس

چهارشنبه

16/5/98

آقاي دكتر عطايی

بيماريهاي منتقله جنسي

پنجشنبه

17/5/98

خانم دكترحكمي

عفونت ناشي از گزش و هاري

شنبه

19/5/98

خانم دکتر شرکت

ايدز

يك شنبه

20/5/98

آقاي دكتر پوراحمد

مالاريا

پنجشنبه

24/5/98

آقاي دكتر پوراحمد

سل

امتحان 31/5/98

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

هاريسون 2015 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...): راهنماي كشوري مبارزه با سل

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی‌های حین دوره)   شرح حال گيري و معاينه بر بالين بيمار و در درمانگاه و رارائه شرح حال در مورنينگ و گزارش صبحگاهي     بارم:10 نمره

ب) تراکمی (ارزشیابی‌های پایان دوره)    امتحان تئوري 4 گزينه اي + امتحان شفاهي به صورت پرسش و پاسخ           بارم:  20+10نمره

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

حضور اكسترنها ساعت 8 صبح در بخش و در كنار دستياران به ويزيت بيماران مي پردازند. ساعت 8:30  جهت شركت در مورنينگ و برنامه هاي صبحگاهي در كلاس شماره 5 حضور مي يابند. پس از اتمام در ساعت 9:30 به بخش رفته و جهت ويزيت بيماران و راند آموزشي و درماني در كنار استاد مشغول شده و ساعت 11:30 كه در كلاسهاي تئوري واقع در كلاس شماره 5 حضور مييابند و در صورت ناتمام بودن راند بعد از كلاس به كارهاي بيماران رسيدگي مي كنند. مسئوليت اكسترنهاي كشيك از ساعت 8 صبح تا 8 صبح روز بعد مي باشد اكسترنهاي كشيك بايد دردسترس بوده و Pager را تحويل مي گيرند و بايد به محض شنيدن زنگ پيجر با شماره مربوطه تماس گرفتهو انجام وظيفه . حضور سريع بر بالين بيمار، اخذ شرح حال ، انجام معاينه و ثبت در پرونده از وظايف اكسترن است. هز گونه پروسجور در حضور دستيار انجام شود. Order نويسي با تاييد رزيدنت انجام شود آزمايشات و image ها و گزارشات راديولوژي پيگيري و خوانده شود و به دستيار كشيك اطلاع داده شود. 

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

انجام حضور و غياب در گزارش صبحگتاهي و كلاس تئوري - نظارت بر حضور و عملكرد اكسترنها در ساعات كشيك توسط دستياران كشيك ، رزيدنت ارشد كشيك ، رزيدنت مسئول اكسترنها ، اتند آنكال و اتند مسئول اكسترنها 

كسر نمره در صورت موجه نبودن غيبتها 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

گرفتن شرح حال . انجام معاينه باليني. ثبت روزانه Progress note - ثبت آزمايشات در پرونده بيماران - حضور در راند آموزشي و درماني_ نوشتن مشاوره و برگه هاي درخواست راديولوژي- مطالعه در مورد بيماران - مطالعه از مباحث تعيين شده توسط استاد 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:

گرفتن شرح حال - انجام معاينه باليني و ثبت در پرونده - نوشتن مشاوره و برگه درخواست راديولوژي و كل موارد بالا 

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:گرفتن شرح حال، انجام معاينه باليني، مطالعه در مورد بيماريهاي راجعه 

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب: گرفتن شرح حال ، انجام معاينه باليني - در دسترس بودن و حضور سريع بر بالين بيمار- اطلاع به دستيار پس از كسب شرح حال و معاينه در موارد اورژانسي - و اطلاع سريع- نوشتن برگه درخواست مشاوره و درخواست راديولوژي- مطالعه در مورد بيمار 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل*:

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی:

حضور به موقع در گزارش صبحگاهي - ارائه شرح حال و معاينه باليني انجام شده از بيماراين كه قرار است معرفي گردند - مطالعه در مورد بيمار - حضور فعالانه در گزارش صبحگاهي 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها:

حضور به موقع در كنفرانس - حضور فعالانه در كنفرانس 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

حضور به موقع در ژورنال - حضور فعالانه در ژورنال 

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت‌های بالینی*:

فرا گرفتن پروسيجورهايي چون LP

جدول زمان‌بندی ارائه دوره

 

 

ساعت

13-14

ساعت

11:30-13

ساعت

9:30-11:30

ساعت

8:30-9:30 

ساعت

7-8:30

روز

ردیف

 

 

تكميل وظايف در بخش

كلاس تئوري

راند و درمانگاه و مشاوره 

گزارش صبحگاهي 

ويزيت بيماران 

شنبه

1

 

 

تكميل وظايف در بخش

كلاس تئوري

راند و درمانگاه و مشاوره 

كلاس رزيدنتي 

ويزيت بيماران 

یکشنبه

2

 

 

تكميل وظايف در بخش

كلاس تئوري

راند و درمانگاه و مشاوره 

گزارش صبحگاهي

ويزيت بيماران 

دوشنبه

3

 

 

تكميل وظايف در بخش

كلاس تئوري

راند و درمانگاه و مشاوره 

كلاس راديولوژي

ويزيت بيماران 

سه شنبه

4

 

 

تكميل وظايف در بخش

كلاس تئوري

راند و درمانگاه و مشاوره 

گزارش صبحگاهي

ويزيت بيماران 

چهارشنبه

5

 

 

تكميل وظايف در بخش

 

راند و درمانگاه و مشاوره 

ژورنال كلاب - كنفرانس ادواري 

ويزيت بيماران 

پنج شنبه

6

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

7

 

* این قسمت توسط گروه‌های آموزشی که ارائه می‌شود تکمیل می‌گردد.

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir