برنامه درسی کارآموز2(Extern) گروه بیماریهای عفونی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/30-10:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 موضوع

برنامه درسي اكسترني بهمن 97
برنامه درسي اكسترني دي ماه 97
برنامه درسي اكسترني آذر 97
برنامه درسي اكسترني آبان 97
برنامه درسي اكسترنها مهر 97
 برنامه درسي اكسترنها شهريور 97
برنامه  درسي اكسترني مرداد 97
برنامه درسي اكسترنها تير 97
برنامه درسي اكسترنها خرداد 97
برنامه ی درسی اکسترن اردیبهشت ماه 97
برنامه ی درسی اکسترن فروردین ماه 97
برنامه ی درسی اکسترن ها اسفند ماه 96
برنامه ی درسی اکسترن ها بهمن ماه 96
برنامه ی درسی اکسترن ها دی ماه 96
برنامه ی درسی کاراموزان اذرماه 96
برنامه ی درسی کاراموزان ابان ماه 96
برنامه ی درسی کاراموزان مهرماه 96
برنامه درسی كارآموزان شهريور 96
برنامه ی درسی کاراموزان مرداد ماه 96
برنامه ی درسی کاراموزان تیرماه 96
برنامه ی درسی کاراموزان خرداد ماه 96
برنامه ی درسی کاراموزان اردیبهشت ماه 96
برنامه ی درسی کاراموزان فروردین ماه 96
طرح درس گزش و هاری
طرح درس پنومونی
طرح درس عفونت ادراری
طرح درس کزاز و بوتولیسم
طرح درس عفونت بافت نرم- انتراکس
طرح درس مالاریا
طرح درس بیماری سل
طرح درس هپاتیت حاد ویروسی
طرح درس انگلهای شایع انسانی
طرح درس سینوزیت
طرح درس EBV
طرح درس بروسلوز
طرح درس اسهال حاد عفونی و مسمومیت غذایی
طرح درس اندوکاردیت و عفونت در معتادان تزریقی
طرح درس عفونت دستگاه عصبی مرکزی
راهنمای جامع نظام مراقبت بیماری های واگیر
برای
پزشك خانواده
معاونت بهداشت

 

 

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir