برنامه درسی کارآموز2(Extern)

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/18-11:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ماه برنامه كلاس درس ماه برنامه كلاس درس
اسفند 97 فایل برنامه اسفند 98 فایل برنامه
بهمن 97 فایل برنامه بهمن 98 فایل برنامه
دی 97 فایل برنامه دی 98 فایل برنامه
آذر 97 فایل برنامه آذر 98 فایل برنامه
آبان 97 فایل برنامه آبان 98 فایل برنامه
مهر 97 فایل برنامه مهر 98 فایل برنامه
شهریور 97 فایل برنامه شهریور 98 فایل برنامه
مرداد97 فايل برنامه مرداد 98 فایل برنامه
تير97 فايل برنامه تیر 98 فایل برنامه
خرداد97 فايل برنامه خرداد 98 فایل برنامه
ارديبهشت ماه 97 فايل برنامه اردیبهشت ماه 98 فایل برنامه
فروردين ماه 97 فايل برنامه فروردين ماه 98 فایل برنامه
       
اسفند 95 فايل برنامه اسفند ماه 96 فايل برنامه
بهمن 95 فايل برنامه بهمن ماه 96 فايل برنامه
دي 95 فايل برنامه دي 96 فايل برنامه
آذر 95 فايل برنامه آذر 96 فایل برنامه
آبان 95 فايل برنامه آبان 96 فايل برنامه
مهر 95 فايل برنامه مهر 96 فايل برنامه
شهريور95 فايل برنامه شهريور 96 فايل برنامه
مرداد 95 فايل برنامه مرداد 96 فايل برنامه
تير 95 فايل برنامه تير 96 فايل برنامه
خرداد 95 فايل برنامه خرداد 96 فایل برنامه
ارديبهشت 95 فايل برنامه اردیبهشت 96 فایل برنامه
فروردين 95 فايل برنامه فروردین 96 فایل برنامه

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir