برنامه درسی کارآموزی2(Extern) گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/07/30-6:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

طرح دوره  بالینی یا course plan

سال تحصیل1400-1399

ماه: آبان ماه 99

گروه آموزشی:ارتوپدی

دوره:اکسترنی

نام درس:بیماریهای تئوری جراحی 2

شماره درس :31115124

نام مسوول دوره:دکتر هادی روان بد

مکان برگزاری دوره:مراکز آموزشی درمانی الزهرا(س) و آیت اله کاشانی

شروع و پایان دوره: 99/8/1 تا 99/8/15

طول دوره: پانزده روزه

آدرس دفتر گروه:مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) ورودی سه زیرزمین دفتر گروهها

تلفن دفتر گروه:36202085

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره:

Email:orthopaedic@med.mui.ac.ir

هدف کلی دوره:

آشنایی با مفاهیم پایه ارتوپدی

اهداف اختصاصی دوره:

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

(مرکز آموزشی درمانی)

طرح درس

اسلاید

درس نامه

1

مجازی

سامانه نوید

كليات شكستگي هاي اطفال و درمان آنها

دكتر مهدی تیموری

 

مجازی

سامانه نوید

مجازی

سامانه نوید

    درس نامه
2

مجازی

سامانه نوید

عفونت هاي استخوان ها و مفاصل

 اصول آمپوتاسيون در اندام ها و انواع شايع آن

دکتر محمد  پرهام فر

مجازی

سامانه نوید

مجازی

سامانه نوید

   

درس نامه

درس نامه

3

مجازی

سامانه نوید

 بيماريهاي پاراليتيك اندام ها و ستون فقرات

(پوليوميليت- CP- ميليومننگوسل و بيماريهاي فلجي عضلات)

دكتر محمد علی تحریریان

مجازی

سامانه نوید

مجازی

سامانه نوید

    درس نامه
4

مجازی

سامانه نوید

 شكستگي ها و دررفتگي هاي ستون فقرات و لگن

دکتر علی عندلیب

مجازی

سامانه نوید

مجازی

سامانه نوید

    درس نامه
5

مجازی

سامانه نوید

شكستگي هاي شايع اندام فوقاني ( از كلاويكل تا انگشتان دست) دکتر حمید موسوی

مجازی

سامانه نوید

مجازی

سامانه نوید

    درس نامه
6

مجازی

سامانه نوید

اصول كلي تومورهاي استخوان و نسوج نرم اندام ها و ستون فقرات

  (خوش خيم-  بدخيم-  اوليه و متاستاتيك)

دکتر محسن حیدری

مجازی

سامانه نوید

مجازی

سامانه نوید

    درس نامه
7

مجازی

سامانه نوید

بيماري ها و آسيب هاي شايع اعصاب محيطي (تروماتيك و فشاري)

 - مكانيسم تقسيم بندي ضايعات-  علائم-  تشخيص و درمان

دکتر ابوالقاسم زارع زاده

مجازی

سامانه نوید

مجازی

سامانه نوید

    درس نامه
8

مجازی

سامانه نوید

اصول كلي بيماري هاي التهابي و دژنراتيو مفاصل و درمان آنها در مراحل مختلف بيماري

دکتر مهدی مطیفی فرد

مجازی

سامانه نوید

مجازی

سامانه نوید

    درس نامه
9

مجازی

سامانه نوید

اصول كلي شكستگي ها و دررفتگي ها

عوارض سيستماتيك و عوارض موضعي شكستگي ها و دررفتگي ها 

دکتر مجتبی  بنی اسدی

مجازی

سامانه نوید

مجازی

سامانه نوید

   

درس نامه

درس نامه

10

مجازی

سامانه نوید

بيماريهاي مادرزادي شايع اندام ها (كليات، تشخيص و درمان)

  (D.D.H- كلاب فوت- كف پاي صاف-  سينداكتيلي - پلي داكتيلي)

دکتر هادی         روان بد

مجازی

سامانه نوید

مجازی

سامانه نوید

    درس نامه
11

مجازی

سامانه نوید

آسيب ها و بيماريهاي شايع تاندون ها

(قطع تاندون- تئوسينويت- پارگي روتاتور كاف و شانه منجمد)

دکتر محمد دهقانی

مجازی

سامانه نوید

مجازی

سامانه نوید

    درس نامه
12

مجازی

سامانه نوید

كمر درد و انواع آن-  بيماري هاي متابوليك استخوان دکتر محمدرضا اعتمادی فر

مجازی

سامانه نوید

مجازی

سامانه نوید

    درس نامه
13

مجازی

سامانه نوید

شكستگي هاي شايع اندام تحتاني ( از گردن ران تا انگشتان پا) دکتر مهدی تیموری

مجازی

سامانه نوید

مجازی

سامانه نوید

    درس نامه
14

مجازی

سامانه نوید

آنومالي ها و دفرميتي هاي شايع مادرزادي و اكتسابي ستون فقرات دکتر عبداله هادی

مجازی

سامانه نوید

مجازی

سامانه نوید

    درس نامه
15

مجازی

سامانه نوید

مكانيسم ترميم استخوان، تاندون و ليگامان

 استئونكروزيس و انواع شايع آن

دکتر حسین اکبری اقدم

مجازی

سامانه نوید

مجازی

sky room

   

درس نامه

درس نامه

16

مجازی

سامانه نوید

معاينه فيزيكي در بيماران ارتوپدي و تروما دکتر مجتبی  بنی اسدی

مجازی

سامانه نوید

مجازی

سامانه نوید

    درس نامه
17

مجازی

سامانه نوید

دررفتگي هاي شايع مفاصل بزرگ     اندام هاي فوقاني و تحتاني دکتر شیروان رستگار

مجازی

سامانه نوید

مجازی

سامانه نوید

    درس نامه

جدول مهارت های عملی ضروری

1- کارآموز بخش ارتوپدی در پایان دوره آموزشی خود باید قادر باشد با اخذ شرح حال، معاینه فیزیکی دقیق و تهیهProblem list تشخیص های افتراقی مناسب را مطرح نماید.

2- کارآموز بخش ارتوپدی در پایان دوره آموزشی باید رویکرد تشخیصی مناسب به شکایات و نشانه های اصلی بیمار در مورد بیماریهای ارتوپدی ، را پیدا کند.

3- کارآموز بخش ارتوپدی در پایان دوره آموزشی خود در بخش باید قادربه انجام اقدامات عملی تشخیصی ساده، جهت تشخیص بیماریهای شایع بخش ارتوپدی باشد.

4- کارآموز بخش ارتوپدی در پایان دوره آموزشی خود در بخش، باید قادر باشد که تست های آزمایشگاهی و رادیولوژی رایج در بخش ارتوپدی را تفسیر کند.

5- کارآموز در پایان دوره آموزشی ارتوپدی باید قادر به نوشتن صحیح Progress note  باشد..

7- کارآموز در پایان دوره آموزشی بخش ارتوپدی باید بتواند Order-Reorder  بیماریهای شایعی که در بخش بستری می شوند را بنویسد.

9- کارآموز در پایان دوره آموزشی بخش داخلی ارتوپدی باید بتواند برگه های درخواست تصویر برداری از جملهMRI,CT scan، رادیوگرافی و سونوگرافی، آندوسکوپی، آنژیوگرافی و برگه های مشاوره را بنویسد.

10- کارآموز در پایان دوره آموزشی بخش داخلی ارتوپدی باید بتواند با برقراری یک ارتباط موثر با بیمار آموزش های لازم برای پیشگیری و  درمان بیماریهای شایع ارتوپدی را به بیمار و همراهان وی بدهد.

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

کتابهای خلاصه ارتوپدی و ترومای آدامز

درسنامه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کتاب ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منابع فرعی درس:

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                                     بارم:

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                                                        بارم:

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 1. حفظ و رعايت شئونات اسلامی و اخلاق پزشکي درکليه ساعات حضوردربيمارستان
 2.  رعايت مقررات داخلي گروه يا بخش ، بيمارستان، دانشکده و دانشگاه
 3. حضور در بخش با روپوش سفید تمیز و مرتب و با ظاهری آراسته در حد شئونات پزشکی
 4. نصب اتیکت در جائیکه کاملاً نام و رده تحصیلی فرد مشخص باشد
 5. مراقبت از بیمار و مدارک پزشکی

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 1. زمان حضور در بخش و درمانگاه از ساعت 8 صبح لغایت 1 بعد از ظهر میباشد.
 2. حضور فعال در کلیه عرصه های آموزشی از جمله کلاسهای تئوری، راندهای بخش و اورژانس
 3. جابجايي در برنامه  كشيك مجاز نمي باشد؛ مگر با اطلاع قبلي (حداقل 24 ساعت قبل) و يا در موارد اضطراري به شرط تعيين جانشين از اکسترنهای همان دوره با اطلاع مسئول اکسترنی
 4.  ترك كشيك به هيچ عنوان مجاز نمي باشد.
 5. خروج از بيمارستان در اوقات عادي با موافقت پزشك ارشد
 6. قوانین حضور و غیاب به شرح زیر می باشد

ماده 19) (ماده 23 آئین نامه دوره دکترای عمومی مصوب شورای عالی برنامه ریزی):  حضور دانشجو در تمامی جلسات مربوط به هر درس و دوره های کارآموزی و کارورزی الزامی است و عدم حضور دانشجو در هر یک از جلسات، غیبت محسوب می شود.

ماده 20) (ماده 24 آئین نامه دوره دکترای عمومی مصوب شورای عالی برنامه ریزی): ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از17/4، عملی و آزمایشگاهی از  17/2  ، کارآموزی و کارورزی از   10/1    مجموع ساعات آن بخش نباید تجاوز کند، در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس یا بخش صفر محسوب می شود.

تبصره1: غیبت تا سقف مشخص شده در ماده20، در صورتی مجاز خواهد بود که با ارائه مدارک مستند و تشخیص استاد موجه شناخته شود. نحوه برخورد با غیبت دانشجو ( موجه یا غیر موجه) بر عهده استاد و با تایید دانشکده خواهد بود.

تبصره2: در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس یا بخش، بیش از میزان تعیین شده در ماده 20 باشد ولی غیبت او با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه موجه تشخیص داده شود، آن درس حذف میگردد. در این حال رعایت حداقل 12 واحد در هر نیمسال الزامی نیست، ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

ماده 21) (ماده 25 آئین نامه دوره دکترای عمومی مصوب شورای عالی برنامه ریزی):  غیبت غیر موجه در امتحان هر درس یا بخش به منزله گرفتن نمره صفر در آن درس یا بخش و غیبت موجه در امتحان هر درس یا بخش باعث حذف آن درس یا بخش می گردد. تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

ماده 23) در مورد نحوه برخورد با غیبت دانشجو در چرخشها و کارآموزی دوره های استیودنتی و اکسترنی و اینترنی تا سقف مشخص شده در ماده 20 در صورتی که مجاز شناخته نشود به شرح ذیل اقدام میگردد:

الف - به ازاء هر یک روز غیبت غیر موجه تا سقف سه روز در ماه 1 نمره برای هر یک روز غیبت دانشجو در کارآموزی مراحل استیودنتی و اکسترنی و کارورزی از نمره نهائی کسر می شود.

ب-به ازاء هر جلسه غیبت غیر موجه دانشجو در کلاسهای درس تئوری و واحدهای نظری بالینی براساس نظر گروه و با توجه به تعداد ساعات درس از نمره نهایی درس نظری کسر میشود.

تبصره1: بدیهی است در موارد (الف و ب) در صورتی که کسر نمره به علت غیبت غیر موجه باعث شود که نمره نهایی به کمتر از 12 برسد دانشجو در آن بخش مردود خواهد شد.

تبصره2: محاسبه و کسر نمره به دلیل غیبت غیر موجه در موارد فوق صرفا تا سقف 10/1 کارآموزی هر بخش و    17/4   دروس نظری امکان پذیر می باشد و غیبت دانشجو بیشتر از سقف مذکور به هر دلیل که باشد بایستی غایب گزارش شود و براساس مقررات با آن رفتار خواهد شد.

تبصره3: تشخیص موجه بودن غیبت دانشجو در موارد فوق مطابق تبصره(1) ماده 20 می باشد.

شرح وظایف فراگیران در بخش

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

ردیف

شرح وظیفه

زمان شروع

 
 

1

اخذ شرح حال و انجام معاینه بالینی ، تفسیر وپیگیری نتایج آزمایشات و بررسیهای پاراکلینیک، ارزیابی و بیان برنامه تشخیصی درمانی از کلیه بیماران بستری مربوط به خود در اوقات عادی و کشیک

از هفته دوم زیر نظر استاد و رزیدنت

 

2

ویزیت روزانه بیماران بستری مربوط در بخش حتی الامکان به همراه کارورز قبل از ویزیت دستیار پزشک معالج و اطلاع از کلیات برنامه درمان

از هفته دوم زیر نظر استاد و رزیدنت

 

3

نوشتن سیر بیماری و نوشتن یادداشتهای مخصوص آغاز و پایان هر دوره (on and off service note)

از هفته دوم زیر نظر استاد و رزیدنت

 

4

پیگیری دریافت جواب آزمایشات و به شکل غیر حضوری مگر در موارد اورژانس و بررسی آخرین گزارشهای پاراکلینیکی بیمار

از هفته دوم زیر نظر استاد و رزیدنت

 

5

نوشتن برگه های در خواست تصویربرداری از جمله CT scan,MRI ،رادیو گرافی و سونوگرافی ، آندوسکوپی ،آنژیوگرافی

از هفته دوم زیر نظر استاد و رزیدنت

 

6

حضور بر بالین بیمارانی که احیاء میشوند و انجام CPR تحت نظارت کارورز ، دستیار یا پزشک معالج

از هفته دوم زیر نظر استاد و رزیدنت

 

7

کنترل علایم حیاتی و مراقبت از بیماران پس از انجام اقدامات تشخیصی تهاجمی مانند بیوپسی کبد و کلیه بنا به نظر پزشک معالج یا دستیار مربوطه

از هفته دوم زیر نظر استاد و رزیدنت

 

8

نوشتنorder &reorder

از هفته دوم زیر نظر استاد و رزیدنت

 

9

همراهی بیمار پس از آموزش های لازم ( بهمراهی اینترن) در صورت لزوم به صلاحدید استاد و رزیدنت

از هفته دوم زیر نظر استاد و رزیدنت

 

10

پانسمان های ساده در حضور رزیدنت

از هفته دوم زیر نظر استاد و رزیدنت

 

11

گچ گیری ساده در حضور رزیدنت

از هفته دوم زیر نظر استاد و رزیدنت

 

12

باز کردن گچ در حضور رزیدنت و تکنسین گچ

از هفته دوم زیر نظر استاد و رزیدنت

 

13

وصل کردن تراکشن های ساده در حضور رزیدنت

از هفته دوم زیر نظر استاد و رزیدنت

 

14

بی حسی موضعی زیر نظر رزیدنت

از هفته دوم زیر نظر استاد و رزیدنت

 

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی

جدول زمان بندی ارائه دوره:

بخش بالینی: پنج تا شش روز در هفته ( بسته به برنامه بخش)از ساعت 5/12- 8 صبح

1-روزانه به مدت یک ساعت (9-8 صبح) راند دانشجوئی بر بالین بیماران

2- تعداد بیماران بین دانشجویان تقسیم شده تا از آنها شرح حال کامل (معاینه کلینیکی- ثبت دقیق- پی گیری آزمایشات پاراکلینیک و دستورات مختلف پزشکی) گرفته شود.

3- دانشجو پس از راند بخش بر طبق برنامه تنظیمی به درمانگاه، اورژانس، اتاق گچ، اتاق عمل سرپایی و یا اطاق عمل خواهند رفت.

4- ساعت حضور در درمانگاه 5/12- 9 صبح خواهد بود.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir