برنامه درسی کارآموزی1(Student) روانپزشکی دی ماه 98

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/12/10-10:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره بالینی یا course plan

8-10

سال تحصیلی: 1400-1399

با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، برنامه های آموزشی گروه بصورت مجازی برگزار می گردد.

گروه آموزشی: روانپزشکی

دوره:  کارآموزی

نام درس: روانپزشکی

شماره درس :31118111- 31118112

نام مسوول دوره: دکتر فاطمه سادات ناجی

مکان برگزاری دوره: بیمارستان خورشید

شروع و پایان دوره: اول تا پایان هر ماه

طول دوره: سی روز

آدرس دفتر گروه:بیمارستان خورشید-  دفتر گروه روانپزشکی

تلفن دفتر گروه:32222475- 031

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: همه روزه صبح ها 13-8

Email: fatemehnaji@med.mui.ac.ir

هدف کلی دوره (در 3حیطه شناختی، نگرشی و روانی حرکتی):

  1.  حیطه شناختی: آشنایی با بیماری های روانپزشکی، تشخیص، علایم و درمان آنها
  2. حیطه نگرشی: چگونگی استفاده از آموزش های داده شده در زمینه های ارتباطی در روابط بین فردی و روابط انسانی

      3. حیطه روانی- حرکتی: ارتقای مهارت های ارتباطی با بیماران روانپزشکی و افراد دچار مشکلات روانشناختی

اهداف اختصاصی (در 3حیطه شناختی، نگرشی و روانی حرکتی):

  1. حیطه شناختی: آشنایی با نحوه برخورد با بیماران روانپزشکی، آشنایی با علایم و نحوه تشخیص گذاری اختلالات روانپزشکی
  2. حیطه نگرش: ارتقای مهارت های بین فردی و بهبود در روابط چه با بیماران روانپزشکی و چه در زندگی شخصی

       3. حیطه روانی- حرکتی: آشنایی با نحوه شرح حال گیری و اصول ارتباطی با بیمار و کسب مهارت برقراری راپورت و رابطه درمانی با بیمار، آموزش نحوه همدلی با بیمار

جدول کلاس‌های نظری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

جلسه اول

علامت شناسی در روانپزشکی

دکتر عمرانی فرد

8-10

سامانه نوید

2

4

.

2

جلسه دوم

شرح حال  روانپزشکی

دکتر ناجی

8-10

سامانه نوید

2

4

.

3

جلسه سوم

طبقه بندی اختلالات روانپزشکی

دکتر برکتین

8-10

سامانه نوید

2

4

.

4

جلسه چهارم

اختلالات خلقی

دکتر وطن خواه

8-10

سامانه نوید

2

4

.

5

جلسه پنجم

اختلالات اضطرابی دکتر سلیمی

8-10

سامانه نوید

    .
6

جلسه ششم

وسواس و PTSD دکتر افشار

8-10

سامانه نوید

    .
7

جلسه هفتم

اختلال سایکوتیک دکتر رجبی

8-10

سامانه نوید

    .
8

جلسه هشتم

سایکوسوماتیک دکتر شعربافچی

8-10

سامانه نوید

    .
9

جلسه نهم

اختلالات سوء مصرف مواد دکتر خیرآبادی

8-10

سامانه نوید

    .
10

جلسه دهم

اختلالات روانپزشکی اطفال (1) دکتر آرمان

8-10

سامانه نوید

    .
11

جلسه یازدهم

اختلالات روانپزشکی اطفال (2) دکتر کاراحمدی

8-10

سامانه نوید

    .
12

جلسه دوازدهم

اختلال سوگ

دکتر کرباسی

8-10

سامانه نوید

    .
13

جلسه سیزدهم

اختلالات روانپزشکی سالمندان دکتر عبدالعالی

8-10

سامانه نوید

    .
14

جلسه چهاردهم

روانسنجی و رواندرمانی دکتر ابراهیمی

8-10

سامانه نوید

    .
15

جلسه پانزدهم

اختلالات شخصیت دکتر زرگر

8-10

سامانه نوید

    .
16

جلسه شانزدهم

اورژانس روانپزشکی دکتر موسوی

8-10

سامانه نوید

    .
17

جلسه هفدهم

درمانهای دارویی (1) دکتر محبتی

8-10

سامانه نوید

    .
18

جلسه هجدهم

درمانهای دارویی (2) دکتر شیخانی

8-10

سامانه نوید

    .
19

جلسه نوزدهم

اختلالات شناختی و دمانس

دکتر رجبی

8-10

سامانه نوید

    .
20 جلسه بیستم سایکوسکچوال دکتر سلیمی 8-10

سامانه نوید

    .
21 جلسه بیست و یکم اختلال خودرن و خواب دکتر شکیبائی 8-10 سامانه نوید     .
22 جلسه بیست و دوم روانپزشکی اجتماعی و بازتوانی دکتر قاسمی 8-10 سامانه نوید     .
23

-

امتحان امتحان امتحان دانشکده پزشکی . . .

جدول مهارت‌های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

1

نحوه ارتباط وایجاد راپورت با بیمار روانپزشکی

10

10

0

2

نحوه گرفتن شرح حال از بیمار روانپزشکی

10

10

0

3

نحوه مطرح کردن تشخیص های افتراقی و تشخیص گذاری

10

10

0

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

درسنامه روانپزشکی بالینی و علوم رفتاری، سرپرست نویسندگان: دکتر میرفرهاد قلعه بندی- 1396- انتشارات ارجمند

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، پاورپوینت های صداگذاری شده در سامانه نوید و...):

اسلاید ها و پاورپوینت های اساتید

روش تدریس: کلاس های تئوری اساتید در دوران قبل از کرونا هر روز از ساعت 8تا 10 با حضور اساتید اجرا میشد و بعد از کلاس نیز دانشجویان طبق برنامه مشخص شده و تقسیم بندی هر کدام در راند بخش و درمانگاه با حضور اساتید و دستیاران شرکت میکردند و در روزهای فرد نیز کلاس کیس ریپورت با حضور دستیار مربوطه برگزار میشد که دانشجویان از نزدیک با فرایند شرح حال گیری و علایم بیمار آشنا شوند. در حال حاضر و با توجه به شرایط کنونی 22 مبحث توسط اساتید گروه به صورت پاورپوینت ویس گزاری شده در سامانه نوید اپلود شده که لازم است دانشجویان مطالعه کنند هم چنین در صورت عدم حضور در راند و درمانگاه کلاس انلاین با سامانه تریپل بی گذاشته خواهد شد. 

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی‌های حین دوره) : با ارزیابی تکالیف و خود آزمون های سامانه نوید در طی دوره                    بارم: 1 نمره

 

ب) تراکمی (ارزشیابی‌های پایان دوره) : آزمون نهایی برای بخش نظری (2واحد)، بر اساس مطالب تدریس شده با پاورپوینت صدا گزاری اساتید که در سامانه نوید بارگزاری شده می باشد و به صورت تستی و از 20 نمره حساب می شود. یک نمره مربوط انجام تکالیف و خود آزمون ها و گفتگوی های موجود در سامانه نوید می باشد که به کسانی که کامل انجام داده باشند به صورت تشویقی اضافه میشود                                                    بارم: 20 نمره

آزمون بخش عملی(3واحد) به صورت آسکی بوده که با توجه به شرایط موجود به خاطر ویروس کرونا و عدم امکان اجرا با تعداد زیاد دانشجویان فعلا به صورت کتبی ولی براساس مطالب گفته شده در راند بخش و درمانگاه و کلاس های کیس ریپورت و به صورت تشریحی می باشد که از 20 نمره است..   بارم:20 نمره

 

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

1- اجرای نظم و انضباط لازم بخصوص با توجه به ضرورت رعایت قوانین مربوط به بخش های روانپزشکی توسط دانشجویان.

2- حضور به موقع دانشجویان در محل کار و انجام دادن وظایف محوله.

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

به ازای هر تأخیر 0/25 نمره از نمره نهایی کسر می شود. حضور  دانشجویان رأس ساعت 8 صبح جهت کلاس تئوری اساتید الزامی است.

به ازای هر غیبت 0/75 نمره از نمره نهایی کسر می شود. حضور به موقع دانشجویان در درمانگاه ها و راند بخش ها و  حضور به موقع در جلسه کیس ریپورت الزامی است.

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

دانشجو باید حضور و شرکت فعال در راند مربوط به بیماران بخش ها زیر نظر اساتید، رزیدنت و اینترن مربوطه داشته باشد.

 دانشجو باید  با نحوه درمان بیماران روانپزشکی، اختلالات و علایم آنها آشنایی پیدا کند.

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:

دانشجو باید حضور و شرکت فعال در راند مربوط به بیماران بخش ها زیر نظر اساتید، رزیدنت و اینترن مربوطه داشته باشد.

 دانشجو باید  با نحوه درمان بیماران روانپزشکی، اختلالات و علایم آنها آشنایی پیدا کند.

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:

دانشجو باید حضور و شرکت  فعال در درمانگاه ها داشته باشد و  با نحوه درمان بیماران روانپزشکی، اختلالات و علایم آنها زیر نظر اساتید آشنایی پیدا کند.

 

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب:

دانشجو باید در  نحوه مدیریت و درمان بیماران روانپزشکی حضور داشته باشد و مشاهده نماید.

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل*:

   ندارند

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی:

 دانشجویان باید در گزارش صبحگاهی حضور داشته باشند  و استماع نمایند.

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها: -ندارند

 

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب: -ندارند

 

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت‌های بالینی*: -ندارند

جدول زمان‌بندی ارائه دوره

ساعت

14-13

ساعت

13-12

ساعت

12-11

ساعت

11-10

ساعت

10-9

ساعت

9-8

ساعت

8-7

روز

ردیف

 

 

Case Report

Case Report

کلاس تئوری مجازی

کلاس تئوری مجازی

گزارش صبحگاهی

شنبه

1

 

 

راند بخش

راند درمانگاه

کلاس تئوری مجازی کلاس تئوری مجازی

-

یکشنبه

2

 

 

Case Report

Case Report

کلاس تئوری مجازی کلاس تئوری مجازی

گزارش صبحگاهی

دوشنبه

3

 

 

راند بخش

راند درمانگاه

کلاس تئوری مجازی کلاس تئوری مجازی

-

سه شنبه

4

 

 

Case Report

Case Report

کلاس تئوری مجازی کلاس تئوری مجازی

گزارش صبحگاهی

چهارشنبه

5

 

 

راند بخش

راند درمانگاه

کلاس تئوری مجازی

کلاس تئوری مجازی

-

پنج شنبه

6

 

 

-

-

--

--

-

جمعه

7

 

* این قسمت توسط گروه‌های آموزشی که ارائه می‌شود تکمیل می‌گردد.

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir