برنامه درسی کارآموزی 2 پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/06/14-10:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی:

ماه:

گروه آموزشی:

دوره:

نام درس:

شماره درس :

نام مسوول دوره:

مکان برگزاری دوره:

شروع و پایان دوره:

طول دوره:

آدرس دفتر گروه:

تلفن دفتر گروه:

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره:

Email:

هدف کلی دوره:

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

مشاهده

اجرای زیر نظر

اجرای مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                                                     بارم:

 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                                                                        بارم:

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در فیلد بهداشت

 

 

شرح وظایف فراگیران در کارگاه آموزشی

 

 

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

1

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

2

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

3

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

4

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

5

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

6

 

 

 

  موضوع
برنامه کارگاه کارآموزی شهریور 96
برنامه کارگاه کارآموزی مرداد 96
برنامه کارگاه کارآموزی تیر 96
برنامه کارگاه کارآموزی خرداد 96
برنامه کارگاه کارآموزی اردیبهشت 96
برناه کارگاه کارآموزی فروردین 96
برنامه کارگاه کارآموزی اسفند 95
برنامه کارگاه کارآموزی بهمن 95
برنامه کارگاه کارآموزی دی 95
برنامه کارگاه کارآموزی آذر 95
برنامه کارگاه کارآموزی آبان 95
برنامه کارگاه کارآموزی مهر 95
برنامه کارگاه کارآموزی شهریور 95
برنامه کارگاه کارآموزی مرداد 95
برنامه کارگاه کارآموزی تیر 95
برنامه کارگاه کارآموزی اردیبهشت 95

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir