برنامه درسی کارآموزی 2 پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/05-6:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

سال تحصیلی:98-1397

ماه:تیر98

گروه آموزشی: پزشکی اجتماعی

دوره: کارآموزی

نام درس: کارآموزی بهداشت

شماره درس : 31136111

نام مسوول دوره: دکتر پرستو گلشیری

مکان برگزاری دوره: گروه پزشکی اجتماعی و خانه های بهداشت

شروع و پایان دوره: یکم تا پایان هر ماه

طول دوره: یک ماه

آدرس دفتر گروه: دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 3 ، طبقه اول

تلفن دفتر گروه: 03137928110

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره:  

Email: 

هدف کلی دوره: آشنایی با ساختار نظام بهداشتی کشور و وظایف آن 

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1 4تیر  معارفه و بیان اهداف کارآموزی دکتر گلشیری 8:15-8:45 گروه پزشکی اجتماعی - -  
2 9تیر بازار یابی اجتماعی دکتر خدیوی 10:30-11:30 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی طرح درس 3 بازاریابی اجتماعی  

3

4تیر

بسته خدمتی نوزادان و کودکان

دکتر معتمدی

10-11:30

گروه پزشکی اجتماعی

 طرح درس 4

مراقبت کودکان

 

4

5تیر

بهداشت حرفه ای

دکتر صفائیان

12-13

گروه پزشکی اجتماعی  طرح درس 5 بهداشت حرفه ای  
5

5تیر

مبارزه با بیماری ها دکتر بابک 10-11 گروه پزشکی اجتماعی  طرح درس 6 پیشگیری و مبارزه با بیماری ها  
6 4تیر بسته خدمتی سالمندان دکتر توکلی 8:45-9:45 گروه پزشکی اجتماعی  طرح درس 7 مراقبت سالمندان  
7

9 تیر

آموزش سلامت دکتر گلشیری 11-12:30 گروه پزشکی اجتماعی طرح درس 8 آموزش سلامت  
8  9تیر بسته خدمتی بارداری و باروری سالم دکتر انصاری 8:15-9:45 گروه پزشکی اجتماعی  طرح درس 9 مادران و باروری سالم  
9 9تیر بسته خدمتی میانسالان دکتر امینی 12:30-13 گروه پزشکی اجتماعی طرح درس 13 بسته خدمتی میانسالان  
10 9تیر روش کار در فیلد و لاگ بوک اقای ایرانپور 13-13:30 گروه پزشکی اجتماعی - -  
11

26 تیر

 

بهداشت محیط دکتر خدیوی 10:30-12 گروه پزشکی اجتماعی طرح درس 10 خدمات بهداشت محیط  

12

5تیر

سلامت روان

دکتر بابک

10-11:30

گروه پزشکی اجتماعی

طرح درس 11

بهداشت روان

 

13 4تیر سلامت برای همه تا قرن 21 و تحول نظام سلامت دکتر خدیوی 11:30-13 گروه پزشکی اجتماعی طرح درس 14 PHC در قرن 21  
14 5تیر بسته خدمتی نوجوانان دکتر توکلی فرد 11:30-12:30 گروه پزشکی اجتماعی طرح درس 12 مراقبت های نوجوانان، جوانان و مدارس  
15 26تیر نمایش فیلم لاک قرمز و نقد فیلم از منظر عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دکتر فرج زادگان 8:15-10:15 گروه پزشکی اجتماعی - -  

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

مشاهده

اجرای زیر نظر

اجرای مستقل

1

مراقبت سلامت کودکان

**

**

**

2

مراقبت سلامت مادر باردار

**

**

**

3

مراقبت های سبا و سما

**

**

**

4 مراقبت سالمندان ** ** **
5 اموزش بهداشت ** ** **
6 فعالیت های مربوط به بهداشت محیط ** **  
7 فعالیت های مربوط به بهداشت حرفه ای ** **  
8 ایمن سازی **    
9 کلرسنجی ** ** **
10 محاسبه و تفسیر شاخص های زیج حیاتی ** ** **
11 اولویت بندی مشکلات سلامت ** ** **

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 1. کتاب PEN پزشک خانواده- صفحات 173-169
 2. کتاب PEN پزشک- صفحات 28-21 و 15-11
 3. کتاب واکسیناسیون کشوری سال 1394
 4. راهنمای پیامدهای نامطلوب ایمن سازی 1390
منابع فرعی درس:
 1. دستورالعمل های کشوری مربوط به مراقبت های بهداشتی

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                

بارم: 10 نمره

ارزیابی تکوینی براساس عملکرد طول دوره 6 نمره

لاگ بوک 2 نمره

نظر بهورزان 2 نمره

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                                                                        بارم: 10 نمره

امتحان کتبی(تستی/تشریحی) 5 نمره

امتحان آسپی 5 نمره

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 1. حضور به موقع در کارگاه و فیلد (8-13)
 2. رعایت اخلاق و شئونات حرفه ای
 3. داشتن روپوش سفید و اتیکت در فیلد
 4. تکمیل لاگ بوک براساس عملکرد روزانه
 5. انجام مراقبت های مراجعین خانه بهداشت با نظارت بهورزان
 6. تحویل کلیه گزارشات و لاگ بوک در روز پایان دوره

** کارآموزان مجاز به تزریق واکسن در خانه های بهداشت نمی باشند

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 1. غیبت غیرمجاز بیش از سه روز در طول دوره، منجر به نمره صفر می شود. و در هر زمان دانشجو مجاز به ادامه دوره نخواهد بود .
 2. بیش از یک روز غیبت غیرمجاز در کارگاه منجر به حذف دوره می شود.
 3. غیبت غیر مجاز بین یک تا سه روز منجر به کسر نمره (10 نمره به ازای هر روز غیبت از 100) خواهد شد.
 4. غیبت مجاز بیش از یک هفته منجر به حذف دوره می شود.
 5. غیبت مجاز بین چهار تا هفت روز نیازمند جبران غیبت (به تعداد روزهای عدم حضور و نیز انجام تکالیف مقرر) می باشد.
 • موارد زیر غیبت مجاز تلقی می شود:
 • گواهی پزشکی با تایید پزشک معتمد دانشگاه
 • نامه رسمی از معاونت های دانشجویی فرهنگی یا آموزشی دانشکده (به منظور حضور در المپیادهای علمی، فرهنگی، ورزشی و موارد مشابه)

موارد نقض قوانین یا شرایط غیرمترقبه، در شورای کاراموزی مطرح و در خصوص آن تصمیم گیری می شود.

 

 

شرح وظایف فراگیران در فیلد بهداشت

 1. حضور به موقع در خانه های بهداشت (8-13)
 2. برقراری ارتباط مناسب و حرفه ای با بهورزان و مراقبین سلامت
 3. رعایت اخلاق و شئونات حرفه ای مطابق دستورالعمل شئونات حرفه ای قابل دسترسی در بخش ایین نامه های کاراموزی
 4. پوشیدن روپوش سفید و داشتن اتیکت
 5. ارائه مراقبت های مراجعین خانه بهداشت و وارد کردن اطلاعات در سامانه سیب
 6.   داشتن روپوش سفید و اتیکت در فیلد
 7.   تکمیل لاگ بوک براساس عملکرد روزانه
 8.   انجام مراقبت های مراجعین خانه بهداشت با نظارت بهورزان
 9.   تحویل کلیه گزارشات و لاگ بوک در روز پایان دوره

شرح وظایف فراگیران در کارگاه آموزشی

 1. حضور به موقع در محل کارگاه
 2. همکاری با مدرس و مشارکت فعال در کارگاه
 3. رعایت اخلاق و شئونات حرفه ای

جدول زمان بندی ارائه دوره:

محل فعالیت

روز

ردیف

گروه پزشکی اجتماعی کارگاه کارآموزی

اول- سوم

1

آموزشگاه بهورزی کارگاه بهورزی

چهارم

2

شبکه بهداشت مربوطه آشنایی با ساختار شبکه های بهداشت

پنجم

3

خانه های بهداشت فعالیت در فیلد

ششم تا پایان دوره

4

گروه پزشکی اجتماعی کارگاه کارآموزی

روز وسط دوره

5

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir