برنامه درسی کارآموزی 2 پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/02-7:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

سال تحصیلی:99-1398

ماه:بهمن98

گروه آموزشی: پزشکی اجتماعی

دوره: کارآموزی

نام درس: کارآموزی بهداشت

شماره درس : 31136111

نام مسوول دوره: دکتر پرستو گلشیری

مکان برگزاری دوره: گروه پزشکی اجتماعی و خانه های بهداشت

شروع و پایان دوره: یکم تا پایان هر ماه

طول دوره: یک ماه

آدرس دفتر گروه: دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 3 ، طبقه اول

تلفن دفتر گروه: 03137928110

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره:  

Email: 

هدف کلی دوره: آشنایی با ساختار نظام بهداشتی کشور و وظایف آن 

اهداف اختصاصی دوره:

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1 1بهمن  معارفه و بیان اهداف کارآموزی دکتر گلشیری 8:15-8:45 گروه پزشکی اجتماعی - -  
 5 بهمن بازار یابی اجتماعی دکتر خدیوی 9:15-10:45 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی طرح درس 3 بازاریابی اجتماعی  

3

5 بهمن

بسته خدمتی نوزادان و کودکان

دکتر معتمدی

11:30-13

گروه پزشکی اجتماعی

 طرح درس 4

مراقبت کودکان

 

4

6 بهمن

بهداشت حرفه ای

دکتر صفاییان

8:15-9:15

گروه پزشکی اجتماعی  طرح درس 5 بهداشت حرفه ای  
5

12 بهمن

مبارزه با بیماری ها دکتر بابک 8:15-9:45 گروه پزشکی اجتماعی  طرح درس 6 پیشگیری و مبارزه با بیماری ها  
6 5 بهمن بسته خدمتی سالمندان دکترامینی  8:15-9:45 گروه پزشکی اجتماعی  طرح درس 7 مراقبت سالمندان  
7

1 بهمن

آموزش سلامت دکتر گلشیری 8:45-10:15 گروه پزشکی اجتماعی طرح درس 8 آموزش سلامت  
8 6 بهمن بسته خدمتی بارداری و باروری سالم دکتر انصاری 10-11:30 گروه پزشکی اجتماعی  طرح درس 9 مادران و باروری سالم  
9 1 بهمن بسته خدمتی میانسالان دکتر امینی 10-13 گروه پزشکی اجتماعی طرح درس 13 بسته خدمتی میانسالان  
10 6 بهمن روش کار در فیلد و لاگ بوک اقای ایرانپور 12:30-13 گروه پزشکی اجتماعی - -  
11

6 بهمن

 

بهداشت محیط دکتر خدیوی 11-12:30 گروه پزشکی اجتماعی طرح درس 10 خدمات بهداشت محیط  

12

1 بهمن

بهداشت روان

دکتر بابک

10:30-11:30

گروه پزشکی اجتماعی

طرح درس 11

بهداشت روان

 

13 6 بهمن سلامت برای همه تا قرن 21 و تحول نظام سلامت دکتر خدیوی 8:15-9:45 گروه پزشکی اجتماعی طرح درس 14 PHC در قرن 21  
14 2 بهمن بسته خدمتی نوجوانان دکتر توکلی فرد 8:15-9:15 گروه پزشکی اجتماعی طرح درس 12 مراقبت های نوجوانان، جوانان و مدارس  
15 12 بهمن نمایش فیلم لاک قرمز و نقد فیلم از منظر عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دکترروحی 10-13 گروه پزشکی اجتماعی - -  
16 2 بهمن advocacy دکتر واعظی 11-12:30 گروه پزشکی اجتماعی      
17   اضطراب دکترترکان 8:15-9:45 گروه پزشکی اجتماعی      
18   مشاوره  دکتر عقدک   گروه پزشکی اجتماعی      

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

مشاهده

اجرای زیر نظر

اجرای مستقل

1

مراقبت سلامت کودکان

**

**

**

2

مراقبت سلامت مادر باردار

**

**

**

3

مراقبت های سبا و سما

**

**

**

4 مراقبت سالمندان ** ** **
5 اموزش بهداشت ** ** **
6 فعالیت های مربوط به بهداشت محیط ** **  
7 فعالیت های مربوط به بهداشت حرفه ای ** **  
8 ایمن سازی **    
9 کلرسنجی ** ** **
10 محاسبه و تفسیر شاخص های پنل سلامت از سامانه سیب ** ** **
11 انجام مداخله ویژه ** ** **

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 1. کتاب PEN پزشک خانواده- صفحات 173-169
 2. کتاب PEN پزشک- صفحات 28-21 و 15-11
 3. کتاب واکسیناسیون کشوری سال 1394
 4. درسنامه ایدز ویژه پزشکان عمومی- صفحات 219 تا236 مطالعه شود
 5. منابع سلامت روان -درس5-درس 6
منابع فرعی درس:
 1. دستورالعمل های کشوری مربوط به مراقبت های بهداشتی
 2. منابع سلامت روان  درس 1- درس 3 -درس 4 - درس 7 - درس8 -درس 9

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                

بارم: 10 نمره

ارزیابی تکوینی براساس عملکرد طول دوره 6 نمره

لاگ بوک 2 نمره

نظر بهورزان 2 نمره

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                                                                        بارم: 10 نمره

امتحان کتبی(تستی/تشریحی) 5 نمره

امتحان آسپی 5 نمره

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 1. حضور به موقع در کارگاه و فیلد (8-13)
 2. رعایت اخلاق و شئونات حرفه ای
 3. داشتن روپوش سفید و اتیکت در فیلد
 4. تکمیل لاگ بوک براساس عملکرد روزانه
 5. انجام مراقبت های مراجعین خانه بهداشت با نظارت بهورزان
 6. تحویل کلیه گزارشات و لاگ بوک در روز پایان دوره

** کارآموزان مجاز به تزریق واکسن در خانه های بهداشت نمی باشند

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 1. غیبت غیرمجاز بیش از سه روز در طول دوره، منجر به نمره صفر می شود. و در هر زمان دانشجو مجاز به ادامه دوره نخواهد بود .
 2. بیش از یک روز غیبت غیرمجاز در کارگاه منجر به حذف دوره می شود.
 3. غیبت غیر مجاز بین یک تا سه روز منجر به کسر نمره (10 نمره به ازای هر روز غیبت از 100) خواهد شد.
 4. غیبت مجاز بیش از یک هفته منجر به حذف دوره می شود.
 5. غیبت مجاز بین چهار تا هفت روز نیازمند جبران غیبت (به تعداد روزهای عدم حضور و نیز انجام تکالیف مقرر) می باشد.
 • موارد زیر غیبت مجاز تلقی می شود:
 • گواهی پزشکی با تایید پزشک معتمد دانشگاه
 • نامه رسمی از معاونت های دانشجویی فرهنگی یا آموزشی دانشکده (به منظور حضور در المپیادهای علمی، فرهنگی، ورزشی و موارد مشابه)

موارد نقض قوانین یا شرایط غیرمترقبه، در شورای کاراموزی مطرح و در خصوص آن تصمیم گیری می شود.

 

 

شرح وظایف فراگیران در فیلد بهداشت

 1. حضور به موقع در خانه های بهداشت (8-13)
 2. برقراری ارتباط مناسب و حرفه ای با بهورزان و مراقبین سلامت
 3. رعایت اخلاق و شئونات حرفه ای مطابق دستورالعمل شئونات حرفه ای قابل دسترسی در بخش ایین نامه های کاراموزی
 4. پوشیدن روپوش سفید و داشتن اتیکت
 5. ارائه مراقبت های مراجعین خانه بهداشت و وارد کردن اطلاعات در سامانه سیب
 6.   داشتن روپوش سفید و اتیکت در فیلد
 7.   تکمیل لاگ بوک براساس عملکرد روزانه
 8.   انجام مراقبت های مراجعین خانه بهداشت با نظارت مراقب سلامت
 9.   تحویل کلیه گزارشات و لاگ بوک در روز پایان دوره

شرح وظایف فراگیران در کارگاه آموزشی

 1. حضور به موقع در محل کارگاه
 2. همکاری با مدرس و مشارکت فعال در کارگاه
 3. رعایت اخلاق و شئونات حرفه ای

جدول زمان بندی ارائه دوره:

محل فعالیت

روز

ردیف

گروه پزشکی اجتماعی کارگاه کارآموزی

اول- سوم

1

آموزشگاه بهورزی کارگاه بهورزی

چهارم

2

شبکه بهداشت مربوطه آشنایی با ساختار شبکه های بهداشت

پنجم

3

خانه های بهداشت فعالیت در فیلد

ششم تا پایان دوره

4

گروه پزشکی اجتماعی کارگاه کارآموزی

روز وسط دوره

5

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir