برنامه درسی کارآموزی 2 داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/03-13:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه های آموزشی اکسترنهای گروه داخلی اعصاب
برنامه گراند راند اکسترن آذر 97
برنامه درسی اکسترن آذر 97
برنامه گراند آبان 97 اکسترن
برنامه درس آبان 97 اکسترن
برنامه گراند راند  اکسترن مهر 97
برنامه درسی اکسترن مهر 97
برنامه گراند راند در شهریور 97
برنامه درسی اکسترن در شهریور 97
برنامه گراند راند در مرداد 97
برنامه درسی اکسترن در مرداد 97
برنامه گراند راند در تیر97
برنامه درسی اکسترن در تیر 97
برنامه گراند راند در خرداد 97
برنامه درسی اکسترن در خرداد 97
برنامه گراند راند در اردیبهشت 97
برنامه درسی اکسترن در اردیبهشت ماه 97
برنامه گراند راند اکسترن در فروردین 97
برنامه درسی اکسترن در فروردین 97
برنامه گراند راند اکسترن در اسفند 96
برنامه درسی اکسترن در اسفند ماه 96
برنامه گراند راند اکسترن بهمن 96
برنامه درسی اکسترن بهمن 96
برنامه گراند راند اکسترن دی 96
برنامه درسی اکسترن دی 96
برنامه گراند راند اکسترن آذر 96
برنامه درسی اکسترن آذر96
برنامه گراند راند اکسترن آبان 96
برنامه درسی اکسترن آبان 96
برنامه گراند راند مهر 96
برنامه درسی اکسترن مهر 96
برنامه گراند راند شهریور 96
برنامه درسی اکسترن شهریور 96
برنامه گراند راند اکسترن مرداد 96
برنامه درسی اکسترن مرداد 96
برنامه گراند راند اکسترن تیر 96
برنامه درسی اکسترن تیر 96
برنامه گراند راند خرداد 96
برنامه درسی اکسترن خرداد 96
برنامه درسی اکسترن اردیبهشت 96
برنامه گراند راند اکسترن اردیبهشت 96
برنامه درسی اکسترن فروردین 96
برنامه گراند راند اکسترن فروردین 96
برنامه درسی اکسترن اسفند 95
برنامه گراند راند اکسترن در بیمارستان الزهرا اسفند95
برنامه گراند راند اکسترن در بیمارستان الزهرا بهمن 95
برنامه درسی اکسترن بهمن 95
برنامه گراند راند اکسترن دی 95
برنامه درسی اکسترن دی 95
برنامه گراند راند اکسترن آذر95
برنامه درسی اکسترن آذر 95
برنامه درسی اکسترن آبان 1395
برنامه درسی اکسترن آبان 95
برنامه گراند راند اساتید در شهریور95
برنامه درسی اکسترن شهریور95
برنامه درسي اكسترن اسفند 94
برنامه درسي اكسترن بهمن 94
برنامه درسي اكسترن ديماه 94
برنامه درسي اكسترن آذر 94
برنامه درسي اكسترن آبان ماه 94
برنامه درسي اكسترن مهر ماه 94
برنامه درسي اكسترن شهريور ماه 94
برنامه درسي اكسترنهاي گروه داخلي اعصاب مرداد 94
برنامه درسي اكسترنهاي گروه داخلي اعصاب خرداد 94
برنامه درسي اكسترنهاي گروه داخلي اعصاب فروردين ارديبهشت و خرداد 94
 
 برنامه درسي اكسترنهاي گروه داخلي اعصاب بهمن ماه 93
 برنامه درسي اكسترنهاي گروه داخلي اعصاب دي ماه 93
برنامه درسي اكسترنهاي گروه داخلي اعصاب دي ماه 93
برنامه درسي اكسترنهاي گروه داخلي اعصاب آذر ماه 93 و گراند راند 
برنامه درسي اكسترنهاي گروه داخلي اعصاب مهر ماه 93
 
 
 
 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir