برنامه درسی کارآموزان گروه زنان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/01-9:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
تقسیم بندی دانشجویان زنان مهر و آبان 96
کلاس مولاژ دانشجویان زنان و مامایی مهر و آبان 96
کلاس درس دانشجویان زنان و مامایی مهر و آبان 96
گروه زنان و مامایی در مرداد و شهریور 96 دانشجو ندارد .
 گروه زنان و مامایی در بهمن ماه 95 دانشجو ندارد .
 گروه زنان و مامایی در اسفند ماه 95 دانشجو ندارد .
کلاس درس دانشجویان زنان و مامایی فروردین و اردیبهشت 96
تقسیم بندی راندهای آموزشی داشجویان زنان ومامایی فروردین و اردیبهشت 96
کشیک داشجویان زنان ومامایی فروردین و اردیبهشت 96
کلاس درس مولاژ داشجویان زنان ومامایی فروردین و اردیبهشت 96
برنامه کلاس درس دانشجویان زنان ومامایی خرداد و تیر 96
کلاس مولاژ دانشجویان زنان و مامایی خرداد و تیر 96
تقسیم بندی دانشجویان زنان و مامایی خرداد و تیر 96
كلاس درس تئوري دانشجويان زنان و مامايي فروردين و ارديبهشت 97
تقسيم بندي دانشجويان زنان و مامايي فروردين و ارديبهشت 97
كلاس درس مولاژ دانشجويان زنان و مامايي فروردين و ارديبهشت 97
كلاس درس دانشجويان زنان خرداد و تير 97
تقسيم بندي دانشجويان زنان خرداد و تير 97
كلاس مولاژ دانشجويان زنان خرداد و تير 97
گروه زنان و مامایی در مرداد و شهریور 97  دانشجو ندارد .
كلاس درس دانشجويان زنان مهر و آبان 97
كلاس درس مولاژدانشجويان زنان مهر و آبان 97
تقسيم بندي دانشجويان زنان مهرو  آبان 97

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir