برنامه درسی کارآموزان گروه زنان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/12-7:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره بالینی یا course plan

سال تحصیلی : 99-98

 

گروه آموزشی:  زنان و مامايي

دوره:

نام درس: بيماريهاي نظري زنان و مامايي

شماره درس :

نام مسوول دوره: خانم دكتر ليلا موسوي سرشت

مکان برگزاری دوره: بيمارستان هاي الزهرا و شهيد بهشتي

شروع و پایان دوره:

طول دوره: دو ماه

آدرس دفتر گروه: بيمارستان ازهرا - دفتر گروه زنان و مامايي

تلفن دفتر گروه: 36201993

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: روزهاي اداري - ساعت 8 الي 14

Email:

هدف کلی دوره:

اهداف اختصاصی دوره:

جدول کلاس‌های نظری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

فروردين و ارديبهشت 98

كلاس هاي نظري كارآموزان زنان و مامايي

اساتيد گروه زنان

11/30

بيمارستان هاي الزهرا و شهيد بهشتي

    درسنامه

2

خرداد و تير 98

كلاس هاي نظري كارآموزان زنان و مامايي

اساتيد گروه زنان

11/30

بيمارستان هاي الزهرا و شهيد بهشتي

   

درسنامه.

3

مرداد و شهريور 98

گروه زنان و مامايي در مرداد و شهريور 98 دانشجو ندارد

--------

--------

--------

-------- --------

.--------

4

مهر و آبان 98

كلاس هاي نظري كارآموزان زنان و مامايي

اساتيد گروه زنان

11/30

بيمارستان هاي الزهرا و شهيد بهشتي

   

درسنامه.

5 آذر و دي 98

كلاس هاي نظري كارآموزان زنان و مامايي

اساتيد گروه زنان

11/30

بيمارستان هاي الزهرا و شهيد بهشتي

    درسنامه
6 آذر و دي 98 كلاس هاي مولاژ كارآموزان زنان و مامايي اساتيد گروه زنان 8

بيمارستان الزهرا

    درسنامه
7 فروردين و ارديبهشت 99

كلاس هاي نظري كارآموزان زنان و مامايي

اساتيد گروه زنان 8-14 كلاس هاي دانشكده پزشكي     درسنامه
8 فروردين و ارديبهشت 99 كلاس هاي مولاژ كارآموزان زنان و مامايي اساتيد گروه زنان 8

بيمارستان الزهرا

    درسنامه
9 تير ماه 99 برنامه راند هاي بالينني اساتيد گروه زنان 8 الزهرا بهشتي امين     فايل
10 خرداد و تير 99

كلاس هاي نظري كارآموزان زنان و مامايي

اساتيد گروه زنان   الزهرا بهشتي امين     در نويد برگزار گرديد
11

مرداد و شهريور 99

گروه زنان و مامايي در مرداد و شهريور 98 دانشجو ندارد

--------

--------

--------

--------

--------

--------

جدول مهارت‌های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی‌های حین دوره)   ------                                                                                                     بارم:

 

ب) تراکمی (ارزشیابی‌های پایان دوره)   در پايان دو ماه بوسيله آزمون كتبي                                                                  بارم:   20 نمره

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

 

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:

 

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:

 

 

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب:

 

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل*:

 

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی:

 

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها:

 

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

 

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت‌های بالینی*:

جدول زمان‌بندی ارائه دوره

ساعت

14-13

ساعت

13-12

ساعت

12-11

ساعت

11-10

ساعت

10-9

ساعت

9-8

ساعت

8-7

روز

ردیف

 

كلاس درس تئوري

كلاس درس تئوري

كلاس درس تئوري

 

 

 

شنبه

1

 

كلاس درس تئوري

كلاس درس تئوري

كلاس درس تئوري

 

 

 

یکشنبه

2

 

كلاس درس تئوري

كلاس درس تئوري

كلاس درس تئوري

 

 

 

دوشنبه

3

 

كلاس درس تئوري

كلاس درس تئوري

كلاس درس تئوري

 

 

 

سه شنبه

4

 

كلاس درس تئوري

كلاس درس تئوري

كلاس درس تئوري

 

 

 

چهارشنبه

5

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

6

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

7

 

* این قسمت توسط گروه‌های آموزشی که ارائه می‌شود تکمیل می‌گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir