برنامه درسی فلوشیپ گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/23-5:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی:  1399-1398

ماه: مرداد 1399

گروه آموزشی:  چشم پزشکی

دوره:  فلوشیپ ویتره و رتین

نام درس: دوره فلوشیپ ویتره و رتین 

شماره درس : 

نام مسوول دوره: دکتر محمدرضا اخلاقی

مکان برگزاری دوره: کلاس درس مرکز آموزشی درمانی فیض

شروع و پایان دوره:98/7/1 لغایت 99/9/31

طول دوره:  15 ماه

آدرس دفتر گروه: میدان قدس - ابتدای خیابان مدرس- مرکز آموزشی درمانی فیض

تلفن دفتر گروه:  34450016

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره:  هر روز اداری هفته از 8 الی 14

                                Email:    Akhlaghi@med.mui.ac.ir

هدف کلی دوره:  

    افزايش مهارتهاي عملي و دانش نظري پزشكان متخصص در حيطه بیماری های شبکیه و نيز توسعه دانش در زير شاخه های ویتره و رتین ، در راستاي ارتقاء كيفيت خدمات تخصصي و آموزش پزشكي و نيز دستيابي به آخرين يافته هاي علمي پزشكي 

اهداف اختصاصی دوره:

1 - افزايش مهارتهاي عملي و دانش نظري پزشكان فوق تخصص در حيطه بیماری های شبکیه

2 - توسعه دانش در زير شاخه های ویتره و رتین

3 - ارتقاء كيفيت خدمات تخصصي و آموزش پزشكي

4 -دستيابي به آخرين يافته هاي علمي پزشكي در زمینه شبکیه

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

99/5/8

ژورنال کلاب ویتره و رتین

 دکتر علی صالحی

8 الی 10

 کلاس درس مرکز

 

 

 

2

99/5/12

کنفرانس(Case Presentation )

  دکتر محمدرضا اخلاقی

8 الی 10

کلاس درس مرکز

 

 

3

98/5/15

ژورنال کلاب ویتره و رتین

دکتر حشمت اله قنبری

8 الی 12

کلاس درس مرکز

 

 

 

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

1

ایندایرکت افتالمولوژی

200

150

100 مورد

2 اسلیت لمپ بیومیکروسکوپی ته چشم بخصوص پریفری رتین 200 150 100 مورد
3 آنژیوگرافی فلورسئین 40 35 30 مورد
4 آنژیوگرافی ICG 15 10 10 مورد
5 OCT 20 15 10 مورد
6 اکوگرافی کره چشم و بخصوص قطب خلفی 40 35 30 مورد
7 تست های الکترو فیزیولوژی چشم 20 15 10 مورد

8

عمل ویترکتومی ساده

20

15

10 مورد

9 عمل ویترکتومی همراه با پروسیجر هایی شامل آندولیزر یا تزریق جایگزین های ویتره 60 60 50 مورد
10 اسکلرال باکلینگ 50 40 30 مورد
11 لیزر درمانی (PRP) 40 35 30 مورد
12 لیزر درمانی (MPC) 30 25 20 مورد
13 لیزردرمانی یا کرایوپکسی برای ROP 15 10 10 مورد
14 لیزردرمانی برای سایر بیماری های رتین و کوروئید 15 10 10 مورد

15

نمونه برداری از ویتره با سوزن ویا ویترکتومی

10

8

5 مورد

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

1- Retina e-dition: Text with Continually Updated Online Reference (3-Volume) by Stephen J. Ryan MD, David R. Hinton MD FRCPC, Andrew P. Schachat MD, Charles P. Wilkinson MD

2 - Retinal Detachment: Priniciples and Practice (American Academy of Ophthalmology Monograph Series) by Daniel A. Brinton M.D. and Charles P. Wilkinson M.D

3 -Uveitis: Fundamentals and Clinical Practice by Robert B. Nussenblatt MD and Scott M. Whitcup MD

4 - Intraocular Tumors: An Atlas and Text by Jerry A Shields and Carol L Shields

5 - Vitreous Microsurgery, Fourth Edition by Steve Charles, Jorge Calzada, and Byron Wood

6 -Vitreoretinal Surgical Techniques, Third Edition by Gholam A. Peyman, Stephen A. Meffert, and Mandi D. Conway

 

منابع فرعی درس:

1 - American Journal of Ophthalmology

2 - Archives of Ophthalmology

3 - British Journal of Ophthalmology

4 - Ophthalmic Surgery, Laser and Imaging

5 - Iranian J of opnt

 

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                                                     بارم:

  • ارتقاء دستیاران فلوشیپ به سطح بعدی منوط به کسب حداقل 60% نمره امتحان کتبی از رفرانس های مربوطه خواهد بود.
  • سایر ارزشیابی ها جهت دستیاران فلوشیپ طبق برنامه های ارزشیابی رزیدنت ها صورت خواهد گرفت.
  • فلوشیپ های پذیرفته شده در این بخش موظفند در تمام ارزشیابی های ارائه شده در این بخش فعالانه شرکت و نسبت به انجام آنها و ارائه نتیجه دقیق اعلام نظر فرمائید.
  • در صورت عدم موفقیت دستیاران فلوشیپ مربوطه در امتحانات فوق تصمیم گیری به عهده شورای گروه خواهد بود.

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                                                                        بارم:

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

برنامه آموزشی ویتره و رتین

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

    کلیه دستیاران در صورت عدم اشتغال بر بالین بیماران بدحال موظف به شرکت در برنامه هاي آموزشی ،اورژانس ، اتاق عمل و درمانگاه  که توسط گروه تدوین و اطلاع رسانی میشود؛ بوده وحضور آنها توسط منشی گروه ثبت میگردد. در صورت غیبت یا تاخیر دستیار باید در اولین فرصت علت موضوع را به دستیار ارشد یا مدیر برنامه دستیاري توضیح دهد. دستیاران موظف به شرکت در کارگاهها و کلاسهاي آموزشی مصوب دستیاري طبق برنامه ریزي انجام شده توسط گروه هستند.آنها همچنین موظف به شرکت در امتحانات کتبی دورهاي گروه که از قبل اعلام میگردد هستند.بر اساس دستورالعمل رسیدگی به پاي بندي دستیاران به اصول حرفه اي مصوب هیئت رئیسه محترم دانشگاه براي یک دستیار، کسر کشیک تشویقی یا کشیک اضافه توبیخی میتواند در نظر گرفته شود.در صورت تکرار و عدم رعایت مراتب فوق، مدیر برنامه دستیاری نسبت به گزارش به مدیر گروه ودر نهایت به دانشکده پزشکی اقدام می نماید . دستیار موظف است قبل ازعزیمت به مرخصی استحقاقی قبلا هماهنگی لازم با دستیار مسیول و مدیر برنامه دستیاری بعمل آورد. درخصوص مرخصی استعلاجی نیز لازم است در اولین فرصت مسیولین ذیربط را در جریان قرار دهد تخطی از موارد ذکر شده منجر به تذکر شفاهی ، کتبی  ، کتبی با درج در پرونده  ، کمیته تخلفات دستیاری و نهایتا ارجاع به دانشکده پزشکی خواهد شد .

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش

       انجام کارهاي عملی بخش و نظارت بر کارهاي دستیاران واینترنها عمدتاً به عهده دستیار فلو شپ است. دستیاران هر بخش موظف به آموزش اصول پرونده نویسی به دستیاران در ابتداي دوره چرخشی ایشان درآن بخش هستند.دستیار هر بخش موظف به آموزش حداقلهاي آموزشی آن بخش به دستیاران در قالب کنفرانسهاي آموزشی درون بخشی و یا راند آموزشی است.در بخشهاي فوق تخصصی طبق ضوابط درون بخشی، بیماران توسط استاد و دستیاران فلوشیپ مورد بحث قرار میگیرند .در شرایط خاص و با رعایت برنامه هاي آموزشی گروه، مسئولیت راند کامل بخش همراه با دانشجویان و دستیاران درصورت عدم حضور استاد به عهده دستیاران فلوشیپاست و در صورت لزوم مسائل بخش را با اساتید مورد بحث قرار میدهند. دربخش هاي داراي دستیار فوق تخصصی در صورت حضور این مسئولیت بر عهده وي خواهد بود.

 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

برنامه آموزشی ویتره و رتین

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

برنامه آموزشی ویتره و رتین

   

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

 

 برنامه آموزشی ویتره و رتین

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

 

برنامه آموزشی ویتره و رتین

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

برنامه آموزشی ویتره و رتین

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

برنامه آموزشی ویتره و رتین

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب

برنامه آموزشی ویتره و رتین

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی

برنامه آموزشی ویتره و رتین

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

روز

ردیف

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

شنبه

1

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

یکشنبه

2

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

دوشنبه

3

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

سه شنبه

4

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

چهارشنبه

5

 

 

 

کنفرانس

کنفرانس

کنفرانس

OPD راند

پنج شنبه

6

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir