برنامه درسی فلوشیپ گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/14-5:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف موضوع
1 طرح دوره بالینی
2 برنامه درسی دوره طبق کوریکولوم توکسیکولوژی صادره از وزارت بهداشت می باشد.
3 طبق برنامه کلاسی آموزش و تدریس بصورت همزمان جهت فلوشیپ پیش بینی شده است.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir