برنامه درسی فلوشیپ گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/10-11:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
طرح دوره بالینی
برنامه درسی دوره طبق کوریکولوم توکسیکولوژی صادره از وزارت بهداشت می باشد.
طبق برنامه کلاسی آموزش و تدریس بصورت همزمان جهت فلوشیپ پیش بینی شده است.
--

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir