برنامه درسی دکترای حرفه ای گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/13-7:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده رشته نام درس نوع درس
پزشکی پزشکی باکتری شناسی پزشکی نظری
باکتری شناسی پزشکی نظری
باکتری شناسی علمی پزشکی عملی
ویروس شناسی پزشکی نظری
داروسازی داروسازی میکروب شناسی داروسازی نظری(ارائه نشده) 
میکروب شناسی عملی داروسازی عملی(ارائه نشده)
ویروس شناسی داروسازی نظری(ارائه نشده)
دندانپزشکی دندانپزشکی میکروب شناسی دندانپزشکی نظری(ارائه نشده)
میکروب شناسی عملی دندانپزشکی عملی(ارائه نشده)
ویروس شناسی دندانپزشکی نظری(ارائه نشده)

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir