برنامه درسی دکترای حرفه ای گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/18-9:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده رشته نام درس نوع درس
پزشکی پزشکی باکتری شناسی پزشکی 1 نظری
باکتری شناسی پزشکی 1 نظری
باکتری شناسی پزشکی 2 نظری
باکتری شناسی پزشکی 2 نظری
باکتری شناسی علمی پزشکی عملی
ویروس شناسی پزشکی نظری
روشهای نمونه گیری عفونت های بیمارستانی نظری
داروسازی داروسازی میکروب شناسی داروسازی نظری (ارائه نشده)
میکروب شناسی عملی داروسازی عملی(ارائه نشده)
ویروس شناسی داروسازی نظری(ارائه نشده)
دندانپزشکی دندانپزشکی میکروب شناسی دندانپزشکی نظری(ارائه نشده)
میکروب شناسی عملی دندانپزشکی عملی(ارائه نشده)
ویروس شناسی دندانپزشکی نظری(ارائه نشده)

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir