برنامه درسی دکترای حرفه ای گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-14:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف عنوان نظری عملی تاریخ اجرا  
1

فیزیولوژی قلب پزشکی

*   1397-98

طرح دوره کد 01

طرح دوره کد 02

2 فیزیولوژی سلول پزشکی *   1397-98 طرح دوره
3 فیزیولوژی قلب، گردش خون، تنفس (داروسازی) *   1397-98 طرح دوره 1-ب
4 فیزیولوژی غدد پزشکی *   1397-98 طرح دوره
5 فیزیولوژی تنفس پزشکی *   1397-98 طرح دوره
6 فیزیولوژی گردش خون پزشکی *   1397-98

طرح دوره کد 01

طرح دوره کد 02

7 فیزیولوژی خون پزشکی *   1397-98 طرح دوره
8 فیزیولوژی عملی   * 1397-98 طرح دوره

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir