برنامه درسی دکترای حرفه ای گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/23-6:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف عنوان نظری عملی تاریخ اجرا  
14 فیزیولوژی قلب کد 02 *   نیمسال اول 99-1398 طرح دوره
13 فیزیولوژی قلب کد 01 *   نیمسال اول 99-1398 طرح دوره
12 فیزیولوژی تنفس     نیمسال اول 99-1398 طرح دوره
11 فیزیولوژی غدد *   نیمسال اول 99-1398 طرح دوره
10 فیزیولوژی خون *   نیمسال اول 99-1398 طرح دوره
9 فیزیولوژی عملی   * نیمسال اول 99-1398 طرح دوره
8

فیزیولوژی قلب پزشکی

*   1397-98

طرح دوره کد 01

طرح دوره کد 02

7 فیزیولوژی سلول پزشکی *   1397-98 طرح دوره
6 فیزیولوژی قلب، گردش خون، تنفس (داروسازی) *   1397-98 طرح دوره 1-ب
5 فیزیولوژی غدد پزشکی *   1397-98 طرح دوره
4 فیزیولوژی تنفس پزشکی *   1397-98 طرح دوره
3 فیزیولوژی گردش خون پزشکی *   1397-98

طرح دوره کد 01

طرح دوره کد 02

2 فیزیولوژی خون پزشکی *   1397-98 طرح دوره
1 فیزیولوژی عملی   * 1397-98 طرح دوره

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir