برنامه درسی دکترای حرفه ای گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/01-9:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده رشته نام درس نوع درس
پزشکی پزشکی
 
مقدمات علوم تشریح 01و 02 و 03 نظری
علوم تشریح غدد درون ریز نظری
حواس ویژه 01 نظری
 حواس ویژه 02  نظری
علوم تشریحی اسکلتی عضلانی 01 نظری
علوم تشریحی اسکلتی عضلانی 02 نظری
علوم تشریحی اسکلتی عضلانی   عملی
علوم تشریحی  قلب و عروق  01 و 02 نظری
علوم تشریحی قلب و عروق عملی
 علوم تشریحی تنفس 01 و 02 نظری/ عملی
آناتومی سر و گردن01 و 02 نظری
آناتومي سر و گردن عملی
علوم تشریحی اعصاب 01 نظری
 علوم تشریحی اعصاب02 نظری
دندانپزشکی علوم تشریحی1 کد22 (این ترم ارائه نمی شود) نظری
علوم تشریحی 1 کد 21(این ترم ارائه نمی شود) نظری
علوم تشریحی 2 نظری
علوم تشریحی 3 کد 21 نظری
علوم تشریحی 3 کد 22 (این ترم ارائه نمی شود) نظری
  علوم تشریح 1 (آناتومی عمومی و بافت شناسی)  (این ترم ارائه نمی شود) عملی


داروسازی

 

تشريح کد 01  نظری
تشریح کد 02 نظری
بافت شناسی کد 01 نظری

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir