برنامه درسی دکترای حرفه ای گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/06-10:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده رشته نام درس نوع درس
پزشکی پزشکی
 

مقدمات علوم تشریح 01و 02 و 03

نظری

عملی

علوم تشریح غدد درون ریز نظری عملی
علوم تشریحی اسکلتی عضلانی نظری
علوم تشریحی اسکلتی عضلانی عملی
علوم تشریحی سر و گردن نظری
علوم تشریحی سر و گردن عملی
علوم تشریحی اعصاب نظری / عملی
علوم تشریحی حواس ویژه نظری / عملی
علوم تشریحی قلب و عروق نظری
علوم تشریحی قلب  و عروق وتنفس عملی
علوم تشریحی تنفس نظری 
علوم تشریحی گوارش نظری 
علوم تشریحی گوارش عملی
علوم تشریحی ادراری تناسلی نظری / عملی
دندانپزشکی علوم تشریحی1 کد22   
علوم تشریحی 2  (این ترم ارائه نمی شود) نظری
علوم تشریحی 3 کد 21 نظری
علوم تشریحی 3 کد 22 (این ترم ارائه نمی شود) نظری
  علوم تشریح 1 (آناتومی عمومی و بافت شناسی)  (این ترم ارائه نمی شود) عملی


داروسازی

 

تشريح کد 01 (این ترم ارائه نمی شود) نظری
تشریح کد 02(این ترم ارائه نمی شود) نظری
بافت شناسی کد 01(این ترم ارائه نمی شود) نظری

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir