برنامه درسی دکترای حرفه ای گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/01/18-7:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده رشته نام درس نوع درس
پزشکی پزشکی باکتری شناسی پزشکی نظری
باکتری شناسی پزشکی نظری
باکتری شناسی علمی پزشکی عملی
ویروس شناسی پزشکی نظری
داروسازی داروسازی میکروب شناسی داروسازی نظری(این ترم ارائه نشده)
میکروب شناسی عملی داروسازی عملی(این ترم ارائه نشده)
ویروس شناسی داروسازی نظری(این ترم ارائه نشده)
دندانپزشکی دندانپزشکی میکروب شناسی دندانپزشکی نظری(این ترم ارائه نشده)
میکروب شناسی عملی دندانپزشکی عملی(این ترم ارائه نشده)
ویروس شناسی دندانپزشکی نظری(این ترم ارائه نشده)

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir