برنامه درسی دکترای حرفه ای گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/07/27-12:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام درس نظری عملی تاریخ اجرا  
11 باکتری شناسی پزشکی *   نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
10 باکتری شناسی  پزشکی   * نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
9 ویروس شناسی پزشکی *   نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
8 باکتری شناسی بین الملل *   نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
7 ویروس شناسی بین الملل *   نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
6 میکروب شناسی داروسازی *   نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
5 میکروب شناسی  داروسازی   * نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
4 ویروس شناسی داروسازی *   نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
3 باکتری شناسی دندانپزشکی *   نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
2 باکتری شناسی  دندانپزشکی   * نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
1 ویروس شناسی دندانپزشکی *   نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir