برنامه درسی دکترای حرفه ای گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/01/27-6:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده رشته نام درس نوع درس
پزشکی پزشکی عمومی ایمنولوژی01 تئوری
ایمنولوژی02  تئوری
ایمنولوژی عملی
ایمنولوژی عملی
طب انتقال خون پزشکی تئوری
داروسازی داروسازی ایمنی شناسی نظری تئوری
ایمنی شناسی عملی عملی
دندانپزشکی دندانپزشکی ایمنی شناسی نظری دندانپزشکی تئوری
ایمنی شناسی عملی دندانپزشکی عملی

*بعضی از دروسی که بارگزاری نشده است در این ترم ارائه نشده اند*

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir