برنامه درسی دکترای حرفه ای گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/23-8:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده رشته نام درس نوع درس
پزشکی پزشکی عمومی ایمنولوژی تئوری و عملی
طب انتقال خون پزشکی تئوری
داروسازی داروسازی ایمنی شناسی نظری تئوری
ایمنی شناسی عملی عملی
دندانپزشکی دندانپزشکی ایمنی شناسی نظری دندانپزشکی تئوری
ایمنی شناسی عملی دندانپزشکی عملی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir