برنامه درسی دکترای حرفه ای گروه آسیب شناسی سال 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/01/31-8:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده رشته نام درس شماره درس نظری عملی واحد
پزشکی پزشکی          
آسیب شناسی عمومی  122412 *   2
آسیب شناسی عمومی 122403   * 1
پاتولوژی 1 122109 *   1.5
پاتولوژی 2 122411 *   2.5
پاتولوژی بالینی 12415 *   1
پاتولوژی عملی 12413   * 1
پزشکی دندانپزشکی آسیب شناسی عمومی 1   *   2
آسیب  شناسی عمومی 2   *   2
آسیب  شناسی عمومی 2     * 2
آسیب شناسی فک و صورت دستیاران        
آسیب شناسی دانشجویان دندانپزشکی  122408 *   2.5
         

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir