برنامه درسی دکترای تخصصی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/06/24-6:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان نظری عملی   تاریخ اجرا
1 اتصویربرداری عملکردی و ساختاری مغز و اعصاب با MRI *   طرح دوره مهر 99
2 تصویربرداری مولکولی *   طرح دوره مهر 99
3 مباحث پیشرفته در پزشکی هسته ای *   طرح دوره مهر 99
4 اصول و مبانی شبیه سازی مونته کارلاو و کاربرد آن در پزشکی *   طرح دوره مهر 99
5 مباحث جدید در براکی تراپی *   طرح دوره مهر 99

برنامه درسی دکترای تخصصی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir