برنامه درسی دکترای تخصصی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/06/06-12:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نیمسال نام درس نظری عملی واحد

اول

گرايشهای تصويربرداري پزشكي

 راديوبيولوژي ، دوزيمتري و حفاظت

 پزشكي‌هسته‌اي

 پرتودرماني

 پرتوهاي غيريونيزان در تشخيص و درمان

مباني نظري در تشكيل تصوير *   2
امواج و ميدان‌هاي الكترومغناطيس غيريونساز و كاربرد آن در پزشكي *   2
مباحث نوين در فيزيك راديوتراپي * * 2
مباحث جديد در راديوبيولوژي *   2
اصول و مباني شبيه‌سازي مونته‌كارلو و كاربرد آن در پزشكي * * 2

دوم

کلیه گرایشها

تصويربرداري پيشرفته MRI *   2
مباحث ويژه در آشكارسازي و دوزيمتري پرتوها *   2
مباحث نوين در پزشكي هسته‌اي *   2
پردازش تصاوير پزشكي * * 2
راديوبيولوژي كاربردي *   2
روشهاي جديد تصويربرداري مولكولي در پزشكي هسته‌اي *   2
كاربرد‌هاي روش‌هاي شبيه‌سازي مونته كارلو در راديوتراپي *   1
  محاسبات نوين دوز  و سيستم‌هاي طراحي درمان در راديوتراپي *   2
  راديوبيولوژي باليني و آنكولوژي پرتويي *   1

سوم

کلیه گرایشها

روشهاي نوين در تصويربرداري فراصوتي تشخيصي** * * 2
آناليز كمي تصاوير MR * * 2
تصويربرداري مولكولي *   2
مباحث پيشرفته در تصويربرداري با اشعه ايكس *   2
كارورزي در تصويربرداري *   * 2
مباحث نوين در حفاظت پرتويي *   3
  دوزيمتري و آشكارسازي *   3
  مباني راديوبيولوژي باليني *   2
  راديوبيولوژي سلولي مولكولي *   1
  كارورزي در زمينه دوزيمتري، راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي   * 1
  كاربردهاي روشهاي شبيه‌سازي مونته‌كارلو در پزشكي هسته‌اي * * 2
  آناليز كمي در تصويربرداري پزشكي هسته‌اي *   2
  دوزيمتري داخلي، حفاظت پرتوي در پزشكي هسته‌اي *   2
  مباني كنترل كيفي و ارزيابي عملكرد تجهيزات پزشكي‌هسته‌اي *   2
  كارورزي و كسب مهارتهاي مرتبط با كاربردهاي باليني در پزشكي هسته‌اي *   * 2
  مباني فيزيكي و كاربردي دستگاههاي جديد پرتودرماني *   2
  هدايت و تأييد درمان در راديوتراپي با روش‌هاي تصويربرداري *   2
  مباحث جديد در براكي‌تراپي *   2
  مباحث نوين در پزشكي هسته‌اي *   2
  كارورزي و كسب مهارتهاي باليني در راديوتراپي   * 2
  آثار بيولوژيكي و حفاظت در برابر امواج و ميدانهاي الكترومغناطيس غيريونيزان *   2
  كاربرد روشهاي اپتيكي در نانوتكنولوژي *   1.5
  مباني شيوه‌هاي نوين درماني با امواج غيريونساز *   1.5
  كاربرد بيوپتانسيلها و تحريكات الكتريكي در پزشكي *   2
  بيومديكال اپتيك 1 *   1
  بيومديكال اپتيك 2 *   2
  كارورزي و كسب مهارت در حوزه پرتوهاي غيريونساز *   * 2

چهارم

کلیه گرایشها

پايان‌ نامه   * 22

برنامه درسی دکترای تخصصی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir