برنامه درسی دکترای تخصصی گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/12/24-9:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نیمسال نام درس نظری عملی واحد
اول ایمنی شناسی 1 *   2
ایمنی شناسی2 *   2
بیولوژی سلولی و ملکولی(با گرایش ژنتیک) *   2
ایمنی شناسی بیماریهای عفونی *   1
روشهای آزمایشگاهی در ایمنی شناسی *   3
ایمنوهماتولوژیو بانک خون *   2
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی *   1
بیوانفورماتیک *   1
بیولوژی ملکولی پیشرفته *   2
پروژه تحقیقاتی کوتاه مدت *   2
ایمنولوژی اعضای بدن *   2
واکسن و واکسیناسیون *   2
دوم ایمنوتراپی *   1
ایمنولوژی بالینی *   2
ایمنی شناسی پیشرفته(3) *   2
روشهای پیشرفته ایمنی شناسی و ایمنوشیمی *   3
ایمنی شناسی تولید مثل/ تغذیه *   1
       
       
سوم دوره 1.5 ماهه بالینی پوست *   3
دوره 1.5 ماهه بالینی روماتولوژی *   3
دوره 1.5 ماهه بالینی عفونی *   3
دوره 1.5 ماهه بالینی نقص ایمنی و آلرژی *   3
چهارم پایان نامه     20

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir