برنامه درسی دکترای تخصصی گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/10/28-9:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده ارائه دهنده رشته نام درس شماره درس نظری عملی واحد
پزشکی پزشکی - داروسازی  هماتولوژی بالینی و تشخیصی 122603 *   2
پزشکی  پزشکی هسیتوپاتولوژی آلودگی های انگلی 126625 *   1
پزشکی  پزشکی  هسیتوپاتولوژی آلودگی های انگلی 126667   * 1

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir