برنامه درسی دکترای تخصصی فیزیولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/11/06-10:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان نظری عملی تاریخ اجرا
1 فیزیولوژی سلول *   نیمسال دوم 99-400
2 فیزیولوژی گوارش *   نیمسال دوم 99-400
3 فیزیولوژی کلیه *   نیمسال دوم 99-400
4 روشهای فیزیولوژی * * نیمسال دوم 99-400
5 فیزیولوژی عمومی (بیوالکتریک) *   نیمسال دوم 99-400

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir