برنامه درسی دکترای تخصصی فیزیولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/07/30-8:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان نظری عملی تاریخ اجرا  
1 فیزیولوژی غدد درونریز *   1397-98 طرح دوره
2 فیزیولوژی تنفس *   1397-98 طرح دوره

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir