برنامه درسی دکترای تخصصی طب ایرانی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/09/24-19:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان شماره درس نظری عملی طرح دوره تاریخ اجرا
5

کلیات و امور طبیعیه

314619 1/5 -

طرح دوره 

نیمسال اول

اسباب و علل و دلایل و علامات 1 (نظری)

616606 4 -

طرح دوره

مفردات و قرابادین 1 (نظری)

814600 2 -

طرح دوره

صرف و نحو و قرائت متون عربی پزشکی

814601 2 -

طرح دوره

قرائت، تفسیر و تصحیح متون فارسی

616607 2 1 طرح دوره
4

سیستم اطلاع رسانی پزشکی

616500 0/5 0/5 طرح دوره نیمسال دوم

مفردات  و قرابادین 2 (عملی)

314635 - 2/5 طرح دوره 

اسباب و علل و دلایل و علامات 2 (عملی)

814604 - 2 طرح دوره

تدابیر حفظ الصحه و اصول پیشگیری

814602 1 1 طرح دوره

   اخلاق، حقوق و فقه پزشکی

9999941 1 - طرح دوره
3

اصول و مبانی درمان شناسی 1

814606 2 - طرح دوره نیمسال سوم

روش تحقیق در پزشکی کلاسیک و سنتی

980638 1 1 طرح دوره

اعمال یداوی و جراحی صغیر (نظری)

814609 1 - طرح دوره

اعمال یداوی و جراحی صغیر (عملی)

814608 - 2 طرح دوره

تغذیه اختصاصی

418539 1 1 طرح دوره

کارورزی 1

814610 - 2 طرح دوره
2

اصول و مبانی درمان شناسی 2

814607 2 - طرح دوره نیمسال چهارم

مباحث جامع پزشکی ایرانی - اسلامی

814605 3 - طرح دوره

اصول منطق و کاربرد آن در پزشکی

9999940 1 - طرح دوره
فوریتها و شیوه های نوین تشخیص و درمان بیماریها در پزشکی کلاسیک 138600 1 3 طرح دوره

کارورزی 2

814611 - 2 طرح دوره
1

پایان نامه

814617 - - طرح دوه بعد از آزمون جامع
 

 

 

 

 

                

                              

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir