برنامه درسی دستیاری آسیب شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/08/07-14:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
شرح وظایف دستیاران مرکز اموزشی درمانی  امید برنامه آموزشی دستیاران شرح وظایف دستیاران موضوع
دستیاران سال اول دستیاران سال اول سال اول برنامه روتیشن سال 96-95 دستیاران
دستیاران سال دوم   سال دوم برنامه کلاس دستیاران  سال تحصیلی 96-95
دستیاران سال سوم   سال سوم  برنامه کلاس دستیاران 92
       برنامه کلاس دستیاران سال 91
      برنامه آموزشی دستیاران سال 90
      برنامه های آموزشی دستیاران 89
       

 

 

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir