برنامه درسی دستیاران گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/12/27-12:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 

سال تحصیلی:  99-98

 

گروه آموزشی:   آسیب شناسی

دوره:    دستیاری

نام درس:  آسیب شناسی آناتومیکال و کلینیکال

شماره درس :   ندارد

نام مسوول دوره:   خانم دکتر اسکندری

مکان برگزاری دوره: بخش پاتولوژی بیمارستان الزهرا(س)

شروع و پایان دوره: مهرماه 98  - اسفندماه 98

طول دوره:   6 ماه

آدرس دفتر گروه: دانشکده پزشکی - گروه آسیب شناسی

تلفن دفتر گروه: 37929075- بخش پاتولوژی 36691565

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: همه روزه از ساعت 8-12 با بخش پاتولوژی بیمارستان کاشانی

Email: pathology@med.mui.ac.ir

هدف کلی دوره: افزایش مهارت های دستیاران آسیب شناسی در زمینه آناتومیکال و کلینیکال

اهداف اختصاصی دوره: 

1 - دستیار در پایان دوره بتوانداصول کلی فلوسیتومتری را بداند

2 -دستیار در پایان دوره بتواند ستیولوژی بیماریهای تیروئید را توضیح دهد

3 - دستیار در پایان دوهر بتواند پاتولوژی پولیپ های دستگاه گوارش را شناخته و تشخیص دهد

4 - دستیار در پایان دوره با پاتولوژی ضایعات ملانوسیتیک پوست را تشخیص دهد

5 - دستیار در پایان دوره با پاتولوژی بیماریهای زنان - بیماریهای ویروسی - بیماری های پروستات  آشنا شده و تشخیص دهد

 و ....

جدول کلاس‌های نظری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

7/7/98

خانم دكتر حيدرپور

فلوسیتومتری

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

2

4

.

2

9/7/98

خانم دكتر حيدرپور

سیتولوژی بیماریهای تیروئید

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

سیتولوژی بیماریهای تیروئید

4

.

3

14/7/98

آقاي دكتر صانعي

پولیپ های دستگاه گوارش

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

2

4

.

4

16/7/98

خانم دكتر درخشان

ماکروسکوپی ضایعات پوستی

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

2

4

.

5

21/7/98

آقاي دكتر صانعي

پولیپ های دستگاه گوارش

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

     

6

23/7/98

خانم دكتر درخشان

ضایعات ملانوسیتیک پوست

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

ضایعات ملانوسیتیک پوست    

7

28/7/98

خانم دكتر محمدي زاده

بیماریهای زنان (ولو)

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

بیماریهای زنان (ولو)    

8

30/7/98

خانم دكتر محمدي زاده

بیماریهای زنان (ولو)

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

بیماریهای زنان (ولو)    

9

12/8/98

خانم دكتر هدايت

بیماریهای ویروسی

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

     

10

14/8/98

خانم دكتر هدايت

بیماریهای ویروسی

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

     

11

19/8/98

خانم دكتر رجبی

لام آموزشی بیماریهای پوست

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

     

12

21/8/98

خانم دكتر محمدي زاده

بیماریهای زنان (واژن)

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

بیماریهای زنان (واژن)    

13

26/8/98

خانم دكتر محمدي زاده

بیماریهای زنان (واژن)

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

بیماریهای زنان (واژن)    

14

28/8/98

خانم دكتر مختاري

لام آموزشی آناتومیکال

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

     

15

3/9/98

خانم دكتر حيدرپور

بیماریهای پروستات

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

بیماریهای پروستات    

16

5/9/98

خانم دكتر نعيمي

ضایعات التهابی برست

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

     

17

10/9/98

خانم دكتر نعيمي

ضایعات اپی تلیالی برست

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

     

18

12/9/98

خانم دكتر محزوني

لام آموزشی بیماریهای اعصاب

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

     

19

17/9/8

خانم دكتر برادران

بیوشیمی

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

     

20

19/9/98

خانم دكتر محمدي

ایمنی

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

ایمنی    

21

24/9/98

خانم دكتر درخشان

ضایعات ملانوسیتیک پوست

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

ضایعات ملانوسیتیک پوست    

22

26/9/98

خانم دكتر محمدي

ایمنی

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

 ایمنی    

23

1/10/98

خانم دكتر درخشان

لامهای بورد تخصصی

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

     

24

3/10/98

خانم دكتر درخشان

ضایعات ملانوسیتیک پوست

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

     

25

8/10/98

خانم دكتر محمدي

ایمنی

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

ایمنی    

26

10/10/98

خانم دكتر نعيمي

بیوپسی کلیه

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

     

27

15/10/98

خانم دكتر نعيمي

بیوپسی کلیه

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

     

28

17/10/98

خانم دكتر رجبی

لامهای آموزشی بیماریهای زنانن

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

     

29

22/10/98

خانم دكتر برادران

بیوشیمی

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

     

30

24/10/98

خانم دكتر اسكندري

ایمونوهماتولوژی

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

     

31

29/10/98

خانم دكتر حيدرپور

بیماریهای پروستات

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

بیماریهای پروستات    

32

1/11/98

خانم دكتر اسكندري

ایمونوهماتولوژی

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

     

33

6/11/98

خانم دكتر برادران

کنترل کیفی

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

     

34

8/11/98

خانم دكتر اسكندري

ایمونوهماتولوژی

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

     

35

13/11/98

خانم دكتر محمدي

ایمنی

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

 ایمنی    

36

15/11/98

خانم دكتر اسكندري

ایمونوهماتولوژی

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

     

37

20/11/98

خانم دكتر اسكندري

ایمونوهماتولوژی

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

     

38

27/11/98

خانم دكتر رجبی

لام آموزشی

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

     

39

29/11/98

خانم دكتر اسكندري

ایمونوهماتولوژی

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

     

40

4/12/98

خانم دكتر محمدي

ایمنی

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

 ایمنی    

41

6/12/98

خانم دكتر محزوني

لام آموزشی

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

     

42

11/12/98

آقاي دكتر صانعي

لام آموزشی

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

     

43

13/12/98

آقاي دكتر طالبي

لام آموزشی

11-8

کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا

     

جدول مهارت‌های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

1

آشنایی با تهیه بافت آسیب شناسی جراحی- آسیب شناسی سلولی و کالبد گشایی تشخیصی

تعاد نمونه جهت یک دستیار در هر بلوک

   

2

بیوشیمی بالینی

200

100 100

3

سرولوژی – ایمونولوژی پزشکی

420

210 210

4

آسیب شناشی مایعات بدن

420

210 210

5

هماتولوژی – انعقاد و هماتوپاتولوژی

750

350 350

6

ویروس شناسی پزشکی

150

75 75

7

قارچ شناسی پزشکی

420

210 210

8

باکتری شناسی پزشکی

480

240 240

9

انگل شناسی پزشکی

420

210 210

10

طب انتقال خون و ایمونوهماتولوژی

250

125 125

11

آسیب شناسی مولکولی و سیتوژنتیک

600

300 300

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

Gray- Henrey_ Rabbin,s - Ackerman

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):  

سایررفرنس های به روز کلینیکال و آناتومیکال پاتولوژی

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی‌های حین دوره)     60نمره کتبی  درون بخشی- 30 نمره اخلاق -20 نمره dops - آسکی آذر و اسفندماه                بارم:   100 نمره 

 

ب) تراکمی (ارزشیابی‌های پایان دوره)                ارتقا تیرماه                                                                                 بارم:  90 نمره 

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

   بصورت مبسوط قوانین در دفترچه دستیاری موجود می باشد.

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

    تاکید زیاد بر روی اجرای قوانین آموزشی و درمانی وجود دارد و در صورت عدم انجام توسط دستیاران، تذکر شفاهی و کتبی داده خواهد شد. 

                   
                     
 

شرح وظایف فراگیران در بخش: 

شرح وظايف دستيار سال اول

 بررسي اسميرهاي خون محيطي و گزارش آنها

- دستيار سال اول تا ٥ ماه بعد از شروع دستياري تنها آبزرور پاس بافت رزيدنت سال بالا ست

- دستيارسال اول پس از ٥ ماه شروع دوره ي دستياري طبق برنامه ي تنظيم شده موظف به پاس بافت مي باشد

 اصلاح گزارشات پاتولوژي و سيتولوژي تايپ شده توسط منشي ، دستيار موظف است تا پايان ماه كليه ي گزارشات تايپ شده ي ماه جاري را قبل از امضا توسط اتند مربوطه اصلاح كامپيوتري كند.

- تماس با بيمار و پيگيري جهت اخذ شرح حال و سابقه ي پزشكي

- آموزش بررسي و گزارش نمونه هاي پاتولوژي ، سيتولوژي و هماتولوژي تحت نظارت دستيار سال بالاتر

شرح وظايف دستيار سال دوم

- بررسي نمونه هاي پاتولوژي ، هماتولوژي، سيتولوژي و گزارش آنها قبل از sign out توسط اتند مربوطه

- آموزش آبشاري كليه ي نمونه ها به دستيار سال اول

- پاس بافت طبق برنامه ي تنظيم شده

- تماس با بيمار و پيگيري جهت اخذ شرح حال و سابقه ي پزشكي

- پيگيري برش مجدد از بلوك و بافت نمونه هاي پاتولوژي و دريافت آن پس از حداكثر ٣ روز از تكنسين پاتولوژي

- ثبت درخواست رنگ آميري هاي ايميونوهيستوكميستري در دفتر و پيگيري تحويل لامهاي رنگ شده حداكثرپس از يك هفته

 مشاهده ي اسلايدهاي رنگ آميري شده توسط تكنيك IHC و تفسير آنها و ارائه به اتند مربوطه

شرح وظايف دستيار سال سوم و چهارم

- بررسي نمونه هاي پاتولوژي، هماتولوژي و سيتولوژي و گزارش آنها قبل از sign out توسط اتند مربوطه

- پاس بافت طبق برنامه ي تنظيم شده

- تماس با بيمار و پيگيري جهت اخذ شرح حال و سابقه ي پزشكي

- پيگيري برش مجدد از بلوك و بافت نمونه هاي پاتولوژي و دريافت آنها پس از حداكثر ٣ روز كاري از تكنسين پاتولوژي)درصورت عدم حضور دستيار سال ٢ دربخش(

- ثبت درخواست رنگ آميزيهاي ايميونوهستوكميستري در دفتر و پيگيري تحويل لامهاي رنگ شده حداكثر پس از يك هفته از درخواست

- مشاهده ي اسلايدهاي رنگ آميزي شده توسط تكنيك IHC و تفسير آنها و ارائه به اتند مربوطه

- مشاهده ي اسلايدهاي تهيه شده از خون يا مغز استخوان بيماران فلوسيتومتري و درخواست پانل مناسب

- مشاهده ي نحوه ي تفسير فايل هاي فلوسيتومتري توسط اتند مربوطه

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:     نداریم

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:    نداریم

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب:   نداریم

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل*:  نداریم

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی:   نداریم

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها:  

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:  

ژورنال كلاب قدمت 150 ساله دارد و ابتدا در بیمارستان‌های آمريكا و كانادا جهت پرورش یادگیری عمقی و طولانی‌مدت راه‌اندازی شد. ژورنال كلاب جلسه آموزشی ساده و کم‌هزینه است که گروهی از افراد جهت تسهیم دانش، به‌روز نگه‌داشتن سطح دانش و آگاهی با ادبیات مقالات و متون علمي، فهم و درک اصول کلی عملکرد بر پایه شواهد و توسعه و تقویت مهارت‌های تفکر انتقادی به بحث و تبادل‌نظر در مورد مقالات معتبر می‌پردازند. ژورنال کلاب نقش مهمی در آموزش مداوم و توسعه فردی دارد.

جلسه ژورنال كلاب نبايد حالت سخنراني داشته باشد. در هر جلسه، يك يا چند مقاله مرتبط با موضوع موردبحث ارائه می‌شود و بيشتر بر روش اجراي مطالعه و نقاط قوت و ضعف آن تأکید می‌شود.

اهداف:

 1. به‌روز نگاه‌داشتن اطلاعات پزشکی
 2. ارتقای طبابت بالینی مبتنی بر دانش جدید
 3. آشنایی با مباحث روز طب
 4. ترغیب استفاده از منابع اطلاعاتی غیر از textbook
 5. افزایش توانمندی جستجو و واکاوی منابع
 6. آموزش و توسعه مهارت نقد و ارزیابی پژوهش‌های انجام‌شده و مقالات
 7. آگاهی از انواع روش‌های پژوهش
 8. آشنایی با اصول و روش انجام پژوهش
 9. طراحی پژوهش‌های بعدي
 10. آماده شدن جهت امتحان بورد
 11. بهبود عادت مطالعه
 12. تقويت مهارت عملي آموزش دادن (تقويت مهارت معلمی))

الف) انتخاب مقاله

انتخاب مقاله براي ژورنال کلاب می­تواند صرفاً جهت نقد و تحلیل مقالات منتشرشده در ژورنال‌های تخصصی صورت گيرد، ولی هم‌راستا کردن این جلسات با مسائل واقعی بخش‌ها می­تواند به جذابیت آن بیفزاید بعلاوه با همسوسازی فعالیت‌های بخش درزمینهٔ اثربخشی بالینی می­توان با هم‌افزایی نیروهای موجود کارایی بخش را افزایش داد؛ بنابراین پیشنهاد می­شود که برای تعیین موضوع جلسات ژورنال کلاب‌ها از سناریوهای بالینی واقعی استفاده شود. ازاین‌رو مناسب‌ترین سناریوها را می‌توان در جلسات گزارش صبحگاهی یا راندها انتخاب کرد.

معیارهایی که می‌تواند در انتخاب مقالات اریژینال مناسب براي ژورنال كلاب به شما کمک کند عبارت‌اند از:

 • مقالات متناسب با موضوعات روز
 • مقالات با موضوع عام و قابل‌استفاده براي همه شرکت‌کنندگان
 • جديدترين مقالات مرتبط با موضوع بالینی در نظر شده
 • مقالات با زمينه كاربردي
 • اولویت‌بندی مقالات ازنظر ارزش علمی و قابلیت بحث:
 1. مطالعات کنترل‌شده تصادفی (Randomized controlled trials)
 2. مطالعات کوهرت (Cohort studies)
 3. مطالعات مورد شاهدی (Case control studies)
 4. بررسی‌های مقطعی (Cross- sectional surveys)
 5. گزارش بیماران (Case- series reports)

دستياران موظف‌اند طبق برنامه تنظیم‌شده ساليانه در هرماه يك نوبت مقاله original و يك نوبت مقاله Review و يا Guideline هاي جديد ارائه نمايند. مقاله‌ها بايد صرفاً از مقاله‌های 3 سال آخر مجلات رفرنس بورد كودكان شامل Pediatrics و Pediatric in Review انتخاب شوند. در صورت نياز دستياران می‌توانند از آرشیو منابع الکترونیکی دستیاری كه در دفتر گروه موجود است استفاده نمايند. راهنمای پیش رو در خصوص مقاله‌های original تهیه‌شده است.

ب) ارائه مقاله

 • زمینه‌های مطالعه:

در این قسمت شما باید با ارائه یکسری اطلاعات ضروری و بیان لزوم انجام مطالعه، شنوندگان را به اهمیت مطالعه (و علت انتخاب مقاله توسط شما!) توجیه کنید. اهداف این قسمت عبارت‌اند از: 1) توضیح مستدل موضوع موردمطالعه و اهمیت بالینی آن، 2) مشخص نمودن تحقیقات بالینی و تئوری که منجر به تحقیق فعلی شده است. در این زمینه ممکن است لازم باشد شما رفرنس‌های بخش Background مقاله و سایر مطالعات انجام‌شده قبلی توسط نویسندگان مقاله را مطالعه کنید. مقایسه مراقبت‌های استاندارد فعلی با آنچه در این تحقیق بررسی گردیده است می‌تواند مفید باشد.

 • متدولوژی مطالعه و نتایج:
 • در این بخش شما باید به‌روشنی مشخصات جمعیت موردبررسی ازجمله معیارهای ورود و خروج (inclusion & exclusion criteria) در نمونه‌گیری را بیان کنید. با استفاده از دیاگرام‌های پاورپوینت می‌توانید به‌روشنی مقایسه بین دو گروه مورد و شاهد را حتی در پیچیده‌ترین مطالعات انجام دهید. در مورد دقت آماری مطالعه (حجم نمونه، تست‌های آماری استفاده‌شده و ...) توضیح دهید. در این خصوص می‌توانید از مشاور آماری کمک بگیرید. به‌صورت شفاهي یا با استفاده از پاورپوینت نتایج اصلی به‌دست‌آمده از پژوهش را بیان کنید.
 • بحث نویسندگان مقاله:

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان و دیدگاه آن‌ها را در مورد نتایج مطالعه ازجمله نتایج غیرمترقبه و یا متناقض بیان کنید. در این قسمت لازم است در مورد این‌که آیا نتیجه‌گیری‌های انجام‌شده با داده‌های به‌دست‌آمده در مطالعه هم‌خوانی دارند قضاوت کنید.

ج) نقد مقاله

این بخش از ارائه شماست که بیشترین تأثیر را در ارزشیابی ارائه شما دارد. در صورت علاقه‌مندی می‌توانید از سری مقالاتی که در نشریه JAMA تحت عنوان "User's guide to the medical literature" منتشرشده است و از لینک زیر به‌رایگان قابل‌دسترسی است استفاده کنید.

http://jamaevidence.mhmedical.com/book.aspx?bookID=847

هرچند بیان کامل نحوه نقد مقاله خارج از چارچوب این نوشتار است اما برخی از نکات مهمی که باید در این زمینه درنظر داشته باشید به شرح زیر است:

 • مداخله (مداخله های) انجام‌شده بر روی بیماران:
  • آیا مداخله به شکل صحیح انجام‌شده است؟
  • در صورت بررسی اثر دارویی، آیا دوز و اندازه دارو (درصورتی‌که مداخله دارویی باشد) مناسب بوده است؟
 • قدرت شواهد: قدرت شواهد از سه جنبه بررسی موردبررسی قرار می­گیرد:
  • طراحی و نوع مطالعه: بررسی اینکه آیا بهترین نوع مطالعه برای سؤال موردنظر انتخاب‌شده است؟
  • متدولوژی مطالعه: بررسی مطالعه ازنظر کنترل تورشهای احتمالی ازجمله رعایت شرایط تصادفی سازی مطالعه به‌طور مناسب، تعداد کم بیماران شرکت‌کننده در مطالعه که در ادامه پژوهش از آن خارج‌شده‌اند و ...
  • دقت آماری مطالعه: بررسی اینکه آیا پژوهشگر حجم نمونه مناسب برای مطالعه جمع‌آوری کرده است یا خیر، آیا تست‌های آماری استفاده‌شده مناسب بوده‌اند؟
 • اندازه اثر: اندازه اثر در حقیقت میزان تأثیر مداخله بر پیامد است که با شاخص‌های مختلفی اندازه‌گیری می­شود. اندازه‌ای که در مطالعات گزارش می­شوند لازم است تا از دو جنبه بررسی شود:
  • اهمیت بالینی: بررسی اندازه اثر ازنظر اهمیت بالینی بستگی به نوع پیامد دارد و میزانی از تغییر پیامد که ازنظر بالینی قابل‌توجه است بیانگر اهمیت بالینی است
  • قابل‌اعتماد بودن اندازه اثر: بستگی به بازه اطمینان (confidence interval) آن دارد. بازه اطمینان وسیع میزان قابل‌اعتماد بودن اندازه اثر گزارش‌شده را کم می­کند.

با استفاده از مفهوم تعداد موردنیاز برای درمان "number needed to treat (NNT)" می‌توانید میزان تأثیر واقعی یک مداخله بالینی را بر عملکرد بالینی بسنجید. علاوه بر این با دخیل کردن میزان عوارض مهم آن مداخله و نیز هزینه‌های مالی در NNT ارزیابی دقیق‌تری از تأثیر واقعی آن مداخله در عمل به دست آورید.

 • تحلیل نتایج: با استفاده از تحلیل پیامد اندازه‌گیری شده و اندازه اثر آن نتیجه‌گیری و تفسیر نهایی باید توسط تیم متخصصین در قالب‌های زیر انجام شود:
  • آیا نتیجه این مطالعه برای تصمیم سازی بالینی کافی است؟
  • اگر به مطالعات دیگری نیاز است این مطالعات چه نواقصی از مطالعه فوق باید را پوشش دهند؟
  • با توجه به این معیارها نتایج موردبررسی در مطالعه قابلیت تعمیم‌پذیری به بیماران ما را دارند یا خیر؟ در صورت بله نتایج مطالعه در برنامه‌های آموزشی بخش چگونه وارد ­شود؟
  • آیا پژوهش بومی برای پوشش نواقص مطالعه لازم است؟
 • سایر موارد مهم
  • آیا جوانب اخلاقی در نظر گرفته‌شده است؟
  • آیا از بیماران رضایت‌نامه گرفته‌شده است؟
  • آیا تضاد منافعی وجود داشته است؟
 • در این زمینه توصیه می‌شود مقاله «چگونه ژورنال کلاب را اداره کنیم؟» نوشته آقای دکتر رضا شریعت محرری و دکتر حسین اصل سلیمانی را مطالعه کنید. (اصل مقاله بر روی سایت گروه موجود است)

د) نتیجه‌گیری، به‌کارگیری و راهنمایی‌های آینده:

پیام نهایی نویسندگان "take-home message" را همراه با تفسیر خودتان از مطالعه را بیان کنید. ديدگاه خود را بيان كنيد و در مورد اينكه چرا اين مطالعه به نظر شما مهم و يا جالب بود توضيح دهيد. سپس از فرصت استفاده كرده و به جنبه‌های جدیدی که این تحقیق می‌تواند ایجاد کند بپردازید. آيا به نظر شما نتايج اين مطالعه می‌تواند منجر به تغيير در عملكرد باليني و يا انجام تحقيقات بيشتر در اين زمينه شود؟ اگر بله چگونه؟ در مورد مطالعات درماني، آيا جهت‌گیری‌های آينده ممكن است منجر به استفاده از اين دارو و يا روش درماني به‌عنوان خط اول درمان شود و يا از آن‌ها در كنار ساير رژیم‌های درماني استفاده شود؟ و يا منجر به تحقيقات جهت توليد داروهاي مشابه شود؟ جستجو در Pubmed و ساير منابع اطلاعاتي در خصوص بررسی‌های باليني مشابه و يا مشورت با افراد صاحب‌نظر می‌تواند پاسخ برخي از اين سؤال‌ها را در اختيار شما بگذارد.

ﻫ) توصیه‌ها:

 1. درانتخاب مقالات دقت كنيد. آیا مقاله‌ای که انتخاب کرده‌اید باعث ترغیب شما و یا دیگران به تغییر در فکر و عملکرد می‌شود؟ مطمئناً انتخاب موضوعات جذاب در نحوه ارزشيابي ارائه شما توسط حاضرين تأثیر دارد.
 2. موضوع مقاله خود را در فرصت مقتضي انتخاب نماييد (حداقل 4 تا 6 هفته قبل از زمان ارائه) و مناسب بودن موضوع و محتواي مقاله را با يكي از اساتيد كنترل كنيد و درصورت امکان از ایشان بخواهید در تحلیل نتایج در جلسه کامنت بدهند.
 3. مقاله انتخاب‌شده را در فرصت مناسب (حداقل دو هفته قبل از زمان ارائه) در سايت گروه براي مطالعه قبل از جلسه به اشتراك بگذاريد.
 4. ازPower point با اسلايدهاي ساده استفاده كنيد.
 5. بهتر است مقاله با كلمات و جملات خودتان بيان كنيد و نه جملات نويسندگان مقاله!
 6. با تنظیم تن صدا روی نکات کلیدی مقاله تأکید كنيد ودر انتها نتیجه‌گیری روشنی از مقاله بیان كنيد.
 7. مدیریت مناسب زمان بسيار مهم است. زمان پيشنهادي یک ارائه مناسب ژورنال به شرح زير است:

الف) زمینه‌هایانجام مطالعه (3 دقيقه)

ب) بيان يك مورد باليني فرضي و يا واقعي (يك اسلايد و به‌طور مختصر) (2 دقيقه)

پ) ارائه متدولوژی مطالعه و نتایج (10 دقيقه)

ت) نقدمقاله (10 دقيقه)

ث) نتیجه‌گیری،به‌کارگیریوراهنمایی‌های آینده (5 دقيقه)

 1. يكي از مهم‌ترین معيارهاي ارائه موفق شركت حاضرين در جلسه در بحث است. هميشه سؤال‌هایی را براي پرسيدن از افراد حاضر در جلسه آماده داشته باشيد.
 2. هميشه افراد در مورد مقاله‌ها نظرات متفاوتي دارند از انتقاد آن‌ها به آنچه در مقاله بیان‌شده ناراحت نشويد! توانایی شما در ارائه خوب مقاله و پاسخگویی مناسب به سؤال‌هایمطرح‌شده از طرف حاضرین می‌تواندمقدمه‌ای باشد برای ارائه‌های موفق شما در مجامع بزرگ‌تر و بین‌المللی.

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت‌های بالینی*: شامل دستیاران گروه آسیب شناسی نمی شود

جدول زمان‌بندی ارائه دوره

ساعت

14-13

ساعت

13-12

ساعت

12-11

ساعت

11-10

ساعت

10-9

ساعت

9-8

ساعت

8-7

روز

ردیف

بخش آناتومیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهدا بخش آناتومیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهدا بخش آناتومیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهدا بخش آناتومیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهدا بخش آناتومیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهدا بخش آناتومیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهدا بخش آناتومیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهدا

شنبه

1

بخش آناتومیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهدا بخش آناتومیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهدا بخش آناتومیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهدا بخش آناتومیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهدا کلاس تئوری دستیاران کلاس تئوری دستیاران کلاس تئوری دستیاران

یکشنبه

2

بخش آناتومیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهدا بخش آناتومیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهدا بخش آناتومیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهدا بخش آناتومیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهدا بخش آناتومیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهدا بخش آناتومیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهدا بخش آناتومیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهدا

دوشنبه

3

بخش کلینیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهد بخش کلینیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهد بخش کلینیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهد بخش کلینیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهدا کلاس تئوری دستیاران کلاس تئوری دستیاران کلاس تئوری دستیاران

سه شنبه

4

بخش کلینیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهد بخش کلینیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهد بخش کلینیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهد بخش کلینیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهد بخش کلینیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهد بخش کلینیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهد بخش کلینیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهد

چهارشنبه

5

بخش کلینیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهد بخش کلینیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهد بخش کلینیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهد بخش کلینیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهد بخش کلینیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهد بخش کلینیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهد بخش کلینیکال بیمارستان های الزهرا- کاشانی- امام حسین - سیدالشهد

پنج شنبه

6

تعطیل تعطیل تعطیل تعطیل تعطیل تعطیل تعطیل

جمعه

7

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir