برنامه درسی دستیاران پزشک خانواده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/31-20:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نیمسال نام درس نظری عملی واحد
اول   *    
       
       
       
       
دوم        
       
       
       
       
       
سوم        
       
       
       
       
       
چهارم پایان نامه   *  

 

موضوع
برنامه کشیک شهریور ماه 96 کلینیک پزشک خانواده اساتید
برنامه کشیک مرداد ماه 96 کلینیک پزشک خانواده اساتید
برنامه تیر ماه 96 هیات علمی گروه پزشک خانواده
برنامه کارگاه ماه اول دستیاران پزشک خانواده ورودی تیر ماه 96
طرح درس مشاوره تغذیه و درمان چاقی
طرح درس اصول پرووزال نویسی
طرح درس اصول تجویز منطقی دارو و نسخه نویسی
طرح درس EBM
برنامه ژورنال کلاب دستیاران پزشک خانوده در سال 96
برنامه کشیک مرداد ماه 96 کلینیک پزشک خانواده بیمارستان امین
برنامه کشیک تیر ماه 96 کلینیک پزشک خانواده امین
برنامه خرداد 96 کلینیک پزشک خانواده بیمارستان امین
برنامه فروردین-اردیبهشت 96 کلینیک پزشک خانواده بیمارستان امین
برنامه دستیاران ورودی آذر 95
برنامه دستیاران ورودی اردیبهشت 95

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir