برنامه درسی دستیاران پزشک خانواده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/05/07-8:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

طرح دوره  بالینی یا course plan

دستیاری

سال تحصیلی: نیم سال دوم 99-98

دوره: چهارم

گروه آموزشی: پزشکی اجتماعی و خانواده

مکان برگزاری دوره: کلینیک پزشک خانواده ابن سینا

نام مسوول دوره: دکتر رضا خدیوی

طول دوره: 3 سال

شروع و پایان دوره: اول  شهریور 99 - اول شهریور 1401

تلفن دفتر گروه: 37928110

آدرس دفتر گروه: خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان شماره 3

Email:

Khadivi@med.mui.ac.ir

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: شنبه 8-10

هدف کلی دوره:

دانش آموخته ی تخصص پزشک خانواده بایستی به درجه ای از توانمندی علمی و عملی برسد که قادر باشد در نقش هاي زیر فعالیت نماید:

  • پیشگیري و بالینی مراقبت (clinical and preventive care) 
  • آموزش دهنده سلامت(Health Education)
  •  هماهنگی و مديريت، رهبري  (management, leadership and coordination)
  • پژوهشگر (researcher)
  •  مشاوره (consultant)
  • خدمات حمايتی (advocacy)

اهداف اختصاصی دوره:

 

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

مشاهده

اجرای زیر نظر

اجرای مستقل

1

گردآوري و ثبت اطلاعات 

*

*

*

2

استدالل باليني ، تشخيص و تصميم گيري براي بيمار

*

*

*

3

اداره بيماران و مراجعين ) Management Patients or Clients

*

*

*

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

الف- کتب اصلی:

  • Rakel textbook of family medicine
  • Uptodate
  • برنامه هاي سلامت و گايدلاين هاي كشوري

توضیح : پس از تشکیل هیئت ممتحنه ، سیاستگذاري و ارزشیابی دوره ، اعضا مباحث مندرج در مجموعه را بررسی و در صورتیکه مباحث در منابع فوق آورده نشده باشد ، از رفرانسهاي معتبر دیگر تامین خواهند نمود .

ب- مجلات اصلی:

Journal of the American Board of Family Medicine

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)   

- ارزیابی انتهای دوره چرخش ماهیانه دستیاران(در قالب ارزیابی تکوینی دستیار 40 نمره ) 

- ارزیابی در حیطه پای بندی به اصول حرفه ای (30 نمره) 

- لاگ بوک ( 40 نمره )

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)

- آزمونهای کتبی دوره ای (30 نمره )

- ارزیابی دوره ای عملکرد دستیاران  ( 30 نمره )                               

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 1. حضور در کلیه برنامه هاي آموزشی (گزارشات صبحگاهی – راندهاي کاري و آموزشی – درمانگاه – کشیكهاي شبانه – توموربورد – سیپیسی – و غیره ) و نظارت بر حضور سایر فراگیران از طریق واگذاري مسئولیت ، پیگیري تلفنی و حضور در کشیكها ، سرکشی به درمانگاهها و اورژانسها و نظایر آن ، به منظور ایجاد تدریجی مسئولیتپذیري اجتماعی در خود و فراگیران دیگر .

 2. حضور به موقع بر بالین بیماران اورژانس 

3. توجه به عملکرد عمومی خود و فراگیران دیگر نظیر  عملکرد ارتباطی اجتماعی ، نحوه پوشش ، نظم و انضباط ( از طریق رعایت مقررات Code Dress) ، ارائه بازخورد به فراگیران دیگر و تاکید بر الگو بودن خود

 4. توجه اکید به عملکرد تخصصی خود و فراگیران دیگرنظیر( اخذ شرح حال و معاینات تخصصی بیماران ، درخواست منطقی آزمایشات ، تفسیر و ادغام یافتههاي بالینی و پاراکلینیکی ، استنتاج و قضاوت بالینی ، تشخیص بیماري ، تصمیم گیري هاي بالینی ، تجویز منطقی دارو ، انتخاب و انجام اقدامات درمانی ، طرز درخواست مشاورههاي پزشکی، ارجاع بیماران ، اقدامات پژوهشی ، استفاده از رایانه و نرم افزارهاي تخصصی و پیگیري بیماران ) از طریق اهمیت دادن به تکمیل مستمر لاگ بوک و جلب نظارت مستقیم استادان به منظور کاستن از فراوانی سوء عملکردها و خطاهاي پزشکی (Malpractices

5. رعایت اخالق پژوهشی در تدوین پایاننامهها بر اساس دستوالعملهاي کمیته اخالق در پژوهش.

6. اجتناب اکید از انجام تحقیقات به خرج بیماران و انجام روشهایی که دستیاران به آن تسلط ندارند

7. اهمیت دادن به نحوه تکمیل و تنظیم پروندههاي پزشکی ، به طوري که در حال حاضر و آینده به سهولت قابل استفاده باشند 

 

شرح وظایف فراگیران در کلاس تئوری :

مشارکت فعال در مباحث ارایه شده

ارائه مباحث تعیین شده توسط استاد

انجام تکالیف محوله

شرح وظایف فراگیران در مرکز جامع سلامت:

ویزیت مراجعه کنندگان و انجام مراقبت ها و ثبت در سامانه سیب

شرح وظایف فراگیران در کلینیک پزشک خانواده :

ویزیت بیمارن ارجاعی به سطح دو و انجام مراقبت ها و ثبت بازخورد در سامانه سیب   

 

جدول زمان بندی ارائه دوره:

 

ساعت 13-14

ساعت 12-13

ساعت 10-12

ساعت 8-10

دستیاران

روز

ردیف

روتیشن

روتیشن

روتیشن

کلاس درس 

سال اول

شنبه

1

کلینیک پزشک خانواده- ابن سینا

کلینیک پزشک خانواده -ابن سینا

کلینیک پزشک خانواده- ابن سینا

کلینیک پزشک خانواده - ابن سینا

سال دوم

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا 

سال سوم

روتیشن

روتیشن

روتیشن

روتیشن

سال اول

یکشنبه

2

کلینیک پزشک خانواده - ابن سینا

کلینیک پزشک خانواده- ابن سینا

کلینیک پزشک خانواده - ابن سینا

کلینیک پزشک خانواده- ابن سینا

سال دوم

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

سال سوم

روتیشن

روتیشن

روتیشن

روتیشن

سال اول

دوشنبه

3

کلینیک پزشک خانواده - ابن سینا

کلینیک پزشک خانواده -ابن سینا

کلینیک پزشک خانواده- ابن سینا

کلینیک پزشک خانواده- ابن سینا

سال دوم

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

سال سوم

روتیشن

روتیشن

روتیشن

روتیشن

سال اول

سه شنبه

4

کلینیک پزشک خانواده - ابن سینا

کلینیک پزشک خانواده- ابن سینا

کلینیک پزشک خانواده-ابن سینا

کلینیک پزشک خانواده - ابن سینا

سال دوم

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

سال سوم

روتیشن

روتیشن

روتیشن

روتیشن

سال اول

چهارشنبه

5

کلینیک پزشک خانواده- ابن سینا

کلینیک پزشک خانواده- ابن سینا

کلینیک پزشک خانواده - ابنسینا

کلینیک پزشک خانواده -ابن سینا

سال دوم

کلاس درس

ماموریت اموزشی

ماموریت اموزشی

ماموریت اموزشی

سال سوم

روتیشن

روتیشن

روتیشن

روتیشن

سال اول

پنج شنبه

6

کلینیک پزشک خانواده - ابن سینا

کلینیک پزشک خانواده - ابن سینا

کلینیک پزشک خانواده- ابن سینا

کلینیک پزشک خانواده -ابن سینا

سال دوم

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

سال سوم

 

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir