برنامه درسی دستیاران زنان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/21-14:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
كلينيكال كنفرانس و ژورنال كلاپ زنان و مامايي سال 1397
برنامه كلاس درس دستياري سال 1397
منابع آزمون درون گروهي دي ماه سال 1397
اسلايدهاي كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي دوشنبه 97/11/15
اسلايدهاي كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي دوشنبه 97/11/1
اسلايدهاي كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي دوشنبه 97/10/3
اسلايدهاي كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي دوشنبه 97/9/26
اسلايدهاي كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي دوشنبه 97/9/26
اسلايدهاي كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي دوشنبه 97/9/12
اسلايدهاي كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي دوشنبه 97/9/5
اسلايدهاي كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي دوشنبه 97/8/28 مشترك با اطفال
اسلايدهاي كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي دوشنبه 97/8/7
اسلايدهاي كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي دوشنبه 97/7/30
اسلايدهاي كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي دوشنبه 97/7/23
اسلايدهاي كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي دوشنبه 97/7/16
اسلايدهاي كلينيكال كنفرانس زنان دوشنبه 97/7/9
اسلايد كلينيكال كنفرانس زنان زنان ومامايي دوشنبه 97/7/2  ( 3 )
اسلايد كلينيكال كنفرانس زنان زنان ومامايي دوشنبه 97/7/2  ( 2 )
اسلايد كلينيكال كنفرانس زنان زنان ومامايي دوشنبه 97/7/2  ( 1 )
اسلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس مورخ دوشنبه 97/3/28 - اسلايد دوم
اسلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس مورخ دوشنبه 97/3/28 - اسلايد اول
اسلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس مورخ دوشنبه 97/3/21
مقاله ژورنال كلاپ مورخ 97/3/3 ( خانم دكتر نقشينه 4 )
مقاله ژورنال كلاپ مورخ 97/3/3 ( خانم دكتر نقشينه 3 )
مقاله ژورنال كلاپ مورخ 97/3/3 ( خانم دكتر نقشينه 2 )
مقاله ژورنال كلاپ مورخ 97/3/3 ( خانم دكتر نقشينه 1 )
سلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس دوشنبه 97/2/31  ( خانم دكتر موحدي - خانم دكتر تشكر )
اسلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس دوشنبه 97/2/17 ( خانم دكتر زارعان )
 مقاله ژورنال كلاپ مورخ 97/2/6 ( خانم دكتر ابراهيم بابايي 2 )
مقاله ژورنال كلاپ مورخ 97/2/6( خانم دكتر ابراهيم بابايي 1 )
مقاله ژورنال كلاپ مورخ 97/1/30 ( خانم دكتر تهراني 7 )
مقاله ژورنال كلاپ مورخ 97/1/30 ( خانم دكتر تهراني 6 )
مقاله ژورنال كلاپ مورخ 97/1/30 ( خانم دكتر تهراني 5 )
مقاله ژورنال كلاپ مورخ 97/1/30 ( خانم دكتر تهراني 4 )
مقاله ژورنال كلاپ مورخ 97/1/30 ( خانم دكتر تهراني 3 )
مقاله ژورنال كلاپ مورخ 97/1/30 ( خانم دكتر تهراني 2 )
مقاله ژورنال كلاپ مورخ 97/1/30 ( خانم دكتر تهراني 1 )
مقاله ژورنال كلاپ مورخ 97/1/23 ( خانم دكتر مائده ابراهيميان )
مقاله ژورنال كلاپ مورخ 97/1/23 ( خانم دكتر ميري 2 )
مقاله ژورنال كلاپ مورخ 97/1/23 ( خانم دكتر ميري 1 )
اسلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس زنان دوشنبه 97/1/27 ( خانم دكتر شهشهان - خانم دكتر كلاته )
اسلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس زنان دوشنبه  97/1/20  ( خانم دكتر محرابيان، خانم دكتر آنديده)
مقالات ژورنال كلاپ مورخ 97/1/16 ( خانم دكتر محموديان 1 )

مقالات ژورنال كلاپ مورخ 97/1/16 ( خانم دكتر محموديان 2 )

مقالات ژورنال كلاپ مورخ 97/1/16 ( خانم دكتر محموديان 3 )

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir