برنامه درسی دستیاران زنان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/16-13:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

موضوع

اصلاحیه کلینیکال و ژورنال مهر تا اسفند 1396

اصلاحیه کلینیکال و ژورنال کلوپ سال 1396

    کلاس درس دستیاری زنان و مامایی سال 1395

کلینیکال کنفرانس زنان و مامایی سال 1395

ژورنال کلوپ زنان و مامایی سال 1395

اصلاحیه کلینیکال کنفرانس و ژورنال کلوپ سال 1395

اسلاید های مربوط به کلینیکال کنفرانس مورخ دوشنبه 95/11/25

اسلاید های مربوط به کلینیکال کنفرانس مورخ دوشنبه 95/12/2

اسلایدهای مربوط به کلینیکال کنفرانس مورخ دوشنبه 95/12/9

اسلایدهای مربوط به کلینیکال کنفرانس مورخ دوشنبه 95/12/16

ژورنال و کلینیکال زنان و مامایی سال 1396

اسلایدهای مربوط به کلینیکال کنفرانس ( خانم دکتر بهنام فر) مورخ دوشنبه 96/1/14

اسلایدهای مربوط به کلینیکال کنفرانس (دکتر صفوی پور متخصص عفونی) مورخ دوشنبه 96/1/14

اسلایدهای مربوط به کلینیکال کنفرانس زنان و مامایی مورخ دوشنبه 96/1/21

اسلایدهای مربوط به کلینیکال کنفرانس زنان و مامایی مورخ دوشنبه 96/1/28

اصلاحیه برنامه کلینیکال کنفرانس و ژورنال کلوپ زنان و مامایی سال 1396

اصلاحیه ژورنال کلینیکال زنان مامایی سال 1396

اسلایدهای مربوط به کلینیکال کنفرانس زنان و مامایی مورخ دوشنبه 96/2/11

اسلایدهای مربوط به ژورنال کلاپ زنان و مامایی مورخ دوشنبه 96/2/11

اسلایدهای مربوط به دقاع از پایان نامه دستیاری خانم دکتر ناظمی

اسلایدهای مربوط به دفاع از پایان نامه دستیاری خانم دکتر احمدپور

اسلایدهای مربوط به کلینیکال کنفرانس زنان و مامایی دوشنبه 96/3/1

اسلایدهای مربوط به دفاع از پایان نامه دستیاری خانم دکتر قریشی

اسلایدهای مربوط به دفاع از پایان نامه دستیاری خانم دکتر متینا جعفری

اصلاحیه نهایی برنامه های کلینیکال کنفرانس وژورنال کلاپ سال 1396

اسلایدهای مربوط به کلینیکال کنفرانس زنان ومامایی دوشنبه 96/3/8

اسلایدهای مربوط به کلینیکال کنفرانس زنان و مامایی دوشنبه 96/3/22

اسلایدهای مربوط به دفاع از پایان نامه دستیاری خانم دکتر شعبانی نیا

اسلایدهای مربوط به دفاع از پایان نامه دستیاری خانم دکتر یزدانی

اسلایدهای مربوط به کلینیکال کنفرانس زنان و مامایی دوشنبه 96/3/29  ( دکتر تقی یار )

اسلایدهای مربوط به کلینیکال کنفرانس زنان و مامایی دوشنبه 96/3/29 ( دکتر عابدی )

عناوین ژورنال کلوپ زنان و مامایی در سال 1396

عناوین کلینیکال کنفرانس زنان و مامایی در سال 1396

اسلايد هاي مربوط به كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي دوشنبه  96/7/3 ( دكتر روح الامين دكتر تشكر )

اسلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي دوشنبه  96/7/17 ( دكترتاج السادات علامه دكتر ترابي پور  )

اسلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي دوشنبه 24 / 7 / 96 ( دكتر دانش دكتر وليان )

اسلايدهاي مربوط به گروه اطفال مشترك با زنان ( كلينيكال 24/ 7 / 96 )

اسلايدهاي مربوط به كلينيكال زنان و مامايي دوشنبه 1 / 8 / 96 ( دكتر نقشينه دكتر ارشد )

اسلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي دوشنبه 8 / 8 / 96 (دكتر تهراني دكتر نوابي)

اسلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي مورخ دوشنبه96/8/15 (دكترتاج السادات علامه دكتر غلاميان)

اسلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي دوشنبه 96/10/4 ( دكتر روح الامين دكتر محموديان )

اسلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي دوشنبه96/10/18 ( دكتر محرابيان دكتر فروغي )

مقاله ژورنال كلاپ مورخ 96/10/28 ( خانم دكتر اسفندياري  )

مقاله ژورنال كلاپ مورخ 96/10/28 ( خانم دكتر اسفندياري 1 )

مقاله ژورنال كلاپ مورخ 96/10/28 ( خانم دكتر اسفندياري 2 )

مقاله ژورنال كلاپ مورخ 96/10/28 ( خانم دكتر اسفندياري 3 )

مقاله ژورنال كلاپ مورخ 96/10/28 ( خانم دكترخانجاني 1)

مقاله ژورنال كلاپ مورخ 96/10/28 ( خانم دكتر خانجاني 2 )

مقاله ژورنال كلاپ مورخ 96/10/28 ( خانم دكتر خانجاني 3 )

اسلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي دوشنبه 96/10/25 ( دكتر زارعان دكتر قائداميني )

اسلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي دوشنبه 96/10/25 ( مشترك با نوزادان )

اسلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي دوشنبه 96/11/2 ( دكتر خاني دكتر كلاته )

اسلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي دوشنبه 96/11/9 (دكتر تهراني دكتر غلاميان )

مقاله ژورنال كلاپ مورخ 96/11/5 ( خانم دكتر دهقان)

مقاله ژورنال كلاپ مورخ 96/11/5 ( خانم دكتر نقشينه)

مقاله ژورنال كلاپ مورخ 96/11/5 (خانم دكتر نقشينه)

مقاله ژورنال كلاپ مورخ 96/11/5 ( خانم دكتر نقشينه )

مقاله ژورنال كلاپ مورخ 96/11/5 (خانم دكتر نقشينه )

مقاله ژورنال كلاپ مورخ 96/11/5 ( خانم دكتر نقشينه )

مقاله ژورنال كلاپ مورخ 96/11/5 ( خانم دكتر نقشينه )

مقاله ژورنال كلاپ مورخ 96/11/5 ( خانم دكتر نقشينه )

مقاله ژورنال كلاپ مورخ 96/11/12 ( خانم دكتر حق شناس )

مقاله ژورنال كلاپ مورخ 96/11/12 ( خانم دكتر اسفندياري )

اسلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي دوشنبه 96/11/16

اسلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي دوشنبه 96/11/23 (خانم دكتر ابراهيم بابايي)

اسلايدهاي مربوط به كنفرانس نازايي دوشنبه  96/11/23  ( خانم دكتر يوسفيان)

مقاله ژورنال كلاپ مورخ 96/12/3 ( خانم دكتر مائده ابراهيميان )

مقاله ژورنال كلاپ مورخ 96/12/3 ( خانم دكتر طاولي )

مقاله ژورنال كلاپ مورخ 96/12/3 ( خانم دكتر خليلي )

مقاله ژورنال كلاپ مورخ 96/12/3 ( خانم دكتر تاج السادات علامه )

مقاله ژورنال كلاپ مورخ 96/12/3 ( خانم دكتر تاج السادات علامه )

مقاله ژورنال كلاپ مورخ 96/12/3 ( خانم دكتر تاج السادات علامه )

اسلايدهاي كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي دوشنبه 96/11/30

اسلايدهاي كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي دوشنبه 96/11/30 ( مشترك با نوزادان )

اسلايدهاي بازآموزي ovarian tumor  ( پرفسور هنجني 1  )

اسلايدهاي بازآموزي ovarian tumor   ( پرفسور هنجني 2 )

مقاله ژورنال كلاپ مورخ 96/11/17 ( خانم دكتر زارعان 1 )

مقاله ژورنال كلاپ مورخ 96/11/17 ( خانم دكتر زارعان 2 )

اسلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس زنان دوشنبه 96/11/21 ( خانم دكتر نقشينه - خانم دكتر نوابي )

مقالات ژورنال كلاپ مورخ 97/1/16 ( خانم دكتر محموديان 1 )

مقالات ژورنال كلاپ مورخ 97/1/16 ( خانم دكتر محموديان 2 )

مقالات ژورنال كلاپ مورخ 97/1/16 ( خانم دكتر محموديان 3 )

اسلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس زنان دوشنبه  97/1/20  ( خانم دكتر محرابيان، خانم دكتر آنديده)

اسلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس زنان دوشنبه 97/1/27 ( خانم دكتر شهشهان - خانم دكتر كلاته )
مقاله ژورنال كلاپ مورخ 97/1/23 ( خانم دكتر ميري 1 )
مقاله ژورنال كلاپ مورخ 97/1/23 ( خانم دكتر ميري 2 )
مقاله ژورنال كلاپ مورخ 97/1/23 ( خانم دكتر مائده ابراهيميان )
مقاله ژورنال كلاپ مورخ 97/1/30 ( خانم دكتر تهراني 1 )
مقاله ژورنال كلاپ مورخ 97/1/30 ( خانم دكتر تهراني 2 )
مقاله ژورنال كلاپ مورخ 97/1/30 ( خانم دكتر تهراني 3 )
مقاله ژورنال كلاپ مورخ 97/1/30 ( خانم دكتر تهراني 4 )
مقاله ژورنال كلاپ مورخ 97/1/30 ( خانم دكتر تهراني 5 )
مقاله ژورنال كلاپ مورخ 97/1/30 ( خانم دكتر تهراني 6 )
مقاله ژورنال كلاپ مورخ 97/1/30 ( خانم دكتر تهراني 7 )
مقاله ژورنال كلاپ مورخ 97/2/6( خانم دكتر ابراهيم بابايي 1 )
 مقاله ژورنال كلاپ مورخ 97/2/6 ( خانم دكتر ابراهيم بابايي 2 )
اسلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس دوشنبه 97/2/17 ( خانم دكتر زارعان )
اسلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس دوشنبه 97/2/31  ( خانم دكتر موحدي - خانم دكتر تشكر )
مقاله ژورنال كلاپ مورخ 97/3/3 ( خانم دكتر نقشينه 1 )
مقاله ژورنال كلاپ مورخ 97/3/3 ( خانم دكتر نقشينه 2 )
مقاله ژورنال كلاپ مورخ 97/3/3 ( خانم دكتر نقشينه 3 )
مقاله ژورنال كلاپ مورخ 97/3/3 ( خانم دكتر نقشينه 4 )
اسلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس مورخ دوشنبه 97/3/21
اسلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس مورخ دوشنبه 97/3/28 - اسلايد اول
اسلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس مورخ دوشنبه 97/3/28 - اسلايد دوم
اصلاحيه ژورنال كلاپ و كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي نيمه دوم سال 1397
اصلاحيه نهايي كلينيكال كنفرانس و ژورنال كلاپ نيمه دوم سال 1397
اسلايد كلينيكال كنفرانس زنان زنان ومامايي دوشنبه 97/7/2  ( 1 )
اسلايد كلينيكال كنفرانس زنان زنان ومامايي دوشنبه 97/7/2  ( 2 )
اسلايد كلينيكال كنفرانس زنان زنان ومامايي دوشنبه 97/7/2  ( 3 )
برنامه كلاس درس دستياران زنان سال 1397
اسلايدهاي كلينيكال كنفرانس زنان دوشنبه 97/7/9
 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir