برنامه درسی دستیاران زنان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/15-7:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره بالینی یا course plan

اسلايد آموزشي اپيزيوتومي درجه 1 و2

سخنراني

سال تحصیلی: 99-98

 

گروه آموزشی: زنان و مامايي

دوره: ----

نام درس: كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي - گراند راند زنان و مامايي ( دوشنبه هاي تابستان )

شماره درس : ----

نام مسوول دوره: خانم دكتر آذر دانش 

مکان برگزاری دوره: بيمارستان شهيد بهشتي

شروع و پایان دوره: كلينيكال كنفرانس از مهر ماه تا پايان خرداد ماه  - گراند راند در فصل تابستان

طول دوره: كلينيكال كنفرانس به مدت  9 ماه  - گراند راند به مدت 3 ماه

آدرس دفتر گروه: بيمارستان الزهرا - دفتر گروه زنان

تلفن دفتر گروه: 36201993

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: هر روز از ساعت 8 لغايت 14

Email: Zanan

هدف کلی دوره:

اهداف اختصاصی دوره:

جدول کلاس‌های نظری دستياران گروه زنان و مامايي

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

97/12/20

isthmocele

خانم دكتر روح الامين

9 صبح

بيمارستان بهشتي

 

 

اسلايد

2

 

آناتومي پرينه و اپيزيوتومي

خانم دكتر حاج هاشمي

 

بيمارستان بهشتي

   

طرح درس

3

98/1/19

angular pregnancy

خانم دكتر هاشمي

9 صبح

بيمارستان بهشتي

   

اسلايد

4

98/1/26

دوقلويي

خانم دكتر زارعان

8 صبح

بيمارستان بهشتي

   

اسلايد

5 98/2/2 ميزان بروز ضايعات خوش خيم لگن بعد از هيستركتومي بدون برداشتن تخمدان آقاي دكتر قهيري

9 صبح

بيمارستان بهشتي

    اسلايد
6 98/2/30 احياي نوزادان - مشترك با اطفال خانم دكتر ظفر بخش

8 صبح

بيمارستان بهشتي

    اسلايد
7 98/3/20 Uterin arteriovenous

خانم دكتر روح الامين

9 صبح

بيمارستان بهشتي

    اسلايد
8 98/3/27 ديابت بارداري خانم دكتر شهشهان 9 صبح

بيمارستان بهشتي

    اسلايد
9    برنامه ژورنال و كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي اساتيد گروه زنان و مامايي  9 صبح بيمارستان بهشتي - الزهرا     فايل
10 98/7/1 سرويكال كانسر خانم دكتر موسوي  9 صبح

بيمارستان بهشتي

    اسلايد
11 98/7/4 تاثير رژيم روي اندومتريوز

خانم دكتر روح الامين

9 صبح بيمارستان الزهرا      
12 98/7/8 Uterine myoma and hypes treatment خانم دكتر زهرا علامه 9 صبح

بيمارستان بهشتي

    اسلايد
13 98/7/11 نارسايي تخمدان در ارتباط با واكسن HPV خانم دكتر تهراني 9 صبح بيمارستان الزهرا      
14 98/7/15 ovarian cancer خانم دكتر فاطمه زهرا علامه 9 صبح

بيمارستان بهشتي

    اسلايد  
15 98/7/22 uterin leiomyoma sarcoma خانم دكتربهنام فر 9 صبح بيمارستان بهشتي     اسلايد
16 98/7/29 ميكروسفالي خانم دكتردانش 8 صبح بيمارستان بهشتي     اسلايد
17 98/7/25 تومورهاي بدخيم خانم دكتر ثابت 9 صبح بيمارستان الزهرا     اسلايد
18 98/8/2 نازايي خانم دكتر نقشينه 9 صبح بيمارستان الزهرا        
19 98/8/6 انسداد روده خانم دكتر موحدي 9 صبح بيمارستان بهشتي     اسلايد
19 98/8/9 بررسي مقالات خانم دكتر ظفربخش 9صبح بيمارستان الزهرا      
19 98/8/13 توكسوپلاسموز جنيني خانم دكتر فرهبد 9 صبح بيمارستان الزهرا     اسلايد
20 98/8/20 recurrent implantation faulure خانم دكتر نقشينه 9 صبح بيمارستان الزهرا     اسلايد
21 26-30 آبان 98 بازآموزي متخصصين زنان و مامايي اساتيد گروه زنان و مامايي 8 صبح تالار زيتون EDC     اسلايد
22 98/8/23   خانم دكتر شهشهان 9 صبح بيمارستان الزهرا      
23 98/9/11 مولتيپل تروما در بارداري خانم دكتر ابراهيم بابايي 9 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد
24 98/9/18 post partum acute abdominal pain خانم دكتر تهراني 9 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد  
25 98/9/20 آسفيكسي هنگام تولد نوزادان   8 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد
26 98/9/21 آسفيكسي هنگام تولد نوزادان   8 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد    
27 98/9/25 timing of asphyxia خانم دكتر زارعان ( مشترك با اطفال ) 8 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد
28 98/9/25 timing of asphyxia خانم دكتر زارعان ( مشترك با اطفال ) 8 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد
29 98/10/2 post operative urinary retention خانم دكتر حاج هاشمي 9 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد  
30 98/10/9 ادم ريه بعد از زايمان خانم دكتر محرابيان 9 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد
32 98/10/23 كامپليكيشن هاي لاپاروسكوپي آقاي دكتر قهيري 9 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد
33 98/11/2 زايمان ابزاري ( مشترك با نوزادان ) خانم دكتر ظفربخش 8 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايدگروه زنان
34 98/11/2 زايمان ابزاري ( مشترك با نوزادان ) خانم دكتر ظفربخش 8 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايدگروه نوزادان
35 98/11/7 surgical site infection خانم دكتر ثابت 9 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد
36 98/11/14 وارض ترومبوآمبولیک پس از اعمال جراحی زنان ومامایی خانم دكتر موسوي 9 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد
37 98/11/28 IUGR خانم دكتر شهشهان 8 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد
38 اسلايد آموزشي اسلايد آموزشي سونوگرافي ( TVS ) خانم دكتر مردانيان ----- بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد
39 اسلايد آموزشي اسلايدآموزشي اپيزيوتومي درجه 1 و2 خانم دكتر حاج هاشمي ----- بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد
40 متن آموزشي متن آموزشي اپيزيوتومي درجه 1 و2 خانم دكتر حاج هاشمي ----- بيمارستان شهيد بهشتي     متن
41 اسلايد آموزشي اسلايد آموزشي سزارين 2 خانم دكتر تهراني ----- بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد
42 اسلايد آموزشي اسلايد آموزشي هيستروسكوپي لاپاروسكوپي

خانم دكتر روح الامين

----- بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد  
43 اسلايد آموزشي اسلايد آموزشي هيستروسكوپي

خانم دكتر هاشمي

----- بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد  
44 اسلايد آموزشي

اسلايد آموزشي زايمان طبيعي( vaginal delivery )

خانم دكتر هاشمي

----- بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد    
45 اسلايد آموزشي اسلايد آموزشي سونوگرافي مامايي (obstetric ultrasonography ) خانم دكتر زارعان ----- بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد  
46 اسلايد آموزشي اسلايد آموزشي هايپوگاستريك ليگيشن خانم دكتر فاطمه زهرا علامه ----- بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد  
47 اسلايد آموزشي اسلايد آموزشي سزارين خانم دكتر تهراني ----- بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد    
48 اسلايد آموزشي اسلايد آموزشي NST - OCT خانم دكتر فرهبد ----- بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد  
49 اسلايد آموزشي اسلايد آموزشي سونوگرافي توده هاي تخمداني خانم دكتر اديبي ( راديولوژيست ) ----- بيمارستان الزهرا     اسلايد
50 اسلايد آموزشي اسلايد آموزشي ابزارهاي جراحي خانم دكتر موسوي ----- بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد
51 اسلايد آموزشي اسلايد آموزشي مشكلات شايع در درمانگاه ژنيكولوژي خانم دكتر ثابت ----- بيمارستان الزهرا     اسلايد
52 اسلايد آموزشي مديريت خونريزي پس از زايمان خانم دكتر موسوي ----- بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد  
53 99/3/19 CIN 3 in algorithm ISCCP 2020 خانم دكتر فاطمه زهرا علامه  9-10 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     اسكاي روم
54 99/3/22 ديابت در بارداري خانم دكتر ظفربخش 9 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     اسكاي روم
55 99/4/2 گراند راند خانم دكتر دانش 9 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     سخنراني
56 99/4/9 گراند راند خانم دكتر دانش 9 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     سخنراني        
57 99/4/16 گراند راند خانم دكتر دانش 9 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     سخنراني          
58 99/4/23 گراند راند خانم دكتر دانش 9 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     سخنراني          
59 99/4/30 گراند راند خانم دكتر دانش 9 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     سخنراني          
60 99/5/6 گراند راند خانم دكتر دانش 9 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     سخنراني
70 99/5/13 گراند راند خانم دكتر دانش 9 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     اسكاي روم      
   
   
71 99/5/20 گراند راند خانم دكتر دانش 9 صبح بيمارستان شهيد بهشتي      
72 99/5/27 گراند راند خانم دكتر دانش 9 صبح بيمارستان شهيد بهشتي      
73 99/6/3 گراند راند خانم دكتر دانش 9 صبح بيمارستان شهيد بهشتي      
74 99/6/10 گراند راند خانم دكتر دانش 9 صبح بيمارستان شهيد بهشتي      
75 99/6/17 گراند راند خانم دكتر دانش 9 صبح بيمارستان شهيد بهشتي      
76 99/6/24 گراند راند خانم دكتر دانش 9 صبح بيمارستان شهيد بهشتي      
77 99/6/31 گراند راند خانم دكتر دانش 9 صبح بيمارستان شهيد بهشتي      

جدول مهارت‌های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

 

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی‌های حین دوره)   : ارزشيابي در پايان هر ماه توسط استاد مربوطه                                       بارم:

 

ب) تراکمی (ارزشیابی‌های پایان دوره)     : ارزشيابي در پايان هر سال تحصيلي توسط اساتيد گروه                              بارم:

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

 

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:

 

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:

 

 

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب:

 

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل:

 

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی:

 

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها:

 

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

 

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت‌های بالینی*:

جدول زمان‌بندی ارائه دوره

ساعت

14-13

ساعت

13-12

ساعت

12-11

ساعت

11-10

ساعت

10-9

ساعت

9-8

ساعت

8-7

روز

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

1

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

2

 

 

 

 

برگزاري كلينيكال و گراند راند

 

 

دوشنبه

3

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

4

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

5

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

6

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

7

 

* این قسمت توسط گروه‌های آموزشی که ارائه می‌شود تکمیل می‌گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir