برنامه درسی دانشجویان علوم پایه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/23-11:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده رشته نام درس شماره درس نظری عملی واحد
پزشکی پزشکی آسیب شناسی  عمومی 1 122410 *   2
آسیب شناسی عمومی 2 122412 *   2
آسیب شناسی عمومی 2 122403   * 1
پاتولوژی 1 122109 *   1.5
پاتولوژی 2 122411 *   2.5
پاتولوژی بالینی 12415 *   1
پاتولوژی عملی 12413   * 1
پزشکی دندانپزشکی آسیب شناسی عمومی 1   *   2
آسیب  شناسی عمومی 2   *   2
آسیب  شناسی عمومی 2     * 2
آسیب شناسی فک و صورت دستیاران        
         
         

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir