برنامه درسی تخصصی گروه کودکان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/10/11-8:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی: 99-98

ماه: مهر 98 لغایت خرداد ماه 99

گروه آموزشی: کودکان

دوره:

نام درس: تئوری دستیاران تخصصی

شماره درس :

نام مسوول دوره: آقای دکتر حمید رحیمی

مکان برگزاری دوره: کلاس درس شماره 1 - مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)

شروع و پایان دوره: 98/7/1 لغایت 99/3/31

طول دوره: نه ماه

آدرس دفتر گروه: مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)- طبقه دوم

تلفن دفتر گروه: 33868247

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: شنبه لغایت پنجشنبه 14-7

Email:

هدف کلی دوره:

اهداف اختصاصی دوره:

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1 98/7/2 تفسیر CXR آقای دکتر کیوانفر 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
2 98/7/4 تفسیر CXR آقای دکتر کیوانفر 10.5-11.5 بیمارستان امام حسین(ع)      
3 98/7/9 راش پوستی خانم دکتر ابطحی 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
4 98/7/11 ARF آقای دکتر قادریان 10.5-11.5 بیمارستان امام حسین(ع)      
5 98/7/16 Calcium disorders (1) خانم دکتر هاشمی پور 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
6 98/7/18 Approach to cholestasis آقای دکتر خادمیان 10.5-11.5 بیمارستان امام حسین(ع)      
7 98/7/23 Approach to Asthma آقای دکتر سعدی نژاد 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
8 98/7/25 Septic shock اساتید بخش عفونی و PICU 10.5-11.5 بیمارستان امام حسین(ع)      
9 98/7/30 Interpretation of ABG آقای دکتر مهرکش 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
10 98/8/2 Hypoxic Ischemic encephalopathy خانم دکتر بدیعی 10.5-11.5 بیمارستان امام حسین(ع)      
11 98/8/9 Ventilator management  in children (1) خانم دکتر بابایی 10.5-11.5 بیمارستان امام حسین(ع)      
12 98/8/14 تفسیر CBC خانم دکتر رئیسی 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
13 98/8/16 Ventilator management  in children (2) خانم دکتر بابایی 10.5-11.5 بیمارستان امام حسین(ع)      
14 98/8/21 Approach to Glomerulonephritis آقای دکتر مریخی 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
5 98/8/23 Ventilator management  in children (3) خانم دکتر بابایی 10.5-11.5 بیمارستان امام حسین(ع)      
16 98/8/28 PTE خانم دکتر دهقان 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
17 98/8/30 Blood transfusion آقای دکتر یوسفیان 10.5-11.5 بیمارستان امام حسین(ع)      
18 98/9/5 Nephrotic syndrome خانم دکتر قیصری 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
19 98/9/7 Pneumothorax- Hemothorax- chylothorax- Pneumomedias tinum آقای دکتر رئیسی 10.5-11.5 بیمارستان امام حسین(ع)      
20 98/9/12 Drug reaction خانم دکتر ابطحی 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
21 98/9/14 Electrolyte disorders خانم دکتر ورد 10.5-11.5 بیمارستان امام حسین(ع)      
22 98/9/19 CMA آقای دکتر صانعیان 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
23 98/9/21 Icter (1) آقای دکتر محمدی زاده 10.5-11.5 بیمارستان امام حسین(ع)      
24 98/9/26 Acute kindy injury آقای دکتر مدیحی 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
25 98/10/3 Calcium disorders (2) خانم دکتر هاشمی پور 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
26 98/10/5 Icter (2) آقای دکتر محمدی زاده 10.5-11.5 بیمارستان امام حسین(ع)      
27 98/10/10 Puberty disorder خانم دکتر مستوفی زاده 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
28 98/10/12 Principles of Anti bacterial Therapy (1) آقای دکتر رحیمی 10.5-11.5 بیمارستان امام حسین(ع)      
29 98/10/17 Fever and Neutropenia خانم دکتر عمادالاسلامی 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
30 98/10/19 Principles of Anti bacterial Therapy (2) آقای دکتر رحیمی 10.5-11.5 بیمارستان امام حسین(ع)      
31 98/10/24 Approach to liver disease & failure خانم دکتر فاموری 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
32 98/10/26 CNS Infection آقای دکتر مصطفوی 10.5-11.5 بیمارستان امام حسین(ع)      
33 98/11/1 UTI آقای دکتر مهرکش 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
34 98/11/3 Seizure in neonate آقای دکتر آرمانیان 10.5-11.5 بیمارستان امام حسین(ع)      
35 98/11/8 Pneumonia آقای دکتر کیوانفر 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
36 98/11/10 Treatment and follow up of DM خانم دکتر رستم پور 10.5-11.5 بیمارستان امام حسین(ع)      
37 98/11/15 NEC آقای دکتر ایران پور 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
38 98/11/17  To acute paralysis Approach آقای دکتر قضاوی 10.5-11.5 بیمارستان امام حسین(ع)      
39 98/11/24 Enteral & parentral Nutritional in ICU خانم دکتر بابایی 10.5-11.5 بیمارستان امام حسین(ع)      
40 98/11/29 Neurocutaneous disorders آقای دکتر قضاوی 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
41 98/12/1 Ventilator management in neonate آقای دکتر برکتین 10.5-11.5 بیمارستان امام حسین(ع)      
42 98/12/6 GE آقای دکتر خادمیان 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
43 98/12/8 ECG خانم دکتر مهدوی 10.5-11.5 بیمارستان امام حسین(ع)      
44 98/12/13 Vaccination خانم دکتر عمادالاسلامی 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
45 98/12/20 Aspiration syndromes آقای دکتر رئیسی 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
46 98/12/22 Brain CT آقای دکتر یقینی 10.5-11.5 بیمارستان امام حسین(ع)      
47 99/1/19 Thyroid disorders (1) خانم دکتر هاشمی پور 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
48 99/1/21 JIA خانم دکتر مؤمن 10.5-11.5 بیمارستان امام حسین(ع)      
49 99/1/26 Thyroid disorders (2) خانم دکتر هاشمی پور 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
50 99/2/2 Mal absorption خانم دکتر فاموری 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
51 99/2/4 Kawasaki آقای دکتر مصطفوی 10.5-11.5 بیمارستان امام حسین(ع)      
52 99/2/9 Encephalopathy آقای دکتر قضاوی 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
53 99/2/11 Approach to constipation آقای دکتر نصری 10.5-11.5 بیمارستان امام حسین(ع)      
54 99/2/16 FUO خانم دکتر عمادالاسلامی 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
55 99/2/23 The ABCs of Breast Feeding آقای دکتر برکتین 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
56 99/2/30 Thalassemia آقای دکتر یوسفیان 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
57 99/3/6 Foreign  Body and caustic ingestion آقای دکتر صانعیان 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
58 99/3/8 Approach to hyperammonemia خانم دکتر مستوفی زاده 10.5-11.5 بیمارستان امام حسین(ع)      
59 99/3/13 Thrombocytopenia of neonate خانم دکتر بدیعی 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
60 99/3/20 Approach to Sepsis in neonate آقای دکتر برکتین 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
61 99/3/22 Cyanotic  Heart disease آقای دکتر قادریان 10.5-11.5 بیمارستان امام حسین(ع)      
62 99/3/27 Approach to Arthritis آقای دکتر رحیمی 8-9 بیمارستان امام حسین(ع)      
63 99/3/29 Approach to NDD آقای دکتر یقینی 10.5-11.5 بیمارستان امام حسین(ع)      

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                                                     بارم:

 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                                                                        بارم:

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش

 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

 

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

 

   

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

 

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

 

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

 

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

 

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب

 

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

1

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

2

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

3

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

4

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

5

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

6